Календарь событий

31 мая 2024

Лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение. Настоящее и будущее» фIэщыгъэр зиIэ, щIыналъэхэр зэпызыщIэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Къэралым и щIэныгъэлI, IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм абы и утыку къыщрахьащ иужьрей зэманым унэтIыныгъэм щIэуэ къыхыхьа Iэзэгъуэхэр, апхуэдэуи къагъэлъэгъуащ санаторэхэм я лэжьыгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ хэкIыпIэу къалъытэхэр.

Адыгэ лъэпкъ

«Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъу пэж, абы и къыдэкIыгъуэхэм пэплъэ икIи набдзэгубдзаплъэу щIэзыджыкI бзылъхугъэ щыпкъэщ АфIэунэ Ольгэ. Газетеджэхэр нэхъапэIуэкIи щыгъуазэ хуэтщIащ  Ольгэ и  къалэмыпэм къыпыкIа тхыгъэхэм.  Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ гъащIэм и зэхэлъыкIэм куууэ кIуэцIрыплъ, абыкIэ гупсысэ хьэлэмэтхэр зиIэ бзылъхугъэм и иужьрей тхыгъэхэр. Прозэми усэ тхынми зи къару щызыгъэунэху АфIэунэм и лэжьыгъэщIэхэр тещIыхьащ тхыдэ къулей зиIэ, Iуэхугъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдкIэ гъэнщIа гъуэгуанэ  къызэзынэкIа ди лъэпкъым.

Адыгэм и санэхуафэр

Адыгэм махъсымэр ижь-ижьыж лъандэрэ егъавэ. Ар хьэщIэ лъапIэхэм хуаIэт, хьэгъуэлIыгъуэр, гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр зэрагъэбжьыфIэ фадэ лIэужьыгъуэщ.

«Вагъуэ цIыкIухэм» я пшыхь

Музыкэ къэрал театрым концерт щитащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Едыджщ).

Спорт

Налшык къалэм и универсальнэ  спорт комплексым иджыблагъэ щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм бэнэкIэ хуитымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ бэнакIуэу 260-м нэблагъэ, я ныбжькIэ илъэс 23-м щIимыгъуауэ.

Сэтэней-гуащэ нартхэм къызэрахьам и хъыбар

Нарт гупышхуэм мурад ящIащ Сэтэней-гуащэр къахьыну фызу, ауэ ар здэщыIэмрэ къызэрахьыну щIыкIэмрэ зыми ищIэртэкъым, и дахагъым, и щэныфIагъым и хъыбар зэхах нэмыщI. 

Сабиигъуэ

А пIалъэр, дауи, псоми я дежкIэ зэхуэдэкъым, икIи ар зэрекIуэкIам емылъытауэ, тыншами гугъуами, цIыхум дежкIэ ар IэфIщ. Сабиигъуэм куэдрэ зыщыхуэдгъэзэж щыIэщ балигъ гъащIэм, ар зэрыдгъэкIуар сурэту, гукъэкIыжу ди нэгу къыщIэдгъэувэжу, ди упщIэхэм я жэуапым дыщылъыхъуэу.

Ауэ зэманыщIэм (телефоныр, компьютерыр, интернетыр нэхъ тепщэ щыщыхъуам) хиубыда щIэблэм я сабиигъуэмрэ дэ диIамрэ зэщхьыжкъым. Абы и щапхъэу  япэм щыIа сабиигъуэм щыщ зы Iыхьэ мы тхыгъэмкIэ «ди нэгу щIэдгъэкIыжынщ».

Псыкъелъэхэр

Дунейм и къэхъугъэ нэхъ дахэхэм икIи гъэщIэгъуэнхэм ящыщщ псыкъелъэхэр. Ахэр щIыуэпс гъэдахэу, турист кIуапIэу зэрыщытым къищынэмыщIауэ, абыхэм я къарур къагъэсэбэп гидроэлектростанцхэр гъэлэжьэнымкIи.

Спартакиадэхэр йокIуэкI

         Гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэхэм щыщIидзэм ирихьэлIэу Май щIыналъэм и «Юность» стадионым щекIуэкIащ курыт еджапIэхэм щеджэхэм атлетикэ псынщIэмкIэ я район спартакиадэ.

ХьэтIохъущокъуэм и хадэ

Тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Думэн Хьэсэн и лэжьыгъэм щыгъуазэ дыщещI Налшык и нэгузегъэужьыпIэ нэхъ нэIурытхэм язу къалъытэ ХьэтIохъущокъуэхэ я хадэр къызэрыунэхуам.

НОБЭ

Накъыгъэм и 31, мэрем

ЦIыхухэр зэхуэмыгъэдэным пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ

Тутын емыфэным и дунейпсо махуэщ

ЛъакъуэрыгъажэкIэ къызэдэжэн спорт лIэужьыгъуэм и дунейпсо махуэщ

1929 гъэм къалъхуащ совет дзэ къулыкъущIэ, контр-адмирал Тхьэгъапсэ Мэжид.