Календарь событий

01 июня 2024

Депутат, щIэныгъэлI, къулыкъущIэ...

Накъыгъэм и 29-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щагъэлъэпIащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Щхьэгъэпсо Сэфар­бий и ныбжьыр илъэс 70 зэ­рырикъуар. ЩIэныгъэлI щып­къэм и цIэкIэ зэхаша дауэдапщэм къеблэгъат абы къыдэ­лажьэхэр, иригъэджахэр, и ныбжьэгъухэр. 

МэжджытыщIэм и теплъэр зыхуэдэнур

Налшык къалэм щаухуэну Мэжджы­тышхуэм и теплъэ хъунур архитекторхэм къыщагъэ­лъэгъуа проектхэм я гъэлъэ­гъуэныгъэм щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

Къалэн нэхъыщхьэхэр яубзыху

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек «щIыналъэхэм я сыхьэт» зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. Къалэ, район администрацэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэхыхьэм Iуэхугъуэ зыбжанэм щытепсэлъыхьащ.

ЗауэлIхэр щыпашэщ

Видеозэ­пы­щIэныгъэ Iэмалхэр къигъэсэбэпу ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Урысей зэкъуэт» партым и Генеральнэ советым и Прези­диумым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Генсоветым и секретарь Турчак Андрей.