Календарь событий

02 июня 2024

Тохъутэмыщ Мухьэмэд аргуэру япэ йощ

 «2024 гъэм и мафIэсгъэункIыфI нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ ще­­­кIуэкIащ Анзорей къуа­жэм щыIэ Ма-фIэс-къегъэлакIуэ къудамэ №14-м и хэщIапIэм. Абы хэтащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым мафIэ­сым пэщIэт-къегъэ­ла­кIуэ и IэнатIэм и къудамэхэм я лэжьа­кIуэ­хэр.

Артист нэхъыфIхэр ягъэбелджылы

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм (СТД) зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ, зи лэжьыгъэр нэхъы-фIу къалъыта артистхэм щIыхь тхылъхэр щратыжащ. 

КъызэгъэпэщакIуэ зэфIэкI зиIэ

Шэджэм РайПО-м и унафэщI, «Урысейм и Потребкооперацэм и отличник» Iэрыпщэ Аскэрбий и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 75-рэ ири­къуащ.

Мэшыкъуэ Аслъэн и IэнатIэщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ФутболымкIэ и федерацэм и унафэщIыр хэхынымрэ федерацэм и гъэзэщIакIуэ коми­тетым щIэуэ хагъэхьэнухэмрэ щытепсэлъыхьа зэхуэс Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ.

ГъуэгущIэхэр яукъуэдий

Налшык къалэм и «Дубки» хьэблэм хыхьэ «Дубки-2», «Ветеран» дачэхэм ухуэзышэ гъуэгухэм лэжьыгъэхэр иджыпсту щрагъэкIуэкI. Псори зэхэту абыхэм я кIыхьагъыр километритхум щIегъу. 

Я къарур япсыхь

Урысей ФССП-м и управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэм япэ увыпIэр къыщахьащ суд приставхэм я щIыналъэ IэнатIэхэу КИФЩI-м щыIэм двоеборьемкIэ 2024 гъэм ирагъэкIуэкIа чемпионатым и етIуанэ Iыхьэм. 

Дыдейхэр къахэжаныкIащ

Москва щекIуэкIащ лъэпкъ щэнхабзэмкIэ ­«Наследники традиций» урысейпсо сабий зэ­пеуэр. Мы гъэм ар ебгъуанэу къызэрегъэпэщ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм.