Календарь событий

04 июня 2024

Гъуэгугъэлъагъуэ яхуохъу

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым щекIуэкIащ «Фестиваль грамотеев» фIэщыгъэр зиIэ джэгу-зэпеуэ. Ар къызэрагъэпэщащ ЩIалэгъуалэ проектхэмкIэ урысейпсо зэпеуэм щытекIуа Тау Стеллэрэ Шалыгин Константинрэ «Cybersecyrity Skills E&L», «Школьная киберсреда» проектхэм япкъ иткIэ.

Нэрымылъагъу дэIэпыкъуэгъухэр

ЦIыхум и гугъэщ вирусхэр, бактериехэр, Iэгъэбэгухэр зэран къыхуэхъу зэпыту, абыхэм узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр хахыу, уеблэмэ уаукIыу. Ауэ щыIэщ бактерие лIэужьыгъуэхэр, ар Iэпкълъэпкъым хэмытмэ цIыхум и гъащIэр гугъусыгъу хъууэ. Абыхэм ящыщщ бифидобактерие жыхуэтIэхэмрэ лактобактериехэмрэ. 

Нэхъыбэ къыщызлэжьыр си Хэкущ

«ЩIалэгъуалэр Хэкум йокI!» Ар къулыкъущIэхэм къафIэIуэхун хуей гуэру зэрыщытыр утыку къыщрахьащ Осетие Ищхъэрэ - Аланием я Парламентым. 

Лъэпщ Iэдэ зэрищIар

Лъэпщ, и тепщэр лIа нэужькIэ, ГъукIэ закъуэу хэкум ист: Лъэпщ и сыджыр абрэмывэт, Лъэпщ и уадэр и IэштIымырт.
КIыщым блэкIыу Сэтэней-гуащэ дэплъри, Лъэпщыр къилъэгъуащ: Лъэпщ Iэ пцIанэкIэ гъущI плъар дей чы цIынэу игъэшырт, IэштIымкIэ еуэрти иупIэщIырт, ишэщIыжырти мафIэм хиIурт.

Гъуэдыджыр мыщэ тIысыпIэт

Инжыдж ЦIыкIу и Iуфэм Iус Къэсейхьэблэжьым щыщ Даур Нэгъуей Ставрополь губернием щакIуэ IуэхукIэ фоч къэзыIэту ис псоми къацIыхуу лIы бланэт, щакIуэ Iэзэт, езыр сыт щыгъуи щыпкъэти, жьэ нахуэу дунейм тетт, и лIыгъэмрэ и цIыхугъэшхуэмрэ цIэрыIуэ ирихъуауэ. 
Абы игъэхъахэм ятеухуа хъыбархэр къезытхэкIыжар адыгэ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным ерыщу яужь ита, Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Къэрэшей-Шэрджэсым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шэрджэс Алийщ. А цIыху емызэшыжым итхыжахэм ящыщщ мыбдежым къыщытхьынури…

МэракIуэIэрысэр кърахьэлIэж

Республикэм мы махуэхэм щоужьэрэкI мэракIуэIэрысэр къехьэлIэжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэм. ЦIыхум фIыуэ ялъэгъуа а шхыныгъуэ гуакIуэр, гурыхьыр, абыхэм къадэкIуэу, цIыхум и узыншагъэмкIи сэбэпышхуэр ди щIыналъэм щимызакъуэу, къэралым и щIыналъэ куэдми я сату щIыпIэхэм ар щащэ, Мэзкуу, Санкт-Петербург къалэхэри яхэтыжу. 

Спорт хъыбархэр

Урысейм кикбоксингымкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Дагъыстаным и Каспийск къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 76-м я спортсмену 2300-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэси 10 - 18-м щIимыгъуауэ.

Я щхьэ хуэлэжьэжхэр нэхъыбэ мэхъу

Урысейм хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ (МСП) щылажьэ IэнатIэхэм я бжыгъэр, иужьрей дыдэу къэгъэщIэрэщIэжа реестрым къызэрыщыхэщымкIэ, мелуани 6,56-м щIигъуащ. Мыпхуэдэ бжыгъэхэр къэралым щыяпэщ. 

Гъуэгухэр адэкIи ирагъэфIакIуэ

Дунейм хуабэ кIапэ зэригъуэтрэ «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм епха Iуэхугъуэхэм ди щIыналъэм жыджэру къыщыпащащ. БлэкIа илъэсым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ жылагъуэ-экономикэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж, къагъэщIэрэщIэж, тралъхьэ, нэхъ кIыхьу яукъуэдий. ЩIыналъэм щекIуэкI лэжьыгъэшхуэм гу лъымытапIэ иIэкъым – зыхыумыщIэнкIэ Iэмал имыIэу гъуэгухэм я фIагъым хэхъуащ, иджыри къыздэсым цIыхум гъуэгум зэран къыщыхуэхъу щыщIэныгъэ куэди зэрагъэзэхуащ. ПэхуэщIэм епха лэжьыгъэм 2024 гъэми къыпащащ.

НыбжьыщIэр ягъэгуфIащ

Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэм теухуа дерсхэр школхэм щрагъэкIуэкIащ гъэ еджэгъуэм къриубыдэу. 

Дунейр сабийхэм я нэкIэ

Сабийхэр хъумэным я дунейпсо махуэм теухуауэ Налшык сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэIуахащ. СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щокIуэкI «Дунейр сабийхэм я нэкIэ» выставкэ-зэпеуэр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран, «ЦIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ отличник» щIыхьыцIэр зыхуагъэфэща, сурэт щIынымкIэ щIэблэм я гъэсакIуэ цIэрыIуэ Ткаченкэ Андрей къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. 

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 4, гъубж

Бийр къащытеуам хэкIуэда сабийхэм я дунейпсо махуэщ
1943 гъэм
Налшык щекIуэкIащ фашистхэм я бийуэ республикэм и цIыхубзхэм къызэрагъэпэща пэкIур.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 - 29-рэ, жэщым градус 17 щыхъунущ. 

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Делэм зэхибзэнщ, губзыгъэм зэхихыжынщ.