Календарь событий

09 июня 2024

ЩIэблэмкIэ щапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуа­щIыжащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэдай «Куначество-2024» щIалэгъуалэ Iуэхур. Абы мы гъэм хэтащ республикэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыщ унагъуэ 18. 

Кадетхэр ягъэгушхуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав яхуэзащ Налшык къалэм дэт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №7-м и кадет клас­ситхум щеджэхэм. 

УкъэзыгъэуIэбжь хуэмэбжьымэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щызэхэта зэIущIэм щытепсэлъыхьащ ди щIыналъэм ис лъэпкъхэм ­ижь-ижьыжкIэрэ къадекIуэкI хабзэ-бзыпхъэхэм пщIэ хуащIу иджырей щIэблэр гъэсэнымкIэ дин зэгухьэныгъэхэм ягъэ­защIэ лэжьыгъэр зыхуэдэм. 

IэнатIэр къепщытэ

КъБР-м узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Республикэ клиникэ сымаджэщым. Абы зригъэ­лъэгъуащ зэрагъэпэщыжа, щIэуэ къызэIуаха къудамэ­щIэхэр. Апхуэдэуи зыщигъэ­гъуэзащ сымаджэхэм псын­щIэу дэIэпыкъуэгъу щахуэхъу къудамэщIэм и ухуэныгъэхэр зэрекIуэкIым.