Календарь событий

18 июня 2024

Даур Нэгъуей и къэжыхь

Бжьыхьэпэу Къэсейхьэблэ (Хьэбэз къуажэ, Къэрэшей-Шэрджэс) къеблэгъат Блашэпсынэ (Адыгей) щыщ уэркъ цIэрыIуэм и щIалэ. Абы шу гупышхуи тешанкIэхэри кIэрыщIат. Уэркъ щIалэ къэкIуар Къэсейхэ я гуащэм и дэлъху благъэти, шэ зытемыхуа мыщафэкIэ ар къегъэгугъэ, Даур Нэгъуей зыри жримыIэу. 

Ди гъэмахуэ лагерхэм

Мэкъуауэгъуэм и махуэ дыгъэпсхэмкIэ гъэнщIа гъэмахуэр нэгузыужьу щагъакIуэ Къулъкъужын Ипщэм дэт курыт школ №3-м къыщызэIуаха гъэмахуэ лагерым зыщызыгъэпсэху еджакIуэ цIыкIухэм.

Сыт хуэдэ Iуэхури нэгъэсауэ зэфIихырт

«ЦIыхум и пщIэр къыхуэзыхьыр и лэжьыгъэрщ. Уэ къуащIэну узыхуэмейр нэгъуэщIми иумыпэс. Зыгуэрым сэбэп ухуэмыхъуфми, уи зэран иумыгъэкI. ГъащIэм псори къыщыппыкъуокIыж» - апхуэдэ къыхуеджэныгъэхэм тету и гъащIэ гъуэгуанэр ирихьэкIащ «Советская молодежь» газетым и редактор нэхъыщхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа Къардэн Мухьэмэд Мучэзир и къуэм. ЦIыху дахэт, лъагъугъуафIэт, сытым дежи и нэгум гуфIэгъуэрэ дэрэжэгъуэрэ кърихыу, езым и Iуэху еплъыкIэ иIэжрэ, ар гъащIэм щыпхигъэкIыфу апхуэдэт. 

Къэбыстэм нэхъ щогугъу

Урысей Федерацэм СтатистикэмкIэ и управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш, фермер, уней IуэхущIапIэхэм, унагъуэхэм псоми зэхэту къэбыстэу кърахьэлIэжащ тонн мин 32,4-рэ. 2022 гъэм щыIа бжыгъэхэм нэхърэ ар процент 18,5-кIэ нэхъыбэщ. Абы щыгъуэми, къэбыстэу Iуахыжам и процент 80-р унагъуэхэм къалъос. 

Хьэцэпэцэм кIэрызыгъэхущ

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и 49-нэ сессиеу 1994 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж щекIуэкIам къыщащтащ «Губгъуэхэр имыгъэгъущыкIынымрэ уэгъухэм япэщIэтынымкIэ махуэ» зыфIащар. Ар трагъэхуащ мэкъуауэгъуэм и 17-м. КъыкIэлъыкIуа илъэсым адрей къэралхэми гъэлъэпIэн щыщIадзащ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№83-ПП
27 мая 2024 г.
г. Нальчик
О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№79-ПП
20 мая 2024 г.
г. Нальчик
Об утверждении Положения о Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№73-ПП
2 мая 2024 г.
г. Нальчик
О внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 18, гъубж

1956 гъэм Налшык музыкэ училищэ къыщызэIуахащ.
1940 гъэм къалъхуащ сурэтыщI Индрис Залымхъан.
1956 гъэм къалъхуащ химие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Ало Владимир.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 20 - 23-рэ, жэщым градус 18 щыхъунущ. 

Добренький и медалыр

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан мы махуэхэм щекIуэкI 5-нэ дунейпсо спорт зэхьэзэхуэхэм иджыри зы хъыбарыфI къыщытIэрыхьащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсэн Добренький Александр дискыр дзынымкIэ зыхэта зэпеуэм етIуанэ увыпIэр къыщихьащ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Унафэ

 «ЦIыхухэр къезышэкI автомобиль транспортымкIэ, къалэ электрическэ транспортымкIэ, гъущI гъуэгу транспортымкIэ цIыхухэм транспорт Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 3-нэ статьям зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон

  «ЦIыхухэр къезышэкI автомобиль транспортымкIэ, къалэ электрическэ транспортымкIэ, гъущI гъуэгу транспортымкIэ цIыхухэм транспорт Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэныр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 3-нэ статьям зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ

Адыгэ сабий джэгукIэхэм ящыщщ

Адыгэм езым и сабий гъэджэгукIэ, и щIэблэ гъэсэкIэ иIэжурэ къэгъуэгурыкIуащ. Куэд мэхъу джэгукIэхэр. Абыхэм цIыкIухэр ягъасэрт я акъылыр жану, хэлъэт къызыкъуахыу. Хабзи къыхахырт. ЩыIэщ гъэмахуэм нэхъ хуэкIуэ джэгукIэхэри, щIымахуэм нэхъ тещIыхьахэри. Адыгэм пасэ лъандэрэ къыдэгъуэгурыкIуа джэгукIэхэм ящыщщ «кIэн джэгу» жыхуэтIэр. КIэнкIэ зэджэр мэлым и кIэбдз къэшыпIэм хэлъ къупщхьэ цIыкIурщ. ДжэгукIэр сэбэпщ цIыкIухэр гупсысэу, шэрыуэу, жану щытынымкIэ.

Азэпщ и къуэ Гъудэберд и уэрэдымрэ и хъыбарымрэ

(Япэ Iыхьэ)

ДыщызэфIэува щIыналъэхэм дисыжщ

Абхъаз республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым этнологиемкIэ и къудамэм накъыгъэм и 30-м и доктор диссертацэр утыку къыщрихьэнущ Налшык щыщ тхыдэ щIэныгъэлI Мэрзей Аслъэнбэч: «Адыгэхэм я дзэ хуэIухуэщIэхэмрэ абыхэм курыт лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм щегъэжьауэ нобэр къыздэсым зэрызахъуэжамрэ». «Лъэпкъым и дамэхэр» абхъаз каналым Мэрзейм иджыблагъэ интервью иритащ. УпщIэхэр епхат абхъазхэмрэ адыгэхэмрэ я зэхуэдэ блэкIа жыжьэм.