Календарь событий

19 июня 2024

Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд зэришэлIахэр

Иорданием и дзэм илъэс 32-кIэ хэта генерал, ди лъэпкъэгъу Дыгъужьокъуэ Мухьэмэд Хьэмид и къуэм и ныбжьыр илъэс 70 ирикъуащ. 

Гъавэ Iухыжыным хуэхьэзырщ

Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ Разин Андрей иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэр гъавэ Iухыжыгъуэм зэрыхуэхьэзырым теухуауэ зэIущIэ. Видеоконференц зэпыщIэныгъэхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м мэкъумэш хзозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн. 

Адыгэ гупсысэр лъабжьэ хуещI и лэжьыгъэхэм

Абазэ Алесэ КъБР-м, Тэрч щIыналъэм, къыщалъхуащ, иужькIэ унагъуэр Ставрополь Iэпхъуащ. Иджы Алесэ студентщ - Москва ЭкономикэмкIэ школ нэхъыщхьэм аннимацэмрэ иллюстрацэмрэ щедж. Москва зэрыщеджэ илъэс зыбжанэм къриубыдэу пщащэр хунэсащ проект гъэщIэгъуэнхэр игъэхьэзырын икIи ахэр цIыхухэм къаригъэцIыхун. 2023 гъэм ди республикэм и щIалэгъуалэ ассоциацэм иригъэкIуэкIа «Гордость КБР» щIалэгъуалэ зэпеуэм щытекIуащ «Самородок Эльбруса» Iыхьэм. Хъыджэбзым «Iэдииху», «Нартхэм я мафIэ» мультфильм анимацэхэр ищIащ. «Iэдииху» мультфильмым псалъэ щIэткъым.

Япэ пакIэр кърахьэлIащ

Налшык Хъураным и цIэр зезыхьэ и уэрамыр мазитIым нэсауэ зыхуей хуагъазэ: гъуэгумрэ лъэс лъагъуэхэмрэ асфальтыр трагъэкъэбзыкIри, зэтес ящIат, уэрамыбгъуитIым щIэлъ, псыр зрикIуэ бжьамий кхъахэ хъуахэри къыщIахат. Налшык къалэ администрацэм и нэIэм щIэту «Стройоптима» ухуакIуэ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм я япэ Iыхьэр мы махуэхэм зэфIагъэкIащ: асфальтыр щIэуэ тралъхьащ, щIадзауэ гъуэгу дамыгъэхэр тращIэ, къэухьхэр ягъэув.

Спорт хъыбархэр

БРИКС-м и чемпионхэщ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан мы махуэхэм щекIуэкI 5-нэ дунейпсо спорт зэхьэзэхуэхэм хъыбарыфIхэр къытхуахь зэпытщ. Иджы дызыгъэгуфIар бэнэкIэ хуитымкIэ зэпеуэм зыкъыщызыгъэлъэгъуа ди щIалэ ахъырзэманхэу ЗэкIуий Анзоррэ Шаваев Маликрэщ: тIуми дыщэ медалхэр къахьри, БРИКС-м и чемпион хъуащ. 

Нарт Сосрыкъуэрэ бгы гъуанэм ихьэжа шумрэ

(Нарт тхыдэжь)

Нарт Сосрыкъуэ Хьэрэмэ Iуащхьэ техьауэ плъэри, зы шу ищхъэрэкIэ къыдэкIуейуэ къыIэщIэлъэгъуащ. Шур къэсри блэкIащ, къызэплъэкIакъым, фIэхъуси кърихакъым.
 – Мыр зищIысыр зэзгъэщIэнщ, – жери шум и ужь иуващ нарт Сосрыкъуэ.
И ужь иувауэ, кIэлъокIуэ. Шур къызэплъэкIыркъым. Мэзым хыхьэжрэ пэт, шум щIыхьащ. Шур къэувыIэри:
 – Сыт ухуей, нарт Сосрыкъуэ? – жиIэри къеупщIащ.
 – Узыщыщым сыхуейщ. Узыщыщыр къызжеIэ.
 – Сэ сызыщыщым уи Iуэху хэлъкъым. Си ужь икI, – къыжриIащ шум.

Турист гъуэгухэм я нэIэ тетщ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым хиубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и ипщэ гъунапкъэхэм екIуалIэ, километр 27-рэ зи кIыхьагъ Шэджэм II - Булунгу гъуэгухэр зыхуей хуагъазэ. Абыхэм я щытыкIэр егъэфIэкIуэным сыт щыгъуи я нэIэ тетщ турист гъуэгуанэу зэрыщытым къыхэкIыу. Лэжьыгъэр 2022 гъэм яублауэ щытащ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87-ПП

3 июня 2024 г.

г. Нальчик

О внесении изменений в Правила привлечения Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики остатков средств на единый счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и возврата привлеченных средств

Правительство                       Кабардино-Балкарской                   Республики

постановляет:

АдэкIэ икIуэтыпIэ диIэжкъым

 - «Адыгэ псалъэм» еджэхэмрэ дэ зи гулъытэ къэтлъыхъуэхэмрэ зэтехуэ си гугъэкъым, - ди жагъуэ имыщIу Iуэхур зыIутыр къыдгурегъаIуэ «Зерат» еджапIэм и унафэщI Абыкъу Роман. - Фи газетыр зыIэрыхьэр адыгэбзэ фIыуэ зыщIэ, абы ирипсалъэ къудей мыхъуу, иригупсысэ, анэдэлъхубзэкIэ еджэф цIыхухэрщ. «Лъэпкъым и дыщэ фонд» жыхуаIэращ ахэр. Дэ дызыдэлажьэр адыгэбзэ зымыщIэхэрщ, аращи, ттеухуа тхыгъэм къеджэ хъумэ: «Сыту фIыт, ди гуапэщ» жаIэнщи, аркъудейщ. 

Зи псалъэр купщIафIэ …

«Тхьэр щыхуейм деж, зэтэм йотапэ. Къэжэр Хьэмид и цIыхугъэм пэшэчэн Iэзагъи бгъэдэлъщ. Абы щыхьэт тохъуэ усыгъэм, литературэм, критикэм я мызакъуэу, егъэджэныгъэм и IэнатIэм къыщихьа ехъулIэныгъэхэри. Зызумысыжынщи, университетым дыщыщIэсым щыгъуэ си гугъакъым абы апхуэдиз зэфIэкI иIэу. Ауэ, сымыщIэххэу зэпхыжаIыкIыурэ зэхызох, мы литературэ кафедрэм къэкIуа щIалэщIэм уедэIуэнкIэ телъыджэщ, жаIэу. Зэ жыIэгъуэкIэ си фIэщ хъуакъым. И лекцэ седэIуэнуи щIэх Iуэху сщIакъым. Сытми зэгуэрым, езыми сыкъимыщIэу, иригъаджэхэм захэзгъэпшахъуэри – зэраIуатэм нэхъри нэхъ хьэлэмэтыжу къыщIэкIащ!

Зэшищым я шыпхъур

(Нарт тхыдэжь)

Утыку иредмыгъэшмэ, нэхъыфIщ

Иужьрей зэманым адыгэбзэр курыт еджапIэхэм хуейм щидж хъуну, хуэмейм имыджми хъуну унафэ къыдагъэкIащ. Абы теухуа и Iуэху еплъыкIэирэ бзэр нобэ и Iуэху зыIутымрэ теухуа гупсысэщ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий и лэжьыгъэм щыщ мы Iыхьэр.

НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 19, бэрэжьей

1951 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, РАЕН-мрэ ЩIДАА-мрэ я академик Соблыр Андемыркъан.
1960 гъэм
къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, республикэм и Правительствэм и саугъэтыр зрата БищIо Iэсият.
 

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 - 28-рэ, жэщым градус 19 щыхъунущ.