Календарь событий

21 июня 2024

Сыт и щыIэкIэ латиныбзэм?

 ГъэщIэгъуэнщ

Дэ псоми дощIэ: и бзэр щыIэхукIэщ лъэпкъыр зэрыпсэур. Ар зыфIэкIуэдар лъэпкъым. Ауэ езы бзэр псэункIэ мэхъу, зыIурылъахэр хьэрыкъуакIэ дыхьэжами. Пэжу, апхуэдэ щапхъэхэр закъуэтIакъуэщ.

Лъэпкъ музейм и къекIуэкIыкIар

Музейхэм щахъумэ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я щэнхабзэ, гъуазджэ, тхыдэ хьэпшыпхэр, лъапIэныгъэхэр, сурэтхэр. Ахэр яфIэгъэщIэгъуэнщ зыплъыхьакIуэхэм, тхыдэм, гъуазджэм дихьэххэм, зи нэгу зезыгъэужьхэм. ИлъэсищэкIэ узэIэбэкIыжрэ тхыдэм уриплъэжмэ, КъБР-м и Лъэпкъ музейр зэрызэфIагъэувар гъэщIэгъуэнщ.

Лэжьыгъэхэр нэхъри щIагъэхуабжьэ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым. Къалэ уэрамхэр зэрагъэпэщыж, щIыналъэхэм щыIэ къуажэхэмрэ жылэхэмрэ я гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж, уеблэмэ трахыу щIэрыщIэу тралъхьэжхэри мащIэкъым. ЖыпIэнуращи, гъуэгуухуэ IэнатIэм пэрытхэм щIыпIэхэм я теплъэр гъэдэхэным къаруушхуэ ирахьэлIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм къыщахьа ТекIуэныгъэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу  цIыхухэм ящыщ гупхэм илъэс къэс  ахъшэкIэ  защIэгъэкъуэным и IуэхукIэ» 2023 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м къыдигъэкIа Указ №41-УГ-м и 1-нэ пунктым зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и  Указ

Къупщхьэлъапщхьэм и зэхэлъыкIэр

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ». Сабий къалъхуагъащIэм къупщхьэ 270-рэ иIэщ, ауэ цIыхур балигъыпIэ щиувэм ирихьэлIэу и къупщхьэлъапщхьэр пкъыгъуэ 205-207-рэ ирикъужу аращ – языныкъуэ къупщхьэхэр зэпокIэж.

И нэIэм щIэтхэр къыхуэарэзыщ

Социальнэ лэжьакIуэхэр жылагъуэмкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху пэрытщ. Зи ныбжь хэкIуэтахэм я Iуэху дэгъэкIыныр, ящыгъэпсынщIэныр махуэкъэс къалэну ирахьэкI абыхэм. Апхуэдэ цIыхухэр арэзы пщIыфу улэжьэн папщIэ, гулъытэ, гуапагъэ, гумащIагъэ, зэхэщIыкI, шыIэныгъэ пхэлъу ущытыпхъэщ. А хьэл псори дыболъагъу Губэшы Марианнэ и тхыгъэр зытриухуа Итий Светланэ.

Саугъэтхэр Налшык къахьащ

 

И псэм и хуабагъэмкIэ ядогуашэ

Нобэ социальнэ лэжьакIуэм и махуэщ

Нобэ

Мэкъуауэгъуэм и 21, мэрем

         Гидрографием и дунейпсо махуэщ

         1956 гъэм къалъхуащ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, АКъУ-м и профессор, РАЕН-м и член-корреспондент Къуий Iэмырбий.

         1956 гъэм къалъхуащ усакIуэ, публицист, «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэ Мыкъуэжь Анатолэ.

Дунейм и щытыкIэнур

Гугъуехь куэдым текIуам и зы щапхъэ

         Зэман гугъум ХьэтIохъущыкъуей къуажэм къыщалъхуа Архэст Мустэфа и унагъуэм, нэгъуэщI Iэджэхэми хуэдэу, гугъуехьымрэ гузэвэгъуэмрэ и натIэт. Абы и адэ Мурзэбэч илъэситхукIэ хьэпсым исын хуей хъуат пцIы къызэрытралъхьам къыхэкIыу. И анэ тхьэмыщкIэ Барзитхъан жэщкIэрэ нэпс щIигъэкIырт дэIэпыкъуэгъу зэримыIэм, и быным иригъэшхын зэримыгъуэтым щхьэкIэ.