Календарь событий

02 июля 2024

Хилъэфа псори насыпыншэкъым

Шэджэм ЕтIуанэ мэжджытым и Iимам ХъуэкIуэн Арсен и хъутIбэхэм щIэх-щIэхыу къыхохуэ уи Iиманым и кууагъыр къыпфIэIуэхун хуей гуэру зэрыщытыр уигу къэзыгъэкIыж хъыбархэр. Апхуэдэхэм язщ Мысырым зэман кIыхькIэ тепщэгъуэр щызыIыгъа фирхьэунхэм я зым гущIэгъуншэу игъэкIуэда бзылъхугъэм теухуар. ЦIыху бзаджэм къыбгъэдэкI лейр Алыхьталэм къыхуигъэфэща тезыру къимылъытэну акъылрэ зэхэщIыкIрэ зыхурикъуар дунейр щытыхукIэ фIэщхъуныгъэ нэсым и щапхъэу къэнэнущ. Аращ Iимамым къиIуэтэж хъыбарым гур хигъэщI къудей мыхъуу, къаруи къыщIыпхилъхьэр. 

Адыгэ актрисэ цIэрыIуэ

Шорэ Тюркан Тыркум щыщ актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. И лэжьыгъэр бжыгъэкIэ къэдгъэлъэгъуэнщ жыпIэмэ, а бзылъхугъэм кинофильм 203-рэ трихащ, сериалитху дэщIыгъуу. И лъагагъкIэ къапщтэмэ, ебгъэпщэну хуэфащэу Тыркум иджыри итыр артистищ къудейщ: Гирик ФатIимэ, Кочигит Хюля, Акын Филиз. Ауэ Тюркан и зэчийр абыхэм ябгъэдэлъам нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт икIи абы и закъуэщ сценарийри итхыу икIи режиссёру зэуэ лэжьар. «Къэгъэзэжыныгъэ» (1972), «Хьэзаб» (1973), «Бодрум хеящIэ» (1976), «Благъуэр яукIмэ» (1981) фильмхэр режиссёр цIэрыIуэ Герен Шариф и гъусэу ищIащ.

Бэм я пщIэ къэзылэжьа

Ди нэхъыжьыфIхэр

Лъэпкъ литературэм и тхыдэм лъабжьэ хуэхъуахэм ящыщщ КIэрашэ Тембот и творческэ гъуэгуанэр. Абы и къалэмыр ирагъэщхь вагъэбдзумэхэр къызэридзэкIыу щIыгулъ пшэрым щIэлъадэ вабдзэм. Апхуэдэу щIолъадэ тхакIуэм и къалэмыр гъащIэм и лъащIэм, егъэбатэ абы и пэжыпIэр, и купщIэр. 

Cпорт хъыбархэр

Дыщэ медалхэр Белоруссием къыщахь

Белоруссием и Гроднэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ СССР-м атлетикэ хьэлъэмкIэ щIыхь зиIэ и тренер Савицкий Пётр и фэеплъу республикэм и зэхьэзэхуэ зэIуха. Урысей Федерацэм и щIыхьыр яхъумэу зэпеуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэу Скрипко Аланэрэ Гулиев Темырланрэ икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ: чемпион хъуахэу тIуми къагъэзэжащ.

МэкъумэшыщIэхэмрэ щIымрэ

Республикэм и щIыналъэхэм бжьыхьэсэ гъавэр Iухыжыным щоужьэрэкI. ИпэIуэкIи хъыбар зэрывэдгъэщIащаи, псом япэу мэкъумэш техникэр губгъуэм изышар Прохладнэ районым и мэкъумэшыщIэхэрщ. Ауэ абыхэм куэдкIэ закъыкIэрагъэхуакъым Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щыIэ «Албир» мэкъумэш кооперативым и лэжьакIуэхэми. 
Зи гугъу тщIы IуэхущIапIэм и унафэщIыр Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и фермер зэгухьэныгъэм и унафэщI, УФ-м и фермерхэмрэ мэкъумэш кооперативхэмрэ я зэгухьэныгъэм и советым хэт Алэкъей Иналщ. 

ЦIыху 50 кърагъэлащ

Урысей Федерацэм и щIыналъэщIэхэм щыщ цIыху 50-м щIигъум нейрохирургие и лъэныкъуэкIэ щыдэIэпыкъуащ Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ дэт щIэныгъэ IуэхущIапIэм. 
УФ-м УзыншагъэмкIэ и министерствэр а щIыналъэщIэхэм я дохутырхэм дэлэжьэн щIадзащ 2023 гъэм, Мурашкэ Михаил и унафэкIэ онкоцентрым и лэжьакIуэхэр Донбасс щыкIуам щегъэжьауэ. 

Мазэгъуэ пщIыхь

Мэлей ФатIимэ и Iуэтэж кIэщIхэм гупсысэ куу щIэлъщ, гъащIэм и лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэу апхуэдэщ. Бзэ шэрыуэкIэ тха тхыгъэхэм къыщыгъэлъэгъуа теплъэгъуэхэм дэтхэнэми езым и гукъэкIыж гуэр къыщегъуэтыж.

 

И лъащIэмкIэ къыщыщIэбгъалъэмэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым лъэпкъ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэси 110-рэ щрикъум ирихьэлIэу иджыблагъэ зэIущIэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. КIыщокъуэм и литературэ щIэиныр апхуэдизкIэ инщи, ухэIэбэ пэтми, и лъащIэм унэмысу куущ, Iуэхугъуэ куэдым я щхьэ треч, гупсысэ зэмылIэужьыгъуэхэр утыку кърелъхьэ.

НОБЭ

Бадзэуэгъуэм и 2, гъубж

Спорт журналистым и дунейпсо махуэщ
Тенджыз, псы флотым и лэжьакIуэхэм я дунейпсо махуэщ
Днепр псым и дунейпсо махуэщ
Уфологым и дунейпсо махуэщ
1964 гъэм
«Къэббалъкъгаз» IуэхущIапIэр къызэрагъэпэщащ.
1913 гъэм къалъхуащ шэрджэс усакIуэ Гъуэщокъуэ Хъусин.

Дунейм и щытыкIэнур