Календарь событий

06 июля 2024

Жьэгу мафIэр цIыхубзыIэм ехъумэ

Бадзэуэгъуэм  и  8-р  Унагъуэм, лъагъуныгъэм,  зэхуэпэжыныгъэм  и  махуэщ

 

Унагъуэм ис цIыхухэм я зэ­хущытыкIэ хуабэмрэ зэгу­ры­Iуэмрэ насыпым и джэлэсщ. Ар хьэкъыу и фIэщ мэхъу Лэскэн районым хыхьэ Хьэ­туей къуажэм щыщ БищIо ­Ларисэ. Абырэ и щхьэгъусэ Сергейрэ гъащIэ насыпыфIэ къызэдагъэщIащ, бынитху зэдапIащ, ягъэсащ, яхуэфащэ дыдэу, «щапхъэ зытрах уна­гъуэ» цIэ лъапIэри къыхуа­гъэфэщащ.

ЗэпыщIэныгъэхэр нэхъ быдэ мэхъу

КъБР-м и Парламентым и президиумым хэтхэр яIущIащ Санкт-Петербург и Хабзэубзыху Зэхуэсым и лIыкIуэхэм. Ищхъэрэ къалащхьэм къикIахэм ирагъэлъэгъуащ ди щIыналъэм и депутатхэм я хэщIапIэр, ахэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм, абы и парламентаризмэр зэ­ры­­зэфIэувам теухуауэ хуа­Iуэтахэм.

Ди республикэм къэкIуэну зегъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ «Захуагъэ здэщыIэ Урысей - Пэжым и телъхьэу» партым и тхьэмадэ, УФ-м и Къэрал Думэм а партым и фракцэм и Iэтащ­хьэу щыIэ Миронов Сергей.