Календарь событий

07 июля 2024

ЦIыкIухэм гъуэгу дамыгъэхэр идогъащIэ

«Сыту пIэрэ мы щIалэм аргуэру къи­гупсысар?» - а упщIэр щхьэхуимыту уигу къегъэкI Тхьэкъуахъуэ Iэуес адыгэбзэр тебзэрэ щIэбзэрэ зыхуищI   и IэдакъэщIэкIхэм уи нэ зэратехуэу. Зи чэзур къэсар гъуэгу дамыгъэхэрщ. 

Къафэм щыхуагъасэ ­къудейкъым

Налшык дэт Макъамэ театрым щекIуэкIащ «Зори ­Кавказа» къэфакIуэ ансамблыр илъэс 35-рэ зэрыри­къум теухуа пшыхь дахэ. Илъэс зэхуэмыдэхэм ансамблым къыхуагъэфэщауэ ­щытащ «Къэбэрдей-Балъкъэ­рым щапхъэ зытрах и сабий гуп», «Урысейм щапхъэ зыт­рах и сабий гуп» цIэхэр, урысейпсо, дунейпсо зэ­пеуэ куэ­дым я лауреатщ, кубокхэмрэ медалхэмрэ и куэдщ. 

Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Наркотикым пэщIэтыным  и дунейпсо махуэм траухуауэ Налшык Сабийхэмрэ щIалэ­гъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ «Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ наркотикыр щIэб­лэм Iумпэм ирагъэщIын папщIэ. 

«Мыст» жиIэри…

УнэшхуэлI Азэмэт ящыщщ адыгэбзэр цIыхухэм зэрагъэщIэным Iэмал щIэщы­гъуэ къыхуэзыгупсысхэм. Абы къигупсыса, зэлэ­жьа, екIуу зэхигъэувэу къыдигъэкIа «Мыст» стIолыщхьэ джэгукIэр куэдым ящIэ. Узэ­рыджэгу картэхэр зыIэрагъэхьэ,   къагъэсэбэпурэ бзэри зэрагъащIэ.