Литературэ

Удз гъэгъам дэгъужхэр

рассказ

ЕплIанэ Iыхьэ

Шэджэмокъуэ Хьэсаншрэ Къэзанш Дасусэрэ я уэрэдыр

КъардэнгъущI Зырамыку зэритхыжымкIэ, бийм яIэщIэкIуэда Хьэсанш и хьэдэр гум къралъхьэри Къэзанш Дасусэрэ и жэмхэгъасэ хъыджэбзымрэ къежьэжащ. КъыздэкIуэжым, Дасусэм уэрэд иусащ.

ЩIыхуэ тыжыкIэ

Iуэтэж

(ЕтIуанэ Iыхьэ)

Ар жиIэри, унэгуащэм и жыпым хъыдан зэкIуэцIыпха тIэкIу кърихащ. ХьэщIитIми ялъагъуу ар зэкIуэцIихри, хугу IэмыщIэ мыхъуну кIуэцIылъым щыщ зы хьэдзэ къыхихащ, ар плIыуэ зэгуигъэпкIри, Iыхьищыр хугум хилъхьэжри, хъыданыр зэкIуэцIипхэжащ. Ар и жыпым ирилъхьэжа нэужь, къэна Iыхьэ плIанэр унэгуащэм илъэсри, псы къавэм хидзащ. Куэд дэмыкIыу Хъуэжэ и фызым хьэкум къытрихыжащ бахъейр къыхихыу пIастэ шыуан. ЗэкъуэшитIым я нэр зэблэжащ.

- Дэ дыкъыщIэкIуар.... - къригъэжьащ зым.

«Псори зэрыстхэ» тетрадым къистхыкIыжахэр

Адыгэ тхакIуэ цIэрыIуэ Теунэ Хьэчим мыпхуэдэу яфIищат и тхыгъэ гупым (езым «гупсысэ кIэщIхэр» жеIэ). Дунейм къыщыхъухэм, и лъэпкъым и щхьэм кърикIуам, и унагъуэм, нэгъуэщI-къинэмыщIхэм щегупсыскIэ, цIыхум и щхьэм куэд щызэрегъэзахуэ. Абы щыгъуэми ар тхакIуэмэ, гупсысакIуэмэ - нэхъыбэж. Щызэригъэзахуэрэ ар тхылъымпIэм нихьэсмэ, нэгъуэщIхэри щыгъуазэ мэхъу, гъащIэ дерс къыхах. Апхуэдэ щIэныгъэ къигъэхъуапIэу къызолъытэ Теунэм и псалъэ гъэпсахэр, аращ абыхэм ящыщ зыбжанэ «Адыгэ псалъэ» газетым и электроннэ къыдэкIыгъуэм щхьэкIэ къыщIыхэсхар.

Шэджэмокъуэ Хьэсаншрэ Къэзанш Дадусэрэ я хъыбарыр

Шэджэмокъуэ Хьэсаншыр щIалэ закъуэт, жаIэ. Закъуэми, зэшибл я лIыгъэ и лIыгъэт. Ежьэрти, куэдрэ къэтт, къыщигъэзэжкIэ, фIыуэ ялъагъурти, жылэм я гуфIэгъуэт. Езыми жылэм я щIыхуэ зытринэртэкъым: сыт къыздихьми, къанэ щымыIэу, тхьэмыщкIэхэм яхуигуэшырт. Шэджэмокъуэ Хьэсанш зыдэс къуажэм бийм кърикуртэкъым, хъунщIакIуэхэм жыжьэу къыпакIухьырт. Мызэ-мытIэу щихъумащ абы хэкур жыжьэ къикI зэрыпхъуакIуэхэм. ЩIалэм и цIэр жьыми щIэми ящIэрт, и лIыгъэм хэти иригушхуэрт.

Удз гъэгъам дэгъужхэр

рассказ

Ещанэ Iыхьэ

- Зыри къызгурыIуэркъым. КхъыIэ, делэ сумыщIу, къызжеIэ Iуэхур зыIутыр.

ЩIыхуэ тыжыкIэ

Iуэтэж

(Япэ Iыхьэ)

Хъуэжэ и дунейр къулейсызу ихьащ, ауэ къулейсыз щхьэкIэ зэи нэщхъейуэ щытакъым. ГушыIэрейуэ, цIыхухэм фIыуэ ялъагъуу апхуэдэт.

ГъащIэм и къэгъэшыпIэхэр

Iуэтэж

Олеся ицIыхухэм лагъумыхъуныгъэ яхуиIэт, псом хуэмыдэу и анэм. Абы и гум быдэу ирилъхьат балигъ хъурэ сабий унэм щIэкIмэ, псом япэ и анэр къигъуэтыну. Хьэуэ: «Си анэ дыщэ, сыту сыпхуэныкъуат», - жриIэну аратэкъым. Ар абы зыкъомрэ кIэлъыплъу, итIанэ зыгуэркIэ хурикъуну и мурадт. Апхуэдиз илъэскIэ сабий унэм зэрыщIигъэсам, жэщ кIыхькIэ нэпс шуугъэ куэд зэрыщIигъэкIам, апщIондэху езы бзылъхугъэм дунейр здэгъэзар имыщIэу зэрыдэтам папщIэ.

Лъагъуныгъэ

Дыгъэр къухьат, ауэ иджыри нэхут. Зи нэзыр плъыжьу щIисыкIа пшэ Iэрамэхэр уэгум щесырт. Гъуэгу кIыхьым гугъу дригъэхьати, зыри жыдмыIэу дыкъэкIуэжырт. Сэ гублащхьэм сыдэст, си гъусэр, мэлыхъуэ лIыжьыр, щхьэукъуэу гум ист. Асхьэд гъуэгум щыпсэлъэрей жыхуаIэм ящыщтэкъым, сэ сызэшырт. Дыгъуасэ лъандэрэ дыкъокIуэ, пщэдей дынэсыжыну къыщIэкIынщ… 
- Зы тутын дыгъэшыхьыт, щIалэ, - жиIащ Асхьэд.
  Гъуэгур нэхъыфI хъуати, гублащхьэм сыкъыдэкIри лIыжьым сыбгъурытIысхьащ, тутыныр хущIэзгъэнащ.

Удз гъэгъам дэгъужхэр

Нобэрей махуэ IэфIыр цIыхубзым къытоункIыфIэ, апхуэдэ гупсысэ мыфэмыцхэр и щхьэм къызэриджэразэу. ЛъэныкъуэкIэ къоплъ и Iуэхум. Пэжу, сыт зыщыгугъыр? 

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ