Литературэ

Кърухэр

рассказ
Бжьыхьэт…

Благъуэу пIэрэт?

Мы Iуэхур къыщызэхъулIар Граждан зауэм и кIэхэрщ. Бэрбащ уфIэкIмэ, Стояновым и щIыгуу щытам деж, ди жылэм щыщ гуэрхэми зэращIу, сэри мэкъупIэ къэсщэхуауэ сыкъэкIуат, удзпыхкIэ (косилкэ) мэкъу сеуэну.

Лъэпкъ литературэмрэ щэнхабзэмрэ зыгъэбея

УФ-м и ТхакIуэхэми и Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт тхакIуэ, усакIуэ-уэрэдус, журналист Джэдгъэф Борис къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.

Си унагъуэ

Iуэтэж

Теплъэгъуэ кIэщI

Бжьыхьэкум, зы илъэс къэмынэу, уэрам  къэгъэшыпIэм къытотIысхьэ нанэ цIыкIуитI - зы урысрэ зы адыгэрэ. Зым къуажэ хадэм къриха мыIэрысэ, пасэрей къыпцIэ кIыхь цIыкIу, адрейм хризантемэ ящэ. Щыуэу зыгуэр гъусэ къахуэхъуауи зэ плъагъункъым абыхэм. Сэри, а зы мардэм сытету, фокIадэм и кIэм сокIуэ «нанитIым я бэзэрым». СызэрыкIуэри зэ закъуэщ, гъэм хуэзэу зэ зым и мыIэрысэмрэ адрейм и хризантемэ Iэрамэрэ къэсщтэн къудей щхьэкIэщ.

Нарт Имысрэ нарт Уэзырмэсрэ

Имысыр нэхъыжьу, Уэзырмэсыр нэхъыщIэу псэуащ нарт зэшитI. Имысым фыз къишагъащIэу, Уэзырмэсыр фызыншэу, Имысыр илъэс зекIуэ ежьащ. Уэзырмэсу и шынэхъыщIэр щIалэ бжьыфIэт, Iэпкълъэпкъ дахэ иIэт. Имысыр илъэс зекIуэ щыIэу и фызыр Уэзырмэс и шынэхъыщIэм ехъуэпсэжащ, ауэ Уэзырмэсым идакъым.

ХЬЭСЭН ЦIЫКIУ

Iуэтэж

- Алло, кIуэдахэр къыщагъуэтыж IуэхущIапIэра сыздэпсэлъар? - щIэупщIащ сабий макъ.

- Аращ, тIасэ. Зыгуэр пфIэкIуэда? - къыжриIащ зи ныбжь хэкIуэта цIыхубзым.

- СфIэкIуэдащ... Си анэр... Згъуэтыжкъыми, фи деж щыIэу пIэрэ? - къыдришеящ сабийм.

- Сыт хуэдэу уи анэр зэрыщытыр? - щIэупщIащ цIыхубзыр.

- Сэ си анэр дахэщ, цIыхуфIщ икIи IэфIу мэпщафIэ, - жиIащ сабийм.

- Си тIасэ, дыгъуасэ апхуэдэ къэкIуащ мыбы. Умыгузавэ, къызэрыплъыхъуэр жетIэжынщ. Уэ езыр дэнэ уздэщыIэр?

- Сабий унэм.

ГъащIэм къыпызыщэ лъапIэныгъэ

Шэджэм щыщ уэрэдус - арат зэрызэджэжыр балъкъэр лъэпкъым, ди республикэм, къэралым я усакIуэ щэджащэ Кулиев Къайсын. Ар къызэралъхурэ нобэ, щэкIуэгъуэм и 1-м, илъэси 106-рэ ирокъу. Шэджэм аузыр - ди щIыналъэр зыгъэдахэ щIыпIэхэм ящыщ зыр и псэм хэлъу дунейм тетащ усакIуэр. Къайсын и дежкIэ и унэр, къыщалъхуа щIыпIэр нэхъыжьхэм я щIэин къудейтэкъым, атIэ и гъащIэм, творчествэм къыпызыщэ лъапIэныгъэт. Хэт абы хуэдэу къэзыIуэтэфар щIыналъэм и беягъымрэ абы щыпсэу бгырысхэм я уардагъымрэ?

Нэ ещанэ

Iуэтэж
(ЕтIуанэ Iыхьэ)

Мывэхэр щIэхьэлъэр

рассказ
 Нэгъабэ гъэмахуэм си ныбжьэгъухэр хы ФIыцIэ Iуфэм зыщагъэпсэхуну ежьэрт. СызэрыцIыкIурэ си нэ къикIырт хыр слъагъуну. МылъкукIэ дыхуэмыщIа сыту аратэкъым, атIэ къыстегужьеикIауэ самыгъакIуэу арат. Зыгуэр къыпщыщIмэ, псым уитхьэлэмэ, жаIэу, сызэрамыгъэкIуэн Iэмал къалъыхъуэ зэрысщIэжрэ. Сэри, сеныкъуэкъущ сеныкъуэкъури, мы гъэми си гугъэр хэсхыжат, ауэ сызэрылIэжыным хуэдэу сщIэрт, хы ФIыцIэм зэ мыхъуми зэ зэрызыщызгъэпскIынур. 
 - Сыт къыпхуэтхьын? – жи Марэ, автобусым щизгъэтIысхьэм.

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ