Щэнхабзэ

ЖЬАКIЭМЫХЪУ КIУНЭ, артисткэ: Си гъуэгум къыщыщIидзэр

 Си адэ-анэм я дежщ си творческэ гъуэгуанэм къыщыщIидзэр. Абыхэм къысхамылъхьамэ, сэ артист сызэрымыхъунум шэч хэлътэкъым.

Пасэрей хьэпшыпхэм я гъэлъэгъуэныгъэ

Мэзкуу дэт РАН-м КъуэкIыпIэр джынымкIэ и институтым ­КъуэкIыпIэ щэнхабзэмкIэ и центрым фокIадэм и 29-м къыщызэIуахынущ пасэрей хьэпшыпхэмрэ литографиехэм­рэ я уней гъэлъэгъуэныгъэ: «ЛIэщIыгъуищым я хъыба­ры­жь­хэр» - адыгэхэр (шэрджэсхэр) XVII - XIX лIэщIыгъуэхэм ящIа урыс, хамэ къэрал графикэ лэжьыгъэхэм къы­зэры­хэщыр».

ЦIыхум и уасэр и лэжьыгъэрщ

Сыщысабийм щегъэжьауэ сэ зэхэсхырт си анэм макъ дахэкIэ, макъ щабэкIэ уэрэд зэрыжиIэр. Сыт ищIэми абы дзапэ уэрэдыр Iурылът, адыгэ уэрэдыжьхэр зыпищI щыIэххэтэкъым. Си анэ шыпхъу нэхъыщIэ Соня ди деж къэкIуа иужь, а тIум зэгъусэу зыуэ хъуэпсэгъуэу уэрэд жаIэрти, а дахагъэм удимыхьэхынкIэ Iэмал иIэтэкъым.

ЦIыхубэм ящымыгъупщэ Кобзон Иосиф

СССР-м, Украинэм я цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, УФ-м и Къэрал Думэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщIым и япэ къуэдзэу, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Кобзон Иосиф псэужамэ, илъэс 85-рэ ирикъунут.

Бзылъхугъэм къамэ ищIу

Дыщэр, дыжьыныр, жэзыр, гъуаплъэр къагъэIурыщIэу, я хьэпшып дахэхэмкIэ адрейхэм къахэщу къэгъуэгурыкIуащ ди лъэпкъым къыхэкIа цIыху IэпщIэлъапщIэхэр.

Театрыр и дунейщ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ пажэ Пащтыкъ (Болэ) Анфисэ ящыщщ зи лэжьыгъэм гурэ псэкIэ пэрытхэм, абы къыхих гукъыдэжымкIэ зи псэ зыгъэнщIыжхэм. Анфисэ актрисэ хъуну ехъуапсэрт зэрысабийрэ. 

ХЬЭПЦIАЩХЪУЭ

 Пхуэмыбжыным хуэдизщ унэм пцIащхъуэ абгъуэу кIэрытыр. Ахэр зыкIи ещхькъым игъащIэ лъандэрэ дызэса адрей абгъуэхэм – къуэбэбжьабэщ. ИтIанэ псом нэхъ гъэщIэгъуэныр, щхьэгъубжэ блыпкъым нэсыху дэщIеящ, ипщхьэпIэ гуэ иIэуи къыпхуэмылъагъуу.

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэжащ

Дыгулыбгъуейдэсхэр куэд лъандэрэ зыпэплъа Iуэхугъуэр мы махуэхэм нахуапIэ хъуащ – къуажэм я зэхуэсыпIэу икIи зыузэщIыпIэу яIэ ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэжащ.

ЛIыгъэрэ хабзэрэ хэлъу

Адыгэм лей къылъысар имыгъэгъун щхьэкIэ и гъащIэр итыфынут.

Къуэши хьэжы Iэсхьэд ефэнды

Мударей (Тырку, Узун-Яйла) дэса еджагъэшхуэхэм язщ Мысырым дин щIэныгъэ щызригъэгъуэтауэ илъэс тIощIрэ тхукIэ къуажэм къалэн щызыгъэзэщIа Къуэши Iэсхьэд ефэндыр (I883 - I944). 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ