Щэнхабзэ

Лъэпкъ гупсысэ зиIэ

 «Адыгэхэм пасэм я псэукIэу, щыIэкIэу щытар си нэкIэ слъэгъуащэрэт, а зэманхэм сыкъыщыхутэу», жаIэу щызэхэпх къохъу. Я IэщIагъэ емылъытауэ, лъэпкъ Iуэхухэм, щэнхабзэм дихьэхыу, ахэр къызэраIэтыжыным хущIэкъуу щIалэгъуалэ куэд дызэриIэрщ зи гугъу тщIыр. Слъон Алим и хьэрычэт Iуэхур зэпхар туризмэмрэ мэкъумэш IэнатIэмрэщ. Ауэ и лэжьыгъэ нэхъыщхьэм къыдэкIуэу, адыгэхэм я лъэпкъ хуэIухуэщIэхэр зэзыгъэпэщыж, шыхэр, тхылъхэр, спортыр фIыуэ зылъагъухэми ящыщщ.

ГукъэкIыжхэм я лъахэм

Журналистым и лэжьыгъэр псом япэу гъэщIэгъуэн зыщIращи, IэщIагъэ зэхуэмыдэхэр зиIэ цIыху цIэрыIуэхэм уахуэзэну Iэмал къузэритырщ. Апхуэдэхэм сэри сарихьэлIащи, си насып кърихьэкIауэ къызолъытэ. Гукъинэж сщыхъуа интервьюхэм ящыщщ УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Молэ Владимир сызэрепсэлъауэ щытар.
ЦIыхур зыхущIэкъур къехъулIэ хабзэщ, ерыщу, гугъу зыдригъэхьу, къару ирихьэлIэу абы еувалIэмэ. Молэ Владимир цIыху насыпыфIэу зибжыжырт, адэ-анэм я лъагъуныгъэр, унагъуэм и IэфIагъыр, ныбжьэгъухэмрэ лэжьэгъухэмрэ я пэжагъыр нэсу зыхищIауэ къилъытэрти.

Къафэм и пащтыхь гуащэ

Апхуэдэу зыхужаIа бзылъхугъэ екIу, РСФСР-м щ1ыхь зи1э, КъБАССР-м и ц1ыхубэ артисткэ, илъэс тIощIым щIигъукIэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэ пажэу щыта Шэру Соня къызэралъхурэ нобэ илъэс 95-рэ ирокъу. 

Лъэхъэнэ нэпсей

Налшык мэжджытышхуэм и Iимам Емкъуж Анзор и хъутIбэм щытепсэлъыхьащ диным гущIыIэ ухуэзыщI ди лIэщыгъуэм и нэщэнэхэмрэ фIэщхъуныгъэ куу зыбгъэдэлъ цIыхур абыхэм япэщIэтыфын зэрыхуеймрэ.  

«Гум кърухэм зэзэмызэ къыщреIу я макъ...»

Акъ Мухьэрбэч 1949 гъэм Жьакуэ къуажэм къыщалъхуащ. Курыт еджапIэм класси 8-р къыщиуха нэужь, электрикым и гъэсэну лэжьэн щIидзауэ щытащ. ИужькIэ училищэм монтажник-высотникым и IэщIагъэм зыщыхуигъэсащ. Абдеж Акъым фIыуэ илъагъу спортым нэхъри пыщIэныгъэ хуиIэ мэхъу. ЩIалэ Iэчлъэчым самбо, дзюдо лIэужьыгъуэхэр, волейболыр, баскетболыр, футболыр - дэтхэнэри къохъулIэ.

Балигъ хъуху

 Адыгэхэм куэд щIауэ къадокIуэкI къан хабзэр. КъызэрахутамкIэ, а хабзэм ныбжьышхуэ иIэщ, пасэрейхэм я деж къыщежьауэ къалъытэ. Хабзэр XIX лIэщIыгъуэм къэсащ, нэхъ зезыхьари лIакъуэлIэшхэрщ.

Режиссёр Iэзэр ящыгъупщэркъым

РСФСР-ми КъБР-ми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, режиссёр, егъэджакIуэ Iэзэ Теувэж СулътIан дунейм зэрехыжрэ илъэсищ мэхъу. 

Артист ныбжьыщIэхэм я зэфIэкIхэр

Ди республикэм и мащIэкъым зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэщ дызэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, сурэтыщI, артист ныбжьыщIэхэр. Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Каменномост, Дзэлыкъуэкъуажэ щыщ артистхэр нэгъабэ пашэ щыхъуащ республикэм и театр зэпеуэхэм. Абыхэм ягъэлъэгъуащ Островский Николай и «Снегурочка» таурыхъым къытращIыкIа пьесэм щыщ пычыгъуэ. 

Гъуазджэр телъыджэхэм я дунейщ

ИлъэсыщIэм балигъи сабии телъыджэ поплъэ, псом хуэмыдэу цIыкIухэр. Гъуазджэрщ, таурыхъырщ телъыджэхэм я дунейр. Сабийхэм гуащэ театрыр зыхалъхьэ щымыIэу фIыуэ ялъагъу. 
Налшык и Гуащэ театрыр КIыщокъуэм и цIэр зезыхьэ уэрамым тет, 1909 гъэм яухуа, архитектурэ фэеплъ хъуа унэм щыIэщ. Гуащэ театрым и унафэщI къалэнхэр егъэзащIэ Гонтарь Людмилэ. 

Кхъухь гъэщIэгъуэн

Дунейпсо цIыхубэм илъэсыщIэр зымыгъэмахуэшхуэ лъэпкъи абы гулъытэ егъэлея хуэзыщIи яхэтщ. Сыт хуэдэ зэмани гъэщIэгъуэнщ гъэм и къэщIэрэщIэжыгъуэм гугъэщIэхэр езыпх цIыхухэм я лъэпкъ хьэлхэм укIэлъыплъыну. ЛIэщIыгъуэ бжыгъэ хъуауэ илъэсыщIэм деж Японием къесылIэ «Насыпырыхь кхъухьым» и Iуэху зыIутыр зыгурыдгъэIуэну иужь дихьащ нобэ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ