Щэнхабзэ

ЭНДИРЕЙ ЩЫЩ СУЛЪТIАН-МУТ

Япэ Iыхьэ  

             ПщIэ    зыхуэфащэ     цIыхушхуэр     лъэпкъитIым    я   быну щыщытым   деж, абы   иращIэкI    щIыхьри    тIукIэ   мэбагъуэ.   Апхуэдэ   щапхъэхэм   язщ    нобэ    зи    гугъу    фхуэтщIыну   ди   мурад   дагъыстэн    пщышхуэ, къумыкъу   шэмхъал   Чопан   и   къуэ, Эндирей   щыщ   СулътIан-Мэхьмуд.  

ГушыIэхэмрэ ауанхэмрэ

 СулътIан къуажэ шхапIэм шэджэгъуашхэ щищIати, шхынзехьэм уасэу ахъшэ зэкIэрыт иритауэ къигъэзэжым пэплъэт. АрщхьэкIэ къыхуахьыжыну зыри пIащIэртэкъым. Ар зыгуэркIэ зэрымыарэзым гу лъызыта, шхапIэм и унафэщI щIалэр къыбгъэдыхьэу Iуэхур зытетыр зригъэщIа иужь, къеупщIащ: «Ахъщэ зэптар пцIыхурэ?» «СцIыхуркъым.

Тыгъэ хьэху

 Iэш-Шиблий Абу Бэкр къыщыхъуари щылIэжари Иракырщ. ЦIэрыIуэ щыхъуар ислъам диным и куупIэу, и лъагапIэу, цIыху псэ къабзэхэр зылъэIэсыф тхьэхуэпщылIыкIэ нэгъэсам и дамыгъэу къалъытэ суфизмэрщ (тэсэуф, тIэрикъат хъужыр аращ). И цIэ пэж дыдэр Юнус и къуэ Джэхьфарт. Шиблий цIэ лейр къызыдэкIа къуажэм тражыIэкIауэ аращ.

Натхъуэ Долэтхъан и гуащIэ

Адыгэ драматург, актрисэ, критик Натхъуэ Долэтхъан къызэралъхурэ илъэси 110-рэ мэхъу.

Анэдэлъхубзэм и махуэшхуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр.  
Зэхыхьэ гуапэм жыджэру хэтащ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэр. Махуэшхуэм иращIэкIа концертым лъэпкъ къафэхэр щагъэлъэгъуащ, анэдэлъхубзэкIэ уэрэдхэр щыжаIащ, усэ къыщеджащ.
Фондым и унафэщI Мэкъуауэ Люазэ зэхыхьэр къыщызэIуихым жиIащ Урысейм лъэпкъи 190-рэ зэрыщыпсэур. Абы щыщу I30-м нэблагъэр кIуэдыжынкIэ шынагъуэу къалъытащ. Урысейм и Тхылъ плъыжьым лъэпкъыбзэ 60-м нэблагъэ ихуащ. 

Бгыщхьэ гуэлхэр

Ди щIыпIэм ит къуршхэм я щыгум инуи цIыкIууи гуэл зэмыщхь куэд ущрохьэлIэ. 

ФIэщхъуныгъэм игъэкIуэда щIэныгъэ

ЖаIэ тхылъ лъапIэхэр къыщымыунэхуам цIыхум щIэ­ныгъэрэ Iущыгъэрэ бгъэдэмылъауэ. 

Гъунэгъу щIыналъэм къраша лэжьыгъэхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ Сурэ­тыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъа­гъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэ­ныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ Академием хэт скульптор Хабичев Магомед и лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр. Выставкэр къы­зэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 70 зэ­рырикъум и щIыхькIэ. 

«Си къэралым и макъамэ»

Аращ фIащар уэрэджыIакIуэхэм траха клипхэм я зэпеуэу Урысейм щрагъэжьам.

ЩIэныгъэр щыхьэту къоув

 Адыгеймрэ Краснодаррэ (Бжьэдыгъукъалэ) къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэмрэ я муслъымэн IуэхущIапIэм и жэрдэмкIэ, физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, щIэныгъэлI, профессор Шумахуэ Мухьэмэд и «ЩIэныгъэр ислъам диным зэреплъыр» тхылъыр Налшык къыщыдэкIащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ