Щэнхабзэ

Тыкуэн гъэщIэгъуэн

Куэд фрихьэлIауэ къыщIэкIынщ «Hatsibana» фIэщыгъэм щIэту Инстаграмым щылажьэ тыкуэн гъэщIэгъуэным. Лъэпкъ дамыгъэ, тхыпхъэхэмкIэ гъэщIэрэщIауэ абы щIэлъ щыгъынхэмрэ бзылъхугъэ хьэпшыпхэмрэ уемыхъуэпсэн плъэкIыркъым.

Мазэ ныкъуэу уафэм лъэIэс

Куэд итхьэкъуауэ зызыщамыгъэнщI ухуэныгъэхэм ящыщщ   мазэ ныкъуэ теплъэ иIэу Дубай   щащIа унэ телъыджэр.

«Вагъуэ цIыкIум» Москва зыкъыщегъэлъагъуэ

Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIу» сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдуардщ) жыджэру хэтащ шыщхьэуIум и 24 – 30-хэм Москва къалэм щекIуэкIа фестивалымрэ «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу ягъэзащIэ «Си Хэку – си Москва» программэмрэ. 

Нэм фIэбэр Iэбэм еух

АККИЗОВЭ Имарэ, сурэтыщI:
ГъащIэм къысхухихащ
    Си ныбжьыр илъэсих-блы хъуху си адэ-анэм лэжьапIэ пэшу яIар дыщыпсэу фэтэрращ. Абы къегъэлъагъуэ сэ сыкъызыхэхъукIар, си псэр зыпсыхьар, IэщIагъэ схуэхъуар езы гъащIэм къызэрысхухихар. СщIэрт сурэтыщI сызэрыхъунур. Пэжщ, епщIанэ классыр къэзуха иужь, гъащIэм и къысхуигъэув унафэ гуэрхэми сыщIэдэIун хуей хъуащ, аращ филолог IэщIагъэ япэщIыкIэ щIызэзгъэгъуэтар.

Iэнэр лъакъуищ ирикъумэ

Иджыри 1995 - 1996 гъэхэм Ташло Алий хэтат Карузэ Энрикэ, Пуччини Джакомэ сымэ я щIыхькIэ Милан къыщызэрагъэпэщауэ щыта дунейпсо зэпеуэхэм. Апхуэдэуи Ла Скала оперэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Негри Робертэ уэрэджыIакIуэр иригъэблагъэри, и Iэзагъэм и деж щыхри­гъэгъэхъуат.

 Алий фIы дыдэу къехъулIахэм ящыщщ Верди Джузеппе и «Травиата», «Риголетто», Чайковский Пётр и «Евгений Онегин», «Иоланта», Леонкаваллэ Руджерэ и «Паяцы», Пуччини Джакомэ и «Тоска» оперэхэм щигъэзэщIа роль нэхъыщхьэхэр.

«Узэгугъур къогугъуж»

Иджыри зы ехъулIэныгъэ

Якутие - Саха Республикэм и къэралыгъуэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Якутск къалэм иджыблагъэ ЩIыналъэхэм я XI тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр, «Якутием и Тхылъ тедзапIэхэр - 2022» зи фIэщыгъэ зэхыхьэшхуэр щекIуэкIащ.

Къафэм и дунейм хешэ

Дэтхэнэ зы лъэпкъми и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэр и щэнхабзэрщ. Абы и лъэныкъуэкIэ адыгэ лъэпкъым зэрыгушхуэн и мащIэкъым. Сыт и уасэ лIэщIыгъуэкIэрэ абы къыдекIуэкI и къафэ дахэр. Лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр къафэм теухуауэ мыпхуэдэу итхащ: «Адыгэ къафэр дахэ дыдэщ, хореографие теплъэ гъэхуа зиIэщ, гум мафIэр щIэзыгъанэ нэжэгужагъэ зыпкърылъщ…»

Ди къафэр дуней псом къыщацIыху. «Кабардинка» ансамблым ар хамэ къэрал утыку куэдым щигъэлъэгъуащ икIи сытым дежи Iэгуауэшхуэ хуаIэту апхуэдэщ.

Зэныбжьэгъугъэм и чэзузэIэпых

Къэбэрдей-Балъкэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси I00 щрикъум, Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ Iэужьым и илъэсым хуэгъэпсауэ ди щIыналъэм къыщызэрагъэпэщащ цIыхубэ творчествэмкIэ «Эстафета дружбы» фIэщыгъэм щIэт фестиваль.

         А Iуэхум и къалэн нэхъыщхьэр ди щIыналъэм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ бейм, хабзэ дахэм, щыIэкIэ-псэукIэм, лъэпкъ IэрыкIхэм нэIуасэ хуэщIынырщ, КъБР-м и щIыналъэхэм я зэхуаку дэлъ мамырыгъэр гъэбыдэнырщ, абы зегъэужьынырщ.

Сабиигъуэм и къарур

Сурэт щIын сысабийуэ щIэздзащ, ауэ ар IэщIагъэ схуэхъуну сегупсысауэ схужыIэнукъым. Абы сыкъыхуэзыгъэушауэ къысщыхъур Ленинград къикIа сурэтыщIым си адэм и портрет зэрищIыгъарщ.

Си япэ IэдакъэщIэкIыр

Гъуазджэм сыкъыхэхъукIащ сэ, си адэ-анэр пхъэр художественнэу ибзэнымкIэ IэпщIэлъапщIэти, абыхэм пхъэм хуаIэ лъагъуныгъэр си деж къэсагъэнущ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ