Щэнхабзэ

Къафэр - узыншагъэщ

ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Шагъдий» ансамблыр (художественнэ унафэщIыр КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Унэжокъуэ Тимуррэ абы и щхьэгъусэ, КБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Заремэрэщ) ящыщщ республикэпсо, урысейпсо, дунейпсо зэпеуэхэм я лауреат мызэ-мытIэу хъуа къэфакIуэ цIэрыIуэхэм. 

Куэд зыщымыгъуазэ тхылъхэр

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Мэлбахъуэ Къэралбий и тхылъхэр. 
Лэжьыгъэхэр Кавказ Ищхъэрэм, адыгэхэм я тхыдэм теухуащ. Тхыдэджым къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я библиотекэхэмрэ музей фондхэмрэ инджылызыбзэкIэ, франджыбзэкIэ тхауэ къыщигъуэтыжа дэфтэрхэр урысыбзэкIэ зэредзэкI. 

Зи псалъэр купщIафIэ …

«Тхьэр щыхуейм деж, зэтэм йотапэ. Къэжэр Хьэмид и цIыхугъэм пэшэчэн Iэзагъи бгъэдэлъщ. Абы щыхьэт тохъуэ усыгъэм, литературэм, критикэм я мызакъуэу, егъэджэныгъэм и IэнатIэм къыщихьа ехъулIэныгъэхэри. Зызумысыжынщи, университетым дыщыщIэсым щыгъуэ си гугъакъым абы апхуэдиз зэфIэкI иIэу. Ауэ, сымыщIэххэу зэпхыжаIыкIыурэ зэхызох, мы литературэ кафедрэм къэкIуа щIалэщIэм уедэIуэнкIэ телъыджэщ, жаIэу. Зэ жыIэгъуэкIэ си фIэщ хъуакъым. И лекцэ седэIуэнуи щIэх Iуэху сщIакъым. Сытми зэгуэрым, езыми сыкъимыщIэу, иригъаджэхэм захэзгъэпшахъуэри – зэраIуатэм нэхъри нэхъ хьэлэмэтыжу къыщIэкIащ!

Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ

Урысейм и махуэм Къэрал концерт гъэ­лъэгъуапIэм ще­кIуэкIащ «Да­хагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» пшыхьыр. Абы щагъэлъэпIащ республикэмрэ къэралымрэ я ефIэ­кIуэ­ныгъэм, зыужьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэфIхэр хуэ­зыщI, жэуап­лыныгъэ пылъу зи лэжьыгъэм пэрыт цIыху гуа­щIафIэхэр.

Махуэшхуэм и щIыхькIэ

Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым мэкъуауэгъуэм и 11-м махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Урысейм и махуэм и щIыхькIэ. Ар центрым къызэригъэпэщащ КъБР-м и «Патриот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щIыгъуу. Концертыр езыгъэкIуэкIар КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дым Эльдарщ.

 

Концертыр ягъэдэхащ «Эдельвейс» цIыхубэ ансамблым и артист ныбжьыщIэхэм, уэрэджыIакIуэхэу Къардэн Алим, Дзасэжь Данэ, Къэзакъ Тимур, Мэжаджэ Софие, Исаевэ Дианэ, Цебоев Магомед сымэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыбзэхэмкIэ ягъэзэщIащ къэралым теухуа уэрэдхэр.

Лъэхъэнэжьым и фэеплъ

Ливие хым, Алыджымрэ Мысырымрэ я зэпылъыпIэм хуэзэу, иджыблагъэ къыщагъуэтащ алъандэрэ псым ихъума фэеплъ телъыджэ. Хы лъабжьэм илъэс мини 3-м нэблагъэкIэ щIэлъащ Медузэ и теплъэр къызыхэбзыкIа мывэр. 

Гулъытэ хуащIырт

Хабзэр лъэпкъым и фащэщ. Нобэрей ди дуней щIэращIэм хуэфащэ хабзэ щIэблэм зэхалъхьэн щхьэкIэ ди нэхъыжьхэм яхъума нэмыс, зэхущытыкIэ куэдым мыхьэнэшхуэ яIэщ, ахэр лъэныкъуэкIэ ебгъэкIуэтэкI хъунукъым. 

Илъэс 85-рэ гъуэгуанэ

КъБР-м и Совет художникхэм я Союзым и къызэгъэпэщакIуэ бюром лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэс 85-рэ ирокъу. 
КъБР-м и Совет художникхэм я Зэгухьэныгъэм и КъызэгъэпэщакIуэ бюрор 1939 гъэм къэунэхуащ, СССР-м и Совет художникхэм я къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэм я унафэкIэ.
Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-р 1942 гъэм нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэраухъуреихьам къыхэкIыу, щIыналъэм и художникхэм я зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ бюром и лэжьыгъэр зэпигъэуащ. 

СурэтыщIым и лъэр щIэзыгъэкIыр

Художникхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщу, нэхъ умыужэгъуу, сыт щыгъуи щIэщыгъуэу узыIуплъэр щIыуэпсым щыщ теплъэгъуэхэрауэ къыщIэкIынщ. Псом хуэмыдэжу ди хэкур къулейщ щIыпIэ дахэхэмкIэ, укIуа, плъэгъуа закъуэмэ, гукъинэ пщыхъуу. Апхуэдэ теплъэхэм тращIыкIа защIэу зэхэтщ художник зэчиифIэ Дзэгъэл 1эуес и сурэтхэр. 

ЛъыхъуакIуэ

Котляров Виктор тхыдэджщ, щIэныгъэлIщ, лъыхъуакIуэщ, лъахэхутэщ, литераторщ, усакIуэщ, блогерщ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкIщ, журналистщ, редакторщ, тхылъ тедзапIэм и унафэщIщ, хьэрычэтыщIэщ. А лъэныкъуэ псомкIи абы и гугъу ищIащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор ЩоджэнцIыкIу Нинэ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ