Щэнхабзэ

Зы цIыхум и зэфIэкI

Къэфэным дихьэххэм Ульбашев Мутай и цIэр фIыуэ ящIэ, ди щIыналъэм и къафэ гъуазджэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщи. КъэфакIуэ къызэрыгуэкIыу 1933 гъэм иригъажьэри, Мутай иужькIэ «Кабардинка» къэфакIуэ гупми «Балкария» ансамблми я балетмейстеру, художественнэ унафэщIу лэжьат.

Лъэпкъ хабзэр – утыкум

Адыгэ Республикэм и къэрал филармонием и концерт зэгухьэныгъэм япэу щагъэлъэгъуащ ЦIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблым и «Адыгэ цIыхубэ хьэгъуэлIыгъуэ» спектаклыр.

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ

Дыгъэгъазэм къыщалъхуа махуэр егъэлъапIэ псоми фIыуэ тлъагъу артист, лъэпкъыр зэрыгушхуэ уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим. Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш республикэхэм я цIыхубэ артист цIэ лъапIэхэр зезыхьэ Чэрим и зэфIэкIи и щытхъуи хэхъуэ фIэкIа нэхъ мащIэ хъуркъым. Лъэпкъ лъагъуныгъэр къыщежьэр IуэхущIафэрщ, псэукIэрщ, лъэпкъым хуэпщIа, хуэбгъэтIылъа тыхьырщ. Абы и уэрэдхэм, щтаучым хуэдэу, адыгэлъыр зэщIагъаплъэ.

IэпщIэлъапщIэхэм я лэжьыгъэхэр

Налшык къалэм и Курзалым къыщызэIуахащ «Арт-эль» фестивалыр. Абы хыхьэу къызэрагъэпэщащ КъБР-м и IэпщIэлъапщIэхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм я япэ выставкэр.

ЯтIэ гъэжьам къыхэщIыкIа лэжьыгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэIуаха «Сквер 100-летия» зыгъэпсэхупIэм хыхьэу яухуа гъуазджэ галереем щокIуэкI «Движение формы» гъэлъэгъуэныгъэр. Къалэм зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтым и лэжьакIуэхэм Москва щыщ дизайнер Дурневэ Дарье и гъусэу къызэрагъэпэщащ мы выставкэр.
Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ художник 11-м я лэжьыгъэхэр. Газаевэ Разият – Налшык, адрейхэр Москва, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм щопсэу икIи щолажьэ.

Чувашхэм я зэхыхьэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр хэтащ Чебоксары къалэм дэт Чуваш драмэ театрым чуваш лъэпкъым и зэхуэсышхуэ щекIуэкIам.

Кавказым и сурэтыщI

Яхиханов Рустам Шэшэн республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщIщ, 1986 гъэм Грозный къалэм дунейм къыщытехьащ. гъэм Санкт-Петербург дэт къэрал академием сурэт щIыным ущыхурагъасэ и факультетым 2005 щIэтIысхьэри, «Адэжь щIыналъэ» зыфIища и диплом лэжьыгъэм щыщIэдзауэ, Урысейми Кавказми цIэрыIуэ щыхъуащ.

Шынэн зэрыщигъэту, гъуэгум тогъуэщыкI

      Мисрий Зуннун и цIэу дин щIэныгъэлIышхуэ псэуащ, телъыджэ куэд далъэгъуауэ, псалъэ шэрыуэхэр къызэринэкIауэ.

Жылагъуэ Iуэхухэм хуэжыджэрхэр

Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ фондым щагъэлъэпIащ илъэсым ­къриубыдэу щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьа­кIуэхэу ехъулIэныгъэ зиIахэр. 

Зым и нурым адрейр фагъуэ имыщIу

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и къежьапIэм деж щытахэм, псыпэр езышэжьахэм яхэтащ Сонэ Мухьэрбий. Япэ уитыныр, гъуэгугъэлъагъуэу ущытыныр зэрыкъалэн гугъур, жэуаплыныгъэшхуэ зэрыпылъыр фIыуэ къыгурыIуэрт абы.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ