Щэнхабзэ

Энгин Атиллэ Кавказым теухуа фильм трех

 «Эртугрул къэхъужа»-м емыплъарэ темыпсэлъыхьыжарэ щыIэж къыщIэкIынкъым. Абы и пкъыр зэхэзылъхьа тырку сценарист, актёр Энгин Атиллэ иджы Кавказ зауэм и тхыдэм зыхуегъазэ. Урысейм, Тыркум, Мысырым, Сауд Хьэрыпым зыщиубгъунущ абы и лэжьыгъэщIэм. Фильмым хагъэхьэну я мурадщ Щамил Iимамым и гъащIэм щыщу мыхьэнэ нэхъ ин зиIэ Iыхьэхэр. ТегъэщIапIэ хуащIынур художественнэ тхыгъэкъым, атIэ Дагъыстэным щыщу Iимамым и гъащIэ гъуэгур зэфIэзыгъэувэжа тхыдэджхэр зыдагъэIэпыкъунущ.

Хэт нэхъ делэр

И анэм бгъурыту уэрамым ирикIуэ щIалэ сырыху цIыкIум бзылъхугъэм и Iэр иубыдыну щыIэбэкIэ, мыдрейм:

- Гъуэгу мыгъуэм емыжьэн, щхьэ укъысщиша. Зэран ухъуну укъалъхуам яреи, - жиIэурэ сабийм и Iэр Iуидзыжырт.

- Мамэ, мамэ, дгъэзэжмэ, пкIауэм и псысэр къызжепIэжын?

- Еууей, сыту сабий тхьэмыщкIэ, - жаIэрт ар зылъагъухэм, - делэ цIыкIу мыгъуэ, ищIэркъым и анэм хыфIидзэну сабий унэм зэришэр…

Гъуазджэм и цIыху Зыхьэ Заурбий

Лъэпкъ театрым, кином зи цIэр игъафIэ артист пэрыт, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм, Абхъазым, Къэбэрдей-Балъкъэ­рым, Кубаным щIыхь зиIэ я ­артист Зыхьэ Заурбий и ныбжьыр мы гъэм илъэс 75-рэ ирикъуащ. 

ЦIыху губзыгъэ и псалъэ уахътыншэщ

Актрисэ щIалэ гуэр  Уайльд Оскар  хуэтхьэусыхэрт гулъытэ зэрыщыщIэм и IуэхукIэ:

- Критикхэм зы  псалъи ятхыркъым  сыкъызэрыунэхуар къыхагъэщу.  ЗэгурыIуауэ, дзэхупс зыIурагъэлъэдам хуэдэу, щэхущ. Сыт сщIэнур?

-ЗапыпщIыжрэ, уэри  псалъэ умытхыжмэ,  уахурикъуащ, -  ечэнджэщащ абы тхакIуэр.

*

Тайлеран дихьэхауэ   Сталь Аннэ яужь итт, ауэ нэгъуэщI бзылъхугъэ гуэрми кIэлъыкIуэрт. Ар къэзыщIа Аннэ бзаджагъэ хуекIуэну мурад ищIри, и псэгъум еупщIащ:

- КъызжеIэт, а «тIуанэ» къысхуэпщIамрэ сэрэ псым дитхьэлэмэ, хэтыт къебгъэлынур?

«Бжьыхьэ-2022»

Налшык дэт Лъэпкъ музейм а фIэщыгъэм щIэту мы махуэхэм къыщызэ­Iуахащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэ­пэщрэ илъэси 100 щри­къум хуэгъэпса гъэлъэ­гъуэныгъэ телъыджэ. Абы ди щIыналъэм, абы и тхы­дэм, щIыуэпсым, цIыху цIэ­­рыIуэхэм я сурэтхэр щыкуэдт. 

Мамырыгъэ фиIэну!

Пензэ областым къикIа Радаевэ Ольгэ «Новое время» газетым и редактор нэхъыщхьэщ. «Си щIыналъэ» фестивалым хэту абы игъэхьэзыра «шэрхъ репортажри» зы­теухуар Гуэл щхъуантIэхэрщ. 

ГъащIэ къегъэлъагъуэ, зыгуэрхэми закърегъэцIыхуж

Театрым «сыкъыщыхъуащ». Москва дэт ГИТИС-р 1958 гъэм къэзыухыу, Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуэжахэм си адэ Николаи яхэтт. Мысостышхуэ Пщызэбий, Сокъур ХьэмщIасэ, Къардэн Борис сымэ, нэгъуэщIхэми зы гупу театр гъуазджэр ягъэкIуатэрт.

Зи пшынэ гъэбзэрэбзэкIэмкIэ къацIыхуж ХьэпащIэ Заудин

 «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и музыкэ унафэщI, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, пшынауэ цIэрыIуэ ХьэпащIэ Заудин зымыцIыху куэд адыгэм къытхэту си фIэщ хъуркъым.
 Ар ящыщщ зи пшынэ гъэбзэрэбзэкIэкIэ къацIыхуж пшынауэ закъуэтIакъуэхэм. Илъэс 40 ипэ абы къищта макъамэ Iэмэпсымэм хуэпэжщ, ауэ гъэщIэгъуэнщ абы и Iуэхур къызэрежьари.

Утыкур зи псэ гъэпсэхупIэ

КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Къалэбэч (Ардавэхэ япхъущ) Иринэ экстернкIэ курыт еджапIэр къэзухахэм ящыщт. Налшык къалэм дэт Музыкэ училищэм зэрыщеджар гъуэгуанэшхуэм и щIэдзапIэ къудейти, Иринэ ГИТИС-м (Москва къалэ) музыкэ комедиемкIэ и факультетри къиухыжащ.

ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ

Лосэн Тимур еджапIэм щыщIэтIысхьэм къыхихар уэрэджыIакIуэ IэщIагъэрат, уэрэдыр зыхилъхьэ щымыIэу апхуэдизкIэ фIэфIти. ИужькIэ пшынэр нэхъ текIуащ. Ауэ и гъащIэм щыщу илъэс 30-м щIигъур уэрэдым пыщIауэ ирихьэкIащ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ