Щэнхабзэ

Сурэт зыщI роботхэр

Гъуазджэмрэ щIэныгъэмрэ щызэжьэхэуэм деж гъэщIэгъуэн къыщыхъу щыIэщ. Апхуэдэу къэунэхуащ робор – сурэтыщIхэр. ГъущIым къыхэщIыкIа сурэтыщIхэр щIэныгъэлIхэм траухуэ краскэкIэ лэжьэфын хуэдэу. 
Куэд щIауэ щIэныгъэлIхэр елэжьырт роботхэр краскэкIэ цIэлэфу егъэсэным тещIыхьа алгоритмхэмрэ нейронхэмрэ зэгъэпэщыным. Апхуэдэ алгоритмхэм бжыгъэм тещIыхьа сурэтхэр плъыфэрэ штрихкIэ зэхацIыхукIыф икIи роботым къыгурыIуэ эскизхэр ягъэбелджылыф.

Артист нэхъыфIхэр ягъэбелджылы

КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм (СТД) зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ, зи лэжьыгъэр нэхъы-фIу къалъыта артистхэм щIыхь тхылъхэр щратыжащ. 

ГъуэгущIэхэр яукъуэдий

Налшык къалэм и «Дубки» хьэблэм хыхьэ «Дубки-2», «Ветеран» дачэхэм ухуэзышэ гъуэгухэм лэжьыгъэхэр иджыпсту щрагъэкIуэкI. Псори зэхэту абыхэм я кIыхьагъыр километритхум щIегъу. 

Дыдейхэр къахэжаныкIащ

Москва щекIуэкIащ лъэпкъ щэнхабзэмкIэ ­«Наследники традиций» урысейпсо сабий зэ­пеуэр. Мы гъэм ар ебгъуанэу къызэрегъэпэщ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм. 

«Вагъуэ цIыкIухэм» я пшыхь

Музыкэ къэрал театрым концерт щитащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ щапхъэу къалъыта и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблым (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Едыджщ).

ФIы зыщIэр фIы IуощIэж

Ди лъэпкъ культурэмрэ литературэмрэ зегъэужьыным зи гъащIэри зи гуащIэри щхьэузыхь хуэзыщIахэм ящыщщ усакIуэ, критик, литературовед, егъэджакIуэ Къэжэр Хьэмид. Абы и зэфIэкIым теухуауэ хужыпIэныр гъунэжщ икIи куэди тетхыхьащ абы и гъуэгуанэм. Абыхэм ящыщ зыщ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор БакIуу Хъанджэрий, щIэныгъэлIыр тетхыхьащ Къэжэрым и усыгъэм.

Адыгэ макъамэр и дунейщ

Тыркум щыпсэу адыгэ хьэрычэтыщIэ Мэрем Гуокхьэн лъэпкъ Iуэхум теухуауэ илэжьхэр куэд мэхъу. Ар ящыщщ лъэпкъым и пщIэр щэнхабзэ дахэкIэ, щIэныгъэкIэ, хабзэ-бзыпхъэкIэ зыIэтхэм.

IуэхукIэ гъэнщIа пIалъэ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

IэщэщI нэхъыфI

IэщэщI Тумэ Аслъэн сурэтыщIхэм, дизайнерхэм, дыщэкIхэм, гъу­кIэ­хэм папщIэ екIуэкIа «Уникальные мастера России» урысейпсо зэпеуэм лауреат щы­хъуащ. КъБР-м щыщ IэпщIэлъапщIэр гъущIым художественнэу елэжьынымкIэ Iыхьэм япэ увыпIэр къыщихьащ.

Зыгъасэхэмрэ ягъасэхэмрэ

КъБР-м и Лъэпкъ музейм щекIуэкIащ «ЕгъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ» зэIущIэр, «Гардарика-Кавказ» фестивалым хыхьэу. 
Зэхыхьэм ирагъэблэгъат гъуазджэм, музейм, щэнхабзэм я лэжьакIуэхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ Урысейм и художникхэм XIX-XX лIэщIыгъуэхэм я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэм щыщу къэна щIэинхэр зыхуэдэм. Репин Илья и школым екIуалIэу щыта и гъэсэнхэм я лэжьыгъэхэм хэплъащ. Абы яшыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сурэтыщI цIэрыIуэ Ваннах Михаили. Совет лъэхъэнэрщ абы и зэфIэкIым нэхъыбэу зыщиужьар. 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ