Щэнхабзэ

Абы и вагъуэр зэи ужьыхынукъым

Шинкубэ Бэгърат япэ дыдэу сыщыхуэзар 1992 гъэрщ, абы щыгъуэм «Республика Абхазия» газетым сыщылажьэрт. Редакцэм къэпсалъэри, къысхуэзэну зэрыхуейр жиIащ. СощIэж а зэIущIэм сыгузавэу сызэрыкIуар. Москва дэт, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Литературэ институтым сыщыщIэтIысхьэм, творческэ зэпеуэм сызэрыпхрыкIар Шинкубэ и «Къуршым и пшыналъэ» усэкIэ гъэпса романым щыщ пычыгъуэ зэздзэкIарщ. А махуэм дэ дытепсэлъыхьащ абхъаз литературэм, абы узыщрихьэлIэ гугъуехьхэм, зэдзэкIакIуэ Iуэхум.

Уи щхьэм ухуэщхьэпэжынумэ

 «Гу зимыIэ щыIэкъыми, КъурIэным и гур «Ясинырщ»» хьэдисыр куэдым зэхахагъэнщ. Мы тхыгъэ кIэщIым щызэхуэтхьэсащ ислъам щIэныгъэлIхэм къаIуэтэжауэ е ягъэунэхуауэ къытлъагъэIэса а сурэ лъапIэм къыдэкIуэ фIыгъуэхэм ящыщ зыбжанэ.
 «Ясиным» зэ къеджар КъурIэным 10 икIам хуэдэщ. Абы дуней гуныкъуэгъуэри пщхьэщех, ахърэт бэлыхьми укърегъэл. Уи щхьэри, уи унагъуэри, уи мылъкури къэзыхъумэ сурэщ «Ясиныр». Сурэр зэрыщытуи къыпщхьэпэнущ, абы и Iэятхэр щхьэхуэ-щхьэхуэуи къэбгъэсэбэп хъунущ.

Адыгэ макъамэм зезыгъэужьа

Фэеплъ

Адыгэ арджэнхэм я тхыдэр

Мейкъуапэ и Сурэт галереем щокIуэкI «Адыгэ арджэным и тхыдэ» гъэлъэгъуэныгъэр. Абы утыку къыщрахьащ Адыгэ Республикэм и цIыхубэ сурэтыщI, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и дипломант, IуэрыIуатэдж, адыгэ арджэнхэр щIынымрэ лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщI ГъукIэ Замудин и лэжьыгъэхэр. 

Театр гъуазджэм дихьэх ныбжьыщIэхэр

Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ творчествэмкIэ я уардэ унэм щекIуэкIащ «Белая маска» зэпеуэр.

Зэхьэзэхуэр къыхэзылъхьахэм я мурадыр сабий театр гъуазджэм зрагъэужьынырщ, зэфIэкI зиIэ гуп, ныбжьыщIэ щхьэхуэхэр къагъэнаIуэурэ, абыхэм ядэлэжьэнырщ.

КъэпщытакIуэ гупым я пащхьэм щагъэлъэгъуащ гуащэ, драмэ театр теплъэгъуэхэр. Актёр ныбжьыщIэхэр я фэилъхьэгъуэхэмкIи я джэгукIэмкIи ягу дыхьащ къеплъахэм.

ЩIэблэ гъэсэкIэм и зы Iэмал

Театрымрэ киномрэ я актёр, режиссёр, «Сыринэ» щIалэгъуалэ театрым и художественнэ унафэщI Къанкъул Ислъам зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэм ядолажьэ.

ИлъэсыщIэм теухуауэ дымыщIэхэр

ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу псейр ягъэщIэрэщIэн хабзэр къыздикIар дэнэу пIэрэ? Сыт абы хьэпшыпхэр щIыкIэращIэр? Езы жыгыр щIэпсейр? И щхьэм вагъуэ щIытрагъэсыр? 

Мейкъуапэ щагъэлъагъуэ

Адыгэ Республикэм и Сурэт галереем щагъэлъагъуэ АР-м щIыхь зиIэ и художник, «Институт культурного наследия и развития» лъэпкъ щэнхабзэ центрым и къызэгъэпэщакIуэ икIи и унафэщI, модельер-дэрбзэр Сэралъп Мадинэ и лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Зэманым и псыежэх. Адыгэ фащэм теухуа къэхутэныгъэ» выставкэр. 

ПсэкIэ щIалэхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм   щагъэлъагъуэ  «Анна» валеологие  клубым  хэтхэм  я Iэдакъэ къыщIэкIа сурэтхэмрэ  нэгъуэщI  лэжьыгъэхэмрэ. 

         Илъэс къэси хуэдэу, мыгъэрейми  «ПсэкIэ щIалэхэр» фIэщыгъэ хуащIащ.  «Анна» клубым и унафэщI  Фатеевэ Юлие  зэрыжиIамкIэ, цIыху IэпщIэлъапщIэхэм ягъэлъагъуэ лъэпкъ фащэхэмкIэ хуэпа гуащэхэр,  гуащэ щабэхэр, фэеплъ тыгъэ цIыкIухэр, хэдыкIым и Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щIа сурэтхэр, нэгъуэщIхэри.   

Ди бзэкIэ дывгъэгупсысэ

         Бзэращ лъэпкъым и лъынтхуэр, абы и «лэжьэкIэм» куэдкIэ елъытащ  и псэукIэр зыхуэдэнури. Адыгэбзэм и гъащIэр кIыхь хъуну щIэхъуэпс щIэныгъэлIхэм, IэщIагъэлIхэм я мащIэкъым абы теухуа гурыгъузхэр. Абыхэм щIэх-щIэхыурэ утыку кърахьэ абы и зыужьыныгъэм теухуауэ щыIэ гугъуехьхэри ахэр зэфIэхынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэри. Апхуэдэ зы Iуэху еплъыкIэщ фи пащхьэ итлъхьэ тхыгъэм къыщыгъэлъэгъуари. Ар зи IэдакъэщIэкIыр адыгэбзэкIэ усэ купщIафIэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэкIа, усакIуэ Уэрэзей Афликщ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ