Щэнхабзэ

УсакIуэр ягу къыщагъэкIыж

НыбжьыщIэхэм я библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, щекIуэкIащ «Ношу я в сердце снежные вершины» литературэ-макъамэ пшыхь гукъинэжыр. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта адыгэ усакIуэ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

«Дунейр зэрыплъагъущ…»

Гъэлъэгъуэныгъэ

 Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ куржы сурэтыщI Хизанишвили Русудан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Книга вымышленных существ» фIэщыгъэм щIэт выставкэм кърихьэлIат щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, еджакIуэ цIыкIухэр, къалэдэсхэр.

КIыкIэ Софие: Уэрэдым хэт­ дэтхэнэ псалъэри, уи плъэкIэ къудейри гум къыбгъэдэкIын хуейщ

Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ, Урысей Федерацэм и щэнхабзэ къалащхьэ Санкт-Петербург щыцIэрыIуэ оперэ уэрэджыIакIуэ КIыкIэ Софие и творческэ гъуэгу дахэм куэд кIэлъоплъ икIи дехьэх. Адыгэ пщащэ нэсым и хьэл-щэнхэр зыхэлъ Софие и щабагъымрэ гуакIуагъымрэ, утыку щиткIэ игъэIу макъым и лъэщагъымрэ дахагъымрэ зыхуэдэ къэгъуэтыгъуейщ.

ДУНЕЙПСО УТЫКУМ КЪЫХУИГЪЭЩIА

Илъэс 85-рэ ирикъуащ «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ академическэ ансамблыр. А зэманым къриубыдэу ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэрагъэхьащ цIэрыIуэ хъуа гуп зэкъуэтым хэтхэм. Ансамблым къикIуа гъуэгуанэм топсэлъыхь лъэпкъ гъуазджэм зегъэужьыным зи гуащIэ хэзылъхьа, ноби а Iуэхум къарууэ яIэр езыхьэлIэ цIыху зыбжанэ.

Зи ролхэр гукъинэж

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмтеатрым и артист пажэхэм ящыщ, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIыхь зиIэ я артист Балъкъыз Валерэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ. Дэ иджыблагъэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.

Макъамэбзэм и тхьэ Темыркъан Юрэ

«Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр», «Дирижёр Iуэхум и тхьэ»…
Мыхэр ди хэкуэгъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Зэрэгъыж къуажэ щыщ, дуней псом щыцIэрыIуэ музыкант, Санкт-Петербург дэт, Шостакович и цIэр зезыхьэ къэрал филармонием и Академическэ симфоническэ оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Юрэ щхьэкIэ цIыхушхуэхэм жаIэхэм щыщ зымащIэщ.

Афэрым, «Вагъуэ цIыкIу»!

Зэман кIэщIым къриубыдэу ди республикэми нэгъуэщI щIыналъэхэми цIэрыIуэ зыщызыщIыфа гуп дахэщ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр. Илъэсих хъууэ аращ абы и художественнэ унафэщI, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым илъэс куэдкIэ хэта, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик ар къызэрызэригъэпэщрэ.

 

Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, цIыхубзхэм я «Жан» республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

«СИ ДАХАГЪЫМ КЪРИФЩIЭРКЪЭ СЫЗЭРЫАДЫГЭР?» Кином и «пащтыхь гуащэ» Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэ щапхъэхэм ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. И лэжьыгъэр бжыгъэкIэ къэдгъэлъэ­гъуэнщ жыпIэмэ, а бзылъхугъэм кинофильм 203-рэ трихащ, сериалитху дэщIыгъуу. И лъагагъкIэ къапщтэмэ, ебгъэпщэну хуэфащэу Тыркум иджыри итыр артистищ къудейщ: Гирик ФатIимэ, Кочигит Хюля, Акын Филиз. Ауэ Тюркан и сэнаушыр абыхэм ябгъэдэлъам нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт икIи абы и закъуэщ сценарийри итхыу икIи режиссёру зэуэ лэжьар.

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей

Дыгъэгъазэм и 12-м Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ лъэпкъ щэнхабзэм и напщIэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъур.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ