Щэнхабзэ

Макъамэбзэм и тхьэ Темыркъан Юрэ

«Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр», «Дирижёр Iуэхум и тхьэ»…
Мыхэр ди хэкуэгъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Зэрэгъыж къуажэ щыщ, дуней псом щыцIэрыIуэ музыкант, Санкт-Петербург дэт, Шостакович и цIэр зезыхьэ къэрал филармонием и Академическэ симфоническэ оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэ Темыркъан Юрэ щхьэкIэ цIыхушхуэхэм жаIэхэм щыщ зымащIэщ.

Афэрым, «Вагъуэ цIыкIу»!

Зэман кIэщIым къриубыдэу ди республикэми нэгъуэщI щIыналъэхэми цIэрыIуэ зыщызыщIыфа гуп дахэщ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр. Илъэсих хъууэ аращ абы и художественнэ унафэщI, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым илъэс куэдкIэ хэта, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къурашэ Эдик ар къызэрызэригъэпэщрэ.

 

Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр. Ар къызэригъэпэщащ «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ, цIыхубзхэм я «Жан» республикэ зэгухьэныгъэм и унафэщI, усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ.

«СИ ДАХАГЪЫМ КЪРИФЩIЭРКЪЭ СЫЗЭРЫАДЫГЭР?» Кином и «пащтыхь гуащэ» Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэ щапхъэхэм ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх. И лэжьыгъэр бжыгъэкIэ къэдгъэлъэ­гъуэнщ жыпIэмэ, а бзылъхугъэм кинофильм 203-рэ трихащ, сериалитху дэщIыгъуу. И лъагагъкIэ къапщтэмэ, ебгъэпщэну хуэфащэу Тыркум иджыри итыр артистищ къудейщ: Гирик ФатIимэ, Кочигит Хюля, Акын Филиз. Ауэ Тюркан и сэнаушыр абыхэм ябгъэдэлъам нэхърэ куэдкIэ нэхъ инт икIи абы и закъуэщ сценарийри итхыу икIи режиссёру зэуэ лэжьар.

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей

Дыгъэгъазэм и 12-м Налшык Iэтауэ щагъэлъэпIащ лъэпкъ щэнхабзэм и напщIэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ зэрырикъур.

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

 

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу

Къафэм и бзэр пкъым и тхыпхъэщ,
Пхъэру гущIэр зыIулIыфщ.
Тхыдэ жыжьэр зи щIыхь джатэр,
Лъэпкъ Iэужьу махуэ (насып) щылъхущ.
Си адэшхуэм ипкъ кърихри,
Дамэ лъэщу къызитащ.
Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм,
Къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ
.

Щ. З.

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь. Ар Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Аланием, Адыгэ республикэхэм щIыхь зиIэ я артистщ, Ингуш, Шэшэн республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэщ, УФ-м и Правительствэм и саугъэтым и лауреатщ, цIэ лъапIэ бжыгъэншэхэр зыхуагъэфэщащ. Игорь илъэс 20-м нэблэгъауэ ансамблым и художественнэ унафэщIщ икIи а зэманым къриубыдэу къафэ гъуазджэм и псалъэ щыжиIа къудейкъым, атIэ лъэпкъым и тхыдэм хэмыгъуэщэн лъагъуэ къыхинащ.

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Сюзаннэ къэфакIуэ гупым 2006 гъэм щегъэжьауэ хэтщ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым актёру щеджа иужькIэ а IэщIагъэм къигъэув Iуэхугъуэ гуэрхэр хузэфIэмыкIыну къыщилъытэм, хореографиемкIэ иунэтIыжащ. ИкIи хущIегъуэжакъым. Сюзаннэ жеIэ «Кабардинка»-м щылэжьэну щIэхъуэпсми а и хъуэпсапIэм щышынэжу зэрыщытар, ар узылъэмыIэсын лъагапIэ гуэру къыщыхъуу.

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ. ЗэвгъэцIыху «Кабардинка»-м и псэхэлъхьэж зэщхьэгъусэхэу Дэрокъуэ Рамирэ (ансамблым и музыкэ унафэщIщ) Дэрокъуэ (Къумыкъу) Марьянэрэ (гупым и пшынауэщ).

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр

Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и закъуэкъым - си пщэм къалэнышхуэ къызэрыдэхуари зыхэсщIащ абы щыгъуэ. Япэ саугъэтыр къысхуагъэфэщауэ щызэхэсхам, щтэIэщтаблэ сыхъуауэ щытат, уеблэмэ сыкъэшынат.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ