Щэнхабзэ

Псэр зытхьэкъу щIыналъэ

Екатеринбург дэт хьэщIэщ нэхъыфIхэм ящыщу тIум Къэбэрдей-Балъкъэрым теухуа гъэлъэгъуэныгъэ  къыщызэIуахащ.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым псэр етхьэкъу»  Iуэху дахэм ди щIыналъэм, нэгъуэщI хэгъуэгухэм щыщ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсащ.
Копылов Владимир, Давид Къантемыр, Белых Наталье, Болькин Сергей, Лягушкин Виктор, Земляниченкэ Александр сымэ я лэжьыгъэхэм теухуащ     ди щIыналъэм и щIыпIэ дахэхэм.

Адыгэ пщащэ цIэрыIуэ

Тырку къэралыгъуэм щыцIэрыIуэ актрисэ Сангу Эльчин иджыблагъэ ита интервьюм зэрыадыгэр щыжиIэм и мызакъуэу, къызыхэкIа лъэпкъым и хабзэ дахэхэм, зыщIапIыкIа гъэсэныгъэм уигъэгушхуэу щытопсэлъыхь.

«Пушкиным и картэм» и IуэхукIэ иджыри зэ

2022 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ «Пушкиным и картэкIэ» зэджэ банк картэм и къэгъэсэбэпыкIэм Iуэхугъуэ зыбжанэ щIэуэ халъхьэнущ.
Апхуэдэу, къэралым картэм кърилъхьэ сом мини 3-р минитху ищIащ. Абы къищынэмыщIауэ, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил и Iэ зыщIэлъ Унафэм ипкъ иткIэ, мазаем и 1-м щегъэжьауэ щIалэгъуалэр пщIэншэу здэкIуэ е зыщIыхьэ хъуну щэнхабзэ IуэхущIапIэхэмрэ псэкупсэ Iуэхугъуэхэмрэ нэхъыбэ хъунущ.

Псэм къыIэпыкI пшыналъэхэр

Апсэ Дианэ Къэрэшей-Шэрджэсым, Черкесск къалэм, щыщщ. Ди республикэм щопсэу, щолажьэ. ЗэрыцIыкIурэ адыгэ макъамэм щIэдэIун фIэфIщ, абы щыщIапIыкIащ унагъуэми, щеджа макъамэ школми. 
Нанэ и пшынэм IэфIу сипсыхьт…
- Си анэшхуэ Тохъутэмыщ Лейла пшынауэу щытащ. СыщыцIыкIум сфIэфIу седаIуэрт нанэ зэуэ макъамэхэм. СыбгъэдэтIысхьэрти, пшынэ Iэпэр зэригъэджэгум сыкIэлъыплъырт. ИтIанэ, зезгъэщхьыну сыхэтт. Абы сипсыхьауэ къыщIэкIынущ. СыцIыкIуу пшынэр ныбжьэгъу схуэхъуащ. Адыгэ пшынэм и макъыр си тхьэкIумэм ит зэпыту сыкъыдэкIуэтеящ. 

Пщы Марыхъу теухуа фильм Адыгейм щытрахащ

КъызэднэкI илъэсым и кIэухым иджыри зы адыгэ фильм дунейм къытехьащ. Мейкъуапэ щагъэлъэгъуащ АР-м щIыхь зиIэ и журналист, режиссер, сценарист Даур Хъусен триха «Пщы Марыхъу» тхыдэ-художественнэ фильмыр. СыхьэтитIкIэ екIуэкI кином къыщыгъэлъэгъуащ натыхъуеипщым и лIыгъэмрэ и гъащIэ гъуэгуанэмрэ.

Гупсысэ къызыхэщ сурэтхэр

Адыгэ Республикэм щыщ сурэтыщI Ачмыжь ФатIимэ и IэдакъэщIэкIхэм къыщыгъэлъэгъуащ адыгэ дуней.

Хъуромэ теплъэгъуэ

Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым 2022 гъэм и лэжьыгъэр «Хъуромэ романс» гъэлъэгъуэныгъэмкIэ иригъэжьэжащ.

Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэр

 Урысейм щIыхь зиIэ, Адыгейм и цIыхубэ артисткэ, опернэ уэрэджыIакIуэ гъуэзэджэ Шэгудж Маринэ и макъ гуакIуэмкIэ дуней псор къыдихьэхащ.
Римский-Корсаков и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт къэрал консерваторэр I990 гъэм къиухащ Шэгуджым. Пщащэм и зэфIэкIым гу къылъатэри, ар Мариинскэ театрым ирагъэблэгъауэ щытащ.
Маринэ консерваторэм щыщIэсам егъэджакIуэ Iэзэ, профессор Новиченкэ Татьянэ и гупым зэрыхэхуам и фIыгъэкIэ макъамэм и дунейм и щэху куэд къищIащ, и творческэ гъуэгуанэми а лъэхъэнэращ щIэдзапIэ хуэхъуар а дерсхэращ.

Саугъэт нэхъыщхьэр къалъысауэ

Мэхъэчкъалэ и «Россия – моя история» тхыдэ паркым щекIуэкIащ Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я япэ тхылъ фестивалыр. Абы къыщызэIуахащ Тарки-Тау 2020/2021 тхылъ гъэлъэгъуэныгъэр. Зэхыхьэм саугъэт нэхъыщхьэр къыщихьащ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм.
Зэхыхьэм тхылъ пщIы бжыгъэхэр ягъэлъэгъуащ, тхылъеджэхэр тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ щаIущIащ, Урысейм и тхылъ тедзапIэхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ республикэхэм я тхылъ тедзапIэхэм я унафэщIхэр зэпсэлъащ.

Сурэт IэрыкIхэр

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ  къыщызэIуахащ «Сурэт IэрыкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ». Абы утыку къыщрахьат данэ  щэкI бгъузэкIэ,  цы, шылэ  IуданэхэмкIэ хэдыкIа  сурэтхэр.
      «IэпщIэлъапщIэ дыжьынхэр» проектым хэт  бзылъхугъэхэм  я IэдакъэщIэкIщ мыхэр.  

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ