Щэнхабзэ

Лъэпкъ макъамэкIэ дунейр зыгъафIэ

Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ пщIэ лей хуэтщIу къокIуэкI джэгуакIуэхэм. Лъэпкъ Iэмэпсымэхэр зыгъэбзэрабзэхэмрэ ахэр зыщIыф IэпэIэсэхэмрэ жьантIэр хуагъэфащэрт.

Шорэ Туркан: «Ину фIыщIэ пхузощI, кино»

Тыркум щыцIэрыIуэ, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа актрисэ Шорэ Туркан и ныбжьыр илъэс блыщI ирикъуащ. Абы теухуа тхыгъэхэр мызэ-мытIэу тетащ ди газетым. 

Иужьрей адыгэ джэгуакIуэ Мыжей Сэхьид

Зи IуэхущIафэкIэ, жыIэгъуэ­кIэ, псэукIэкIэ лъэпкъ тхыдэм, цIыхугухэм фIыкIэ къинэжа иужьрей адыгэ джэгуакIуэ Мыжей Сэхьид псэужамэ, мы ­махуэхэм и ныбжьыр илъэси 170-рэ ирикъунут.

ЩэнхабзэмкIэ унэщIэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэ» къэрал программэм ипкъ иткIэ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дащIыхь цIыху 300-м ятещIыхьа щэнхабзэ унэщIэ.

ТхылъыщIэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Отдельная 115-я кавалерийская дивизия.

Зыужьыныгъэм и «кIыщ»

Дэтхэнэ лъэпкъри лъэпкъыу щызыгъэIэр и анэдэлъхубзэращ. Бзэм и хэщIапIэу, и хъумапIэу щыIэр, дауи, театрырщ, лъэпкъыбзэкIэ къыдэкI газет, журналхэрщ. Адыгэм ди насыпщ «Iуащхьэмахуэ» журналыр  дызэ­риIэм­кIэ.

«Iуащхьэмахуэ» журналыр илъэс 60 ирокъу

Адыгэ сабий литературэр зэхэзыублахэм ящыщщ Щомахуэ Амырхъан Къамызэ и къуэр. Абы и къалэмыпэ къыщIэкIащ нэхъ цIыкIухэми балигъхэми гукъинэ ящыхъуа усэ, рассказ, повесть хьэлэмэтхэр, роман, драматическэ тхыгъэ зыбжанэ.

«Нартхэм я фIыгъуэхэр» Налшык щагъэлъагъуэ

Сабий, щIалэгъуалэ творчествэмкIэ уардэунэм щагъэлъэгъуащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Х дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэмрэ абы и лауреатхэмрэ, «Дети России за мир в Сирии» япэ арт-марафоным хэтахэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэр. Утыку къыщрахьахэм ящыщщ КъБР-м щыпсэу Сирием щыщ ди лъахэгъу ныбжьыщIэхэу зэпеуэм и лауреатхэмрэ дипломхэр зыхуагъэфэщахэмрэ я IэдакъэщIэкIхэр.

Зыми памыщI

СэркIэ хьэкъщ симфоническэ эстрадэри, оперэри, балетри къэзыгъэIурыщIэф, а псоми я купщIэр къэ­зы­тIэ­щIыф дирижёр Iэзэ дыдэхэм Темыркъан Юрий зэращыщыр.
 

Лъэпкъ Iущыгъэм и щIэнгъуазэ

Бгырыс лъэпкъхэм я IуэрыIуатэр, шыпсэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр иту томищ хъу къыдэкIыгъуэ Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ