Щэнхабзэ

Дохутырхэр лэжьыгъэ и пIалъэкIэ зохъуажэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ «VITA REHAB DAY: реабилитация, санаторно-курортное лечение. Настоящее и будущее» фIэщыгъэр зиIэ, щIыналъэхэр зэпызыщIэ щIэныгъэ-практикэ конференц. Къэралым и щIэныгъэлI, IэщIагъэлI цIэрыIуэхэм абы и утыку къыщрахьащ иужьрей зэманым унэтIыныгъэм щIэуэ къы­хыхьа Iэзэгъуэхэр, ап­хуэдэуи къагъэлъэгъуащ сана­торэхэм я лэжьыгъэр егъэ­фIэкIуэнымкIэ хэкIы­пIэу къалъытэхэр.

ЕджапIэ нэхъ ин дыдэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ин дыдэ курыт еджапIэр Налшык къалэм и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэ икIи абы щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр и кIэм ноблагъэ. ЗэрытраухухамкIэ, школым еджакIуэхэм папщIэ тIысыпIэу мин ­1,5-рэ иIэнущ. Ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «Егъэ­джэ­ныгъэ» къэрал пэхуэщIэм ипкъ иткIэ.

«ТекIуэныгъэм и щIэблэр»

А фIэщыгъэм щIэт V ЩIалэгъуалэ фестивалыр Налшык и НыбжьыщIэ театрым къыщызэIуахащ накъыгъэм и 11-м. «Эстафета памяти» Iуэхум хыхьэ а зэхыхьэр траухуащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ, Севастополь къалэмрэ Кърым Республикэмрэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIахыжу щхьэхуит къызэращIыжрэ илъэс 80 зэрырикъумрэ. 

Алий и пшыхь

Музыкэ театрым накъыгъэм и 7-м концерт гукъинэж щитащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Музыкэ театрым и солист, Пуччини Джакомэ и цIэр зэрихьэу Италием оперэ уэрэджыIакIуэхэм я зэхьэзэхуэ щрагъэ­кIуэкIым и лауреат, республикэм исхэр зэрыгушхуэ Ташло Алий. Ар къызэрагъэпэщащ ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ. Пшыхьыр иригъэкIуэкIащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Мэз Джульетэ. 

Я лIыгъэм дрогушхуэ

Налшык дэт къэрал Макъамэ теат­рым накъыгъэм и 9-м щекIуэ­кIащ 1941 - 1945 гъэхэм щыIа Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къы­зэрыщытхьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум теухуа пшыхь. Республикэм и цIыхухэм ехъуэхъуащ ди Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ТекIуэныгъэ Иным траухуэ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм зэIущIэ щекIуэкIащ, КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщауэ. Ар теухуауэ щытащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Ин къызэрыщахьрэ мы гъэм илъэс 79-рэ зэрырикъум. Ар къызэригъэпэщащ.

ЕджакIуэхэм зыкъагъэлъагъуэ

Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и еджакIуэхэм адмирал Головко Арсений и цIэр зезыхьэ фэеплъыр щаухуа зыгъэпсэхупIэм деж концерт гукъинэж щатащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.
Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ 1-5-нэ классхэм я еджакIуэхэм. Программэм и художественнэ унафэщIыр пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэ Цэгъей Иринэщ. Концертыр къызэIузыха егъэджакIуэр къытеувыIащ махуэшхуэм и тхыдэм, абы и мыхьэнэм, Урысейм щыпсэу лъэпкъхэр сыт щыгъуи зэкъуэзыгъэувэр.

Зэманым жьы хуэмыщI уэрэд

Абы щыгъуэ дзэм къулыкъу щыс­щIэрт, университет нэужьым армэм сраджауэ. Дагъыстэным щIыр щы­хъейри къулейсызыгъэ зыкъом къахуихьати, гузэвэгъуэ хэхуа цIыхухэм ядэIэпыкъуну кIуахэм ящыщт сэ сы­зыхэхуа частри. Нэхъыбэу дызэ­лэ­жьыр ухуэныгъэ зэхэкъутахэр зэфIэ­гъэу­вэжынырт. Дауи, пхужыIэнутэкъым дызыхуей дыхуэзэу. Жэщым дыщыжеин дгъуэтрэ ерыскъыкIэ лей къыттемыхьэмэ, къэтлъыхъуэшхуи щы­­Iэ­тэкъым. Дыкъыщыдэхуэ тIэкIу­хэм деж щхьэж и щхьэ зэрыхутегъэужт.

Зи напэ емыплъу лъэбакъуэ зымыча

ТхакIуэ, журналист Къудей Владимир илъэс 70 ирокъу

КъардэнгъущI Зэрамыку игъэзащIэу щыта уэрэдыжьхэр зэхуэхьэсауэ

«КъардэнгъущI Зырамыку игъэзащIэу щыта адыгэ лъэпкъ уэрэдхэр» тхылъыр къыдэкIащ КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм я илъэси 100-м ирихьэлIэу. Зырамыку жиIэу щытауэ уэрэд 46-рэ итщ абы. Тхылъыр къыдэгъэкIыныр жэрдэм ищIауэ щытащ республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ащхъуэт Людмилэ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ