Щэнхабзэ

Гъунэгъу республикэм и гулъытэ гуапэ

Дунейпсо Арт Комитетым и вице-президент, академик Бейтыгъуэн Iэуес зи пашэ гуп лэжьыгъэ IуэхукIэ Осетие Ипщэ Республикэм щыIащ.

Лъэтеувэ

Сабийр къызыхэхъуа унагъуэм ящI тхьэлъэIухэм ящыщщ лъэтеувэр. Ар щащIыр сабийм къикIухьыф хъуа нэужьщ. Мэли щыни яукI, хьэлыуэ Iэнэ яубэ, хьэблэ фызыр ирагъэблагъэ, ягъашхэ, ягъэхъуахъуэ. Апхуэдэу мыбы кърохьэлIэ хамэ къуажэ щыпсэу я благъэ-Iыхьлы фызхэр. Ауэ апхуэдэм цIыхухъу хыхьэ хабзэкъым.

Хьэлыуэ Iэнэр щаупщIатэкIэ сабийр къашэ, утыкум ирагъэувэри йохъуэхъу, лъэтеувэ уэрэд жаIэ:

Мимэ, мимэ щIы, си дыгъэ,

Мимэ, мимэ щIы, си нэху.

Лъэтеувэр тхьэлъэIупIэщ.

Мимэ пщIырэ уи пIэм уикIмэ,

Чувашхэм я лъэпкъ щэнхабзэ центр

Урысейм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я илъэсым хыхьэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ «Родной мой край - Чувашия» тхылъ дапхъэр. Ар ирагъэхьэлIащ республикэм щыпсэу чувашхэр зэкъуэзыгъэувэ «Нарспи» лъэпкъ щэнхабзэ центрыр къызэрызэрагъэпэщам.

Утыкур зыгъэдахэ Ташло Алий

Зи макъ дахэмкIэ ди республикэм и мызакъуэу нэгъуэщI щIыналъэ куэдми къыщацIыхуа оперэ уэрэджыIакIуэ лъэщщ Музыкэ театрым и солист, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, Пуччини Джакомэи цIэр зэрихьэу оперэ уэрэджыIакIуэхэм я зэхьэзэхуэ Италием щекIуэкIам и лауреат Ташло Алий. 

Битокъу Владимир и фильмыщIэр гъуэгу техьакIэщ

 Илъэс зыбжанэ хъуауэ цIыхухэм зи цIэ яIурылъ Битокъу Владимир Налшык щытриха фильмыщIэм и «фестиваль гъащIэр» иухри, киногъэлъэгъуапIэхэм нэсащ. Мазаем и 4-м Новосибирск щекIуэкIа япэ утыку ихьэгъуэм и пэ къихуэу, режиссёрым «Тайга.инфо» интернет хэщIапIэм ирита интервьюм щытопсэлъыхь Кавказ Ищхъэрэм, Налшык, Къэбэрдей-Балъкъэрым. 
- Сытыт Изюмовэ Машэ и сценарийм апхуэдизу ущIыдихьэхар? 

Унэишэ

Хабзэ

Мыр адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и пкъыгъуэ нэхъыщхьэ, нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зыщ. КърихьэлIэхэр хьэгъуэлIыгъуэр зейм я Iыхьлыхэмрэ я благъэхэмрэщ, а унагъуэм и ныбжьэгъуфI, я кIуэгъужэгъухэрщ.

Къэфэным къыхуалъхуа

«Гранд Опера» лъэпкъ театрым и примэ-балеринэ, дуней псом щыцIэрыIуэ къэфакIуэ Шэмырзэ Людмилэ къэфэным къыхуалъхуат.

«Илъэсым и проректор» адыгэ бзылъхугъэ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэ­ныгъэ-къэхутэныгъэ лэ­жьыгъэмкIэ и проректорым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Хьэ­шыр Светланэ Урысейм и профессор зэхуэс лъагэм и «ЩIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэ­жьыгъэмкIэ илъэсым и проректор нэхъыфI дыдэ» лъэпкъпсо саугъэтыр иджы­благъэ къыхуигъэфэщащ.

Тхыгъэр зыгъэбей сурэтхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI, лъэпкъ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа цIыху гуащIафIэ Жылэ Анатолэ «Адыгэ псалъэм» ди хьэщIэщ.

Корель Бергюзар фцIыхурэ?

Бергюзар и адэ Корель Танджу къэралым фIыуэ къыщацIыху актёрщ, нэхъыщхьэращи, адыгэщ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ