Щэнхабзэ

Нэхугъэрэ дахагъэрэ зи IэрыкI

КъБР-м и цIыхубэ художник, ТворчествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, «Золотая палитра» дунейпсо выставкэм и лауреат Аккизовэ Сиярэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Адыгэ къафэм и гуащэ Шэру Соня

РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ гъуазджэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, къэрал псом и къэфакIуэ гъуэзэджэу щыта Шэру Соня къыщалъхуа махуэщ щIышылэм и 28-р.
 

Пшынауэ IэщIагъэр зыгъэдэха

ГуфIэгъуэрэ лъагъуныгъэрэ зи пшынэ макъым къизыгъэкIыу илъэс 40-м щIигъукIэ гъуазджэм, цIыхубэм хуэлэжьа Уэрэзей Лидэ ящыщщ «Кабардинка»-р гъащIэ зыхуэхъуахэм. 

Къафэм къыхуигъэщIа

ЗэрыжаIэщи, къафэр - псэщ. Классикэ академическэ къафэр къызэрыгуэкIкъым. Артистым ар къехъулIэн папщIэ зэмани къаруи тригъэкIуэдэн, зэгугъужын хуейщ. КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, зэфIэкI зиIэ балеринэ, Музыкэ къэрал театрым и къэфакIуэ Щэбэтыкъуэ Юлианэ и гъащIэр аращ зытриухуар.

Кавказ лъэпкъхэм XVIII-XX лIэщIыгъуэхэм зэрахьа щыгъыныр

Кавказ тхыдэр зыджхэм фIыуэ яцIыху Урысейм и этнографие музейм илъэс щэ ныкъуэкIэ щылэжьа, «Кавказ лъэпкъхэм XVIII-XX лIэщIыгъуэхэм зэрахьа щыгъыныр» тхылъ цIэрыIуэр зи IэдакъэщIэкI Студенецкая Евгение. Адрей лъэпкъхэм я тхыдэми къыдэкIуэу, ди Хэкум пасэ зэманым щызекIуэу щыта зыхуэпэкIэр зэфIэзыгъэувэжа бзылъхугъэм хуэдэу гунэсу адыгэ фащэм тетхыхьа щIэныгъэлI нобэр къыздэсым щыIэкъым. 

Адыгэ цейр

Лъэпкъ щэнхабзэр зи псэм хэлъ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 50 ирикъуащ. Ар ящыщщ макъамэ гъуазджэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIхэм. Нэхъыщхьэращи, щIалэгъуалэр тезыгъэгушхуэ, абыхэм гъуэгу езыт нэхъыжьыфIщ.

ХьэщIэм теухуауэ

Къуажэм щыщ зыгуэрым щIалэ хьэщIэ къахуэкIуамэ, жылэм джэгу е нэгъуэщI нэгузыужь Iуэхугъуэ гуэр щыIэмэ, абы яшэрт ар. ХьэщIэр ирагъэблагъэрти, гуп зэхэс здэщыIэм щIашэрт. Ирагъафэ-ирагъашхэрт, къыщIашыжырти джэгум Iуашэрт.

Тутыныр хыфIэзыдза къэрал

ДяпэкIэ дунейм къытехьэну я щIэблэр тутыным пэIэщIэ ящIын мурадкIэ, Новэ Зеландие къэралым хабзэщIэ къыдигъэкIащ. 2009 гъэм щIышылэм и 1-м иужькIэ къалъхуахэм псэуху тутын къащэхуну хуитыныгъэ яIэнукъым.
2023 гъэм къару зыгъуэтыну мы хабзэр дуней псом япэу къыщащтэ апхуэдэ унафэщ, дяпэкIэ къэхъуну щIэблэр тутыным щыхъумэным хуэгъэпсауэ.

ЕгъэджакIуэм и пщIэм теухуауэ

«ЕгъэджакIуэм и пщIэр къэIэтыжын хуейщ» - ар и купщIэщ Узбекистаным и президентым и администрацэм и лэжьакIуэ, щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ щекIуэкI лэжьыгъэм кIэлъыплъ Мирзиёевэ Саидэ утыку къызэрихьа псалъэм.

Пшынауэ Iэзэ

 УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист ЛIыцIэрыIуэ Ким (Чэрим)  лъэпкъым и пшынауэ нэхъ Iэзэхэм ящыщщ. Ар псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ