Щэнхабзэ

ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан (Мысостей) къуажэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр щаухуар 1970 гъэрщ. Абы лъандэрэ цIыхухэм я нэгузегъэужьыпIэу, зыузэщIыпIэу щыт унэм зэзыгъэпэщыж икIи къэзыгъэщIэрэщIэж лэжьыгъэ зыри щекIуэкIакъым.

И псэм щыщ хилъхьащ

«ЗэIусэм псэ къыIуегъакIэ» жызыIа ди лъэпкъым сурэтыщI имыIауэ сыткIэ уи фIэщ хъун?

Себоргэ и дыгъуасэмрэ и нобэмрэ

 ИгъащIэм фрихьэлIа цIыху 315-рэ фIэкIа зэрымыс къэрал? КъызэрыщIэкIымкIэ, апхуэди щыIэщ. Италием хыхьэ Себоргэ апхуэдэ зы щапхъэщ.

Зи нурыр дыгъэпсым хуэдэ

ЦIыху щIагъуэ щыIэу къыщIэкIынкъым КIэхумахуэ ФатIимэ зымыцIыху. Дауи ямыцIыхунрэ - теплъэкIэ зэкIужщ, зэчий дахэ зыбгъэдэлъщ, къуалэбзуубзэу мэпсалъэ, и жыIэри гум дохьэ. ФатIимэ куэд щIауэ соцIыху. ЗэманкIэ бгъэзэжмэ, сфIэтелъыджэу сызэплъа фильмым къыщысцIыхуащ артисткэр. «Лъагъуныгъэм и хьэтыркIэ» фильмым щигъэзэщIа ролым иужькIэ КIэхумахуэр псоми къацIыху хъуащ.

Лъэпкъым хуэщхьэпащ

Ди лъэпкъ щэнхабзэм, гъуазджэм жыджэру икIи куэдрэ хуэлэжьахэм ящыщщ ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр. ЛIэщIыгъуэ кIуам и плIыщI-тхущI гъэхэм ди республикэм къыщыдэкIыу щыта газетхэм я напэкIуэцIхэр къызэбгъэдзэкIыжу щIэбдзэмэ, абыхэм уащрохьэлIэ Хьэжбэчыр и тхыгъэхэм. Ахэр ятеухуат мэкъумэшым, промышленностым, щIэныгъэм, щэнхабзэм я лэжьакIуэ пашэхэм, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьа ди лIыхъужьхэм. Iуэхур апхуэдэу зэрыщытым и щхьэусыгъуэт – Кэнжэ школыр 1942 гъэм къэзыуха ХьэхъупащIэм щIалэ дыдэу щIидзауэ радиом, «Къэбэрдей пэж» газетым зэрыщылажьэр.

ХъуэкIуэн Алим: «ГукIи, псэкIи, IэпкълъэпкъкIи щызу зыщызгъэпсэхур Къэбэрдей-Балъкъэрырщ!»

Зы пIэм имыту зэпымыууэ лъагапIэщIэхэм хуэкIуэ, ехъулIэныгъэхэр зыIэрызыгъэхьэ ди хэкуэгъу актёр, модель цIэрыIуэ ­ХъуэкIуэн Алим илъэс 20 зэрырикъурэ и гъащIэм къыгуэхыпIэ зимыIэщ камерэмрэ сурэттехымрэ. Москва, Лондон, Нью-Йорк, Афины, Париж, Истамбыл, Рим, нэгъуэщI щIыпIэхэм щытрах ­фильмхэм, видео клипхэм, модэм теухуа дунейпсо гъэлъэ­гъуэныгъэхэм адыгэ щIалэр жыджэру хэтщ.

Щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр къагъэщIэрэщIэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэгъэхуэбжьауэ щаухуэ, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей щыхуагъазэ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ 70-м нэблагъэ.

Анэдэлъхубзэм зезыгъэузэщI

Адыгэбзэр зи анэбзэ, зи бзэм хуэлажьэ цIыхухэр лъэпкъым ди куэдщ. Ар узыгъэгушхуэщ. Апхуэдэ гушхуэныгъэ къызэзыт цIыхубзщ ЛIыIэщын Людмилэ. «Емызэш лэжьакIуэ» цIэр, схулъэкIамэ, мы цIыхубз екIум фIэсщынт. ЕгъэджакIуэ, гъэсакIуэ, ущиякIуэ, унафэщI цIыхубзыр Тэрч районым хыхьэ Акъбащ Ипщэ къуажэм къыщалъхуащ. Ар щеджащ Налшык къалэ егъэджакIуэхэр щагъэхьэзыр училищэм, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхыдэмрэ филологиемкIэ и факультетым.

ЦIыкIу щIыкIэ зыхамылъхьар

БЭГЪУЭТЫЖ Светланэ, артисткэ, оперэ уэрэджыIакIуэ:

Си къежьапIэр

БЛИЙ IЭЮБ, спортсмен:
   

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ