Щэнхабзэ

УсакIуэпсэм и «плъэкIэр»

90 гъэхэм къэрал псом къыщыхъуа жылагъуэ, политикэ, щэнхабзэ, литературэ зэхъуэкIыныгъэхэм зи усакIуэцIэр къадэунэхуахэм ящыщщ МахуэлI Нарзан. Ар усэ тхылъищкIэ («Гум и пшыналъэ» (1994), «Мывэм сопсалъэ» (1997), «Усэхэр» (2001) лъэпкъ литературэм хэуващ, ауэ иужьрей лъэхъэнэхэм и усакIуэ «макъыр» нэхъ ужьыхыжащ. Апхуэдэу щытми, МахуэлIыр нэхъ усыгъэ купщIафIэкIэ, философие кууагъ зыщIэлъкIэ зи макъ зыгъэIуа закъуэтIакъуэм ящыщщ.

Афэрым, Идар!

Зэпеуэхэр

Кавказ псом щапхъэ къытрахырт

Фащэр лъэпкъ напэщ, и щэныр япэу уэзыгъэлъагъущ. Адыгэм лIэщIыгъуэ куэдым къыпхиха и фащэм тетхыхьари мащIэкъым, щапхъэ абы тезыхыу къэзыщта нэгъуэщI лъэпкъхэри нобэ къыддогъуэгурыкIуэ. Ди лъэпкъ фащэм и дахагъэм и закъуэкъым гу зылъыптэр, атIэ нэрылъагъущ ди япэ итахэм фэилъхьэгъуэм и плъыфэмрэ тхыпхъэмрэ гупсысэ, щIагъыбзэ куу зэрыщIалъхьар. 

УэсятиплIрэ чэнджэщиплIрэ

 Iэбу ТIалиб и къуэ Алий зэрылIыкIыну уIэгъэр телъу, и къуэ Хьэсэн къыщхьэщыст, гъыуэ. 
- Сыт ущIэгъыр? – йоупщI и къуэм Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Алий. 
- Дауэ сымыгъынрэ, ди адэ? Уи псэр хокI, дунейр уобгынэ, ахърэтым уокIуэж. 
Адэ гумащIэр къэпсалъэри жиIащ: 
- Уа, си щIалэ! УэсятиплIрэ чэнджэщиплIрэ къыпхузогъанэри, абыхэм утетыфмэ, пщIам и зэран къокIыжынкъым. 
- Сыт хуэдэ ахэр, ди адэ? – щIэупщIащ Хьэсэн. 

Зы сурэтым и хъыбар

«Монэ Лизэ» сурэтыр Леонардэ да Винчи и IэдакъэщIэкI нэхъ цIэрыIуэ дыдэхэм ящыщ зыщ. Абы къищ бзылъхугъэм и теплъэм тIэкIу зэхэзещхъуэн уищIынкIэ хъунущ набдзэ зэримыIэм къыхэкIыу. КъызэрыщIэкIымкIэ, япэщIыкIэ набдзэр тещIыхьат, ауэ сурэтыр къыщагъэщIэрэщIэжым (реставрация) къаIэщIэщIэри, набдзэр трахащ. ТепщIыхьыжынри дзыхьщIыгъуэджэт.

Бзылъхугъэ гуащIафIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ингушым, Осетие Ипщэм щIыхь зиIэ я артисткэ Даур Иринэ зэрыуэрэджыIакIуэ Iэзэм къыдэкIуэу икIи егъэджакIуэ гумызагъэщ, гъэсакIуэщ, хабзэ зыхэлъ, къызыхэкIам хуэфащэ бзылъхугъэ гуащIафIэщ.

ПсапащIэ концертхэр

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щиIэ дзэхэм уэрэдымрэ къафэмкIэ я ансамблым и артистхэм дзэ Iуэху хэхам хэтхэр даIыгъыу, апхуэдэуи ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуауэ псапащIэ концертхэр щатащ Къэбэрдей-Балъкъэрым.

Къуажэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

Бахъсэн куей администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур иджыблагъэ къызэхикIухьащ щIыналъэм и къуажэ зыбжанэ икIи зригъэлъэгъуащ абыхэм щыщыIэ щытыкIэр, жылэдэсхэр псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам зыщигъэгъуэзащ.

Дахагъэр зэбэкI жэщ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейр «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хэтащ. Иджырейр къызэрагъэпэщащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм и щIыхькIэ.
Хабзэ зэрыхъуауэ, щэкIуэгъуэм и 4-м Урысейм и щIыналъэхэм щыпащэ «Гъуазджэхэм я жэщ» Iуэхум. Мыгъэрей зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Урысейм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту. КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм иубзыхуа программэм тету, республикэм и музейхэм, театрхэм, гъэлъэгъуэныгъэ утхэм, концерт залхэм, библиотекэхэм, клубхэм зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр   щрагъэкIуэкIащ. 

Лъэпкъ хабзэхэмрэ щэнхабзэмрэ зыщагъэгъуазэ

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу, щэкIуэгъуэм и 4-м, ВДНХ-м къыщызэIуаха «Урысей» гъэлъэгъуэныгъэм щагъэуващ Кавказ. РФ хъыбарегъащIэ плIанэпэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ