07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
06.07.2022 - 13:52 | 👁 5

Подробности...

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.
Щэнхабзэ
04.07.2022 - 17:30 | 👁 8

Подробности...

«Дахагъэм и тхьэмахуэ» Москва щекIуэкIащ

Москва и «Зарядье» паркым и утым, «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» псыутхым пэгъунэгъуу, мэкъуауэгъуэм  20-26-хэм «Дахагъэм и тхьэмахуэ» выставкэ нэхъыщхьэр щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
03.07.2022 - 11:43 | 👁 8

Подробности...

«Вагъуэ цIыкIум» и илъэсипщI гъуэгуанэ

Музыкэ театрым щагъэ­лъэ­пIащ Шэджэм районым хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къа­фэхэмкIэ щапхъэу къалъытэ «Вагъуэ цIыкIу» и сабий ансамблыр (художественнэ уна­фэ­щIыр КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIы
Щэнхабзэ
02.07.2022 - 14:27 | 👁 10

Подробности...

ХьэщIэхэр ирагъэжьэж

Ди газетым зэрытетащи, мэкъуауэгъуэм и кIэхэм ­Адыгэ Республикэм и махуэхэр Къэ­бэрдей-Балъкъэ­рым гу­къи­нэ­жу щекIуэ­кIащ, абы и къэ­ралыгъуэр илъэси 100 зэры­рикъумрэ Урысейм ис лъэпкъ­хэм я...
Щэнхабзэ
30.06.2022 - 16:49 | 👁 8

Подробности...

Зи къалэным екIуу пэлъэщ IуэхутхьэбзащIэ

«Нэхэр – псэм и гъуджэщ», - жаIэгъащ гупсысакIуэшхуэхэм. Сэ хуабжьу сатхьэкъуащ Руслан и нэхэм, - щитхащ сурэтыщI цIэрыIуэ Шемякин-Къардэн Михаил «Црым Руслан» тхылъым и пэублэ  псалъэм.
Щэнхабзэ
30.06.2022 - 12:58 | 👁 10

Подробности...

Макъамэр къару хуэхъуу

УэрэдкIэ цIыхухэм ягу удыхьэн папщIэ макъ телъыджэ уиIэнри мащIэу къыщIэкIынущ. Гуапагъэ, хуабагъэ гуэр къыпкъырыкIын хуейщ уэрэджыIакIуэм.
Щэнхабзэ
30.06.2022 - 12:00 | 👁 10

Подробности...

Шэшэн республикэм и цIыхубэ артист Апэнэс Астемыр

Мэкъуагъуэм и 25-м Шэшэн республикэм и къэрал филармонием щекIуэкIащ КъБР-м щыщ уэрэджыIакIуэ Апэнэс Астемыр хухэха концерт.
Щэнхабзэ
30.06.2022 - 11:21 | 👁 9

Подробности...

Нэгъаплъэ Аскэрбий и лэжьыгъэщIэ

Нэхъ пасэу и гугъу фхуэтщIауэ щытащ Абхъаз республикэм щыщ Джапуа Батал и проекткIэ пасэрей адыгэ-абхъаз кхъухь зэфIагъэувэжауэ зэрыщытам.
Щэнхабзэ
28.06.2022 - 17:10 | 👁 15

Подробности...

ТхылъымпIэр дахагъэу

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 
Щэнхабзэ
28.06.2022 - 15:19 | 👁 18

Подробности...

Зэкъуажэгъут, зэгъунэгъут

1990 гъэ лъандэрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ музейм и унафэщIщ ЩакIуэ Марьянэ. 
Щэнхабзэ
27.06.2022 - 16:44 | 👁 7

Подробности...

ШэджыхьэщIэ Марьянэ:Къафэм цIыхур куэдым хуегъасэ

«Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и солисткэ, адыгэ пщащэ тхьэIухуд  ШэджыхьэщIэ (Чыл) Марьянэ ущыIуплъэкIэ тхакIуэ цIэрыIуэхэм я бзэм IэфIу телъыр зыхужаIэ адыгэ пщащэм и теплъэрщ плъагъур.
Щэнхабзэ
27.06.2022 - 16:00 | 👁 14

Подробности...

Жамырзэ Фелицие :Сызэрыадыгэр дэни щыжызоIэ

Дунейр зытхьэкъуа адыгэ пщащэхэм ящыщщ «20I3 гъэм Австралием и тхьэIухуд» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща Жамырзэ (Джамирзе) Фелицие.
Щэнхабзэ
23.06.2022 - 11:02 | 👁 14

Подробности...

И гур адыгагъэм хузэIухат

Адыгэ литературэмрэ щэнхабзэмрэ я тхыдэм КIурашын БетIал и цIэр къыхэнащ литературэдж гумызагъэу, критик гъуэзэджэу. Абы щIэныгъэ хъарзынэ зригъэгъуэтащ, къэбэрдей пединститутыр къиуха нэужьи езыр-...
Щэнхабзэ
23.06.2022 - 09:09 | 👁 11

Подробности...

Унаплъэ

Хабзэм щыщ Iыхьэхэр Унаплъэ кIуэну зи гугъэхэм Iэмал зэриIэкIэ ар хэIущIыIу зэрамыщIыным пылът, ауэ бзылъхугъэ зэрыс унагъуэм Iуэхур щIэуфэпа щыхъуртэкъым, лъыхъуми унаплъэ щыкIуэнур жраIэртэкъым....
Щэнхабзэ
22.06.2022 - 18:03 | 👁 16

Подробности...

ЩIэи гъуни зимыIэ арджэныр

Лъэпкъхэм къадэгъуэгурыкIуэу, абыхэм я напщIэм телъу щыта хьэпшып, Iуэхугъуэ куэд ди гъащIэм хокIуэдыкIыж.
Щэнхабзэ
21.06.2022 - 20:25 | 👁 18

Подробности...

Адыгэхэм я зэрыщIэныгъэ

ЗэрыщIэныр, зэпсэлъэныр цIыхур зыхуэныкъуэ къудей мыхъуу, набдзэгубдзаплъэу ухэплъэмэ, гъэунэхупIэ, гъащIэм и дерс псори къызыхэпх Iуэхугъуэщ. 

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
07.07.2022 - 10:35 | 👁 7

Подробности...

ЦеймкIэ зыщыщ лъэкъыр къращIэрт

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым.
Махуэгъэпс
07.07.2022 - 08:36 | 👁 4

Подробности...

Дунейм и щытыкIэнур

Нобэ Урысейм къыщызэрагъэпэщащ мэзхэр кхъухьлъатэхэр къагъэсэбэпурэ хъумэным хуэщIа IэнатIэ
Тхыдэ
06.07.2022 - 19:21 | 👁 4

Подробности...

Зратахэмрэ къызытрахыжахэмрэ

 СССР-м Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьыр щыхуагъадэрт Совет Союзым и ЛIыхъужьым. Апхуэдэу къекIуэкIащ, блэкIа лIэщIыгъуэм и 60 гъэхэм пщIондэ.
Махуэгъэпс
06.07.2022 - 18:16 | 👁 2

Подробности...

Нобэ

Къэзахъ Республикэм щагъэлъапIэ я къалащхьэ Астана и махуэр I997 гъэм Къэзахъстаным и парламентым унафэ къищтащ я къалащхьэр Алма-Ата ирахыу Акмола (иджы абы зэреджэр Астанащ) яхьы
Литературэ
06.07.2022 - 17:20 | 👁 10

Подробности...

Бажэмрэ дыгъужьымрэ

Iуэтэж
Жылагъуэ
06.07.2022 - 16:05 | 👁 6

Подробности...

Гъуэгу бгъуфIэ хъуа лъагъуэ угъурлы

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 
Литературэ
06.07.2022 - 15:01 | 👁 11

Подробности...

Фэ дауэ феплърэ?

Дэтхэнэ газетри газет зыщIыжыр абы и щIэджыкIакIуэхэрщ. Ар жыдэзыгъэIэ, и гупсысэхэмкIэ журналистхэм ядэгуэшэну щIэх-щIэхыу къытхуеблагъэ Абазэ Хьэсэн нэхъыбэу зэрытцIыхур адыгэ тхыдэм щыцIэрыIуэ пщы...
Литературэ
06.07.2022 - 14:56 | 👁 6

Подробности...

ЩIыналъэм и зэхэлъыкIэр къэзыгъэлъагъуэ псалъэхэр

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
ЩIалэгъуэ
06.07.2022 - 12:49 | 👁 4

Подробности...

Ядэтлъэгъуа лIыгъэр дгъэщIэгъуащ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.
Жылагъуэ
06.07.2022 - 11:47 | 👁 4

Подробности...

ПщIэжрэ?

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 
Жылагъуэ
06.07.2022 - 10:44 | 👁 5

Подробности...

ЦIыхубзыр ди нобэм

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ...
Спорт
06.07.2022 - 09:42 | 👁 3

Подробности...

И ехъулIэныгъэм гу щимыхуэу

Нобэ къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм дыщэ хьэрф
Жылагъуэ
05.07.2022 - 14:43 | 👁 10

Подробности...

Тэрч къалэ щыхьэщIащ

Налшык къалэм и ЦIыхубзхэм я советым и унафэщI Дыджэш Лидиерэ бын куэд зыпI унагъуэ зыбжанэрэ Тэрч къалэм дэт музейм иджыблагъэ щыхьэщIащ. 
ЩIалэгъуэ
05.07.2022 - 13:42 | 👁 11

Подробности...

Бегъымбарымрэ лIыжь цIыкIумрэ

(Ущие зыхэлъ тхыгъэ)
Жылагъуэ
05.07.2022 - 12:39 | 👁 8

Подробности...

Нэр псэм и гъуджэщ

ЦIыхум зыпэрыт IэнатIэр фIыуэ илъагъумэ, абы ехъулIэныгъэ щиIэнущ, пщIэи къыхуихьынущ. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Шэджэм район сымаджэщым нэм щеIэзэ и къудамэм и дохутыр, Налшык къалэ дэт Республикэ...
Спорт
05.07.2022 - 12:37 | 👁 8

Подробности...

Республикэм и юбилейм ирихьэлIэу

Бахъсэн къалэ дэт «Юность» стадионым щекIуэкIуэкIащ «Юг-2022» 2010-2011 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэм регбимкIэ академием и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ.

Страницы