02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
01.03.2024 - 13:45 | 👁 136

Подробности...

Тхылъым и пщIэр хагъэхъуэжу

Ди зэманыр махуэшхуэхэмрэ юбилейхэмрэ я лъэхъэнэ зэрыхъуар псоми ди нэгум щIокI. Абыхэм я нэхъыбэр цIыхур щэн-щэхуэным ехулIэным зэрытещIыхьам щхьэхуимыту гу лъыботэ.
Щэнхабзэ
29.02.2024 - 09:00 | 👁 122

Подробности...

Анэхэм нэхъыбэ къатохуэ

Цадаса Гамзат и цIэр зезыхьэ авар макъамэ-драмэ театрым и унафэщI, тхакIуэ, публицист, «Дагъыстэн» журналым и редактор нэхъыжь Бисавалиев Мухьэмэд аварыбзэр нэхъ махэ зэрыхъуамкIэ анэхэр
Щэнхабзэ
15.02.2024 - 11:23 | 👁 551

Подробности...

Куюнджик къыщагъуэтыжа библиотекэр

 ЛIэщIыгъуэ блэкIам икухэм хуэзэу, Тигр псыежэхым и Iуфэм деж археологхэм зы Iуащхьэшхуэ къыщагъуэтыжауэ щытащ.
Щэнхабзэ
14.02.2024 - 16:00 | 👁 616

Подробности...

Адыгэбзэм и пщIэр къэзыIэт

Дызэрыт зэман гугъум гу щIыIэ дищIа е еджэхэм нэхърэ зытххэр нэхъыбэ хъуауэ дызэхэзэрыхьыжу ара, сытми куэдрэ къохъу усакIуэ нэсым и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъым хуэфащэ гулъытэ щимыгъуэт.
Щэнхабзэ
14.02.2024 - 10:06 | 👁 820

Подробности...

Литературэр фIыуэ зылъагъухэм я зэпеуэ

Налшык къалэм дэт Къэрал концер гъэлъэгъуапIэм «Псалъэр гум щынэскIэ…» фIэщыгъэ дахэр зиIэ хэгъэгупсо литературэ зэпеуэм и бжьыгъуэ зэфIэхьыр щекIуэкIащ.
Щэнхабзэ
13.02.2024 - 17:09 | 👁 565

Подробности...

Пушкиныр Къулъыкъужын Ипщэм «щохьэщIэ»

 
Щэнхабзэ
11.02.2024 - 09:22 | 👁 760

Подробности...

Зэманым и псыежэхым

КъБР-р илъэсищэ зэзырикъум и цIэр зезыхьэ паркым деж щыIэ павильоным къыщызэIуахащ дизайнер, дэрбзэр цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и гъэлъэгъуэныгъэ.
Щэнхабзэ
10.02.2024 - 09:02 | 👁 470

Подробности...

Бзэр псалъэ зырызурэ зэхэтщ

Иужьрей лIэщIыгъуэрэ ныкъуэм къриубыдэу хамэбзэхэм къыхэкIа псалъэу адыгэбзэм къыхыхьам хуэдиз ар мы дунейм зэрытетрэ къыхэхъуагъэнкъым.
Щэнхабзэ
07.02.2024 - 15:56 | 👁 271

Подробности...

Замятиным и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щокIуэкI «Мы о нём» гъэлъэгъуэныгъэ.
Щэнхабзэ
06.02.2024 - 17:19 | 👁 317

Подробности...

ЩIэблэщIэ

Ди зэманым щIалэгъуалэ куэдым я хъуэпсапIэщ актёр IэщIагъэ зрагъэгъуэтыныр.
Щэнхабзэ
06.02.2024 - 11:02 | 👁 256

Подробности...

«Черкесский Гендель»

Уэрэдыпкъыр лъэпкъым лъагъуэ хуэзыщIыф цIыхур сыт хуэдэ зэманми ейщ. Апхуэдэщ Даур Аслъэн.
Щэнхабзэ
06.02.2024 - 10:01 | 👁 136

Подробности...

Гур быдэ умыгъэхъу

Шэрихьэт щIэныгъэхэмкIэ доктор, «Мансур» мэжджытым и Iимам Щхьэныкъуэ Анзор «Бэкъэрэ» сурэм къыхэщ щапхъэхэр зэпкърихыурэ, цIыхум и гум и къабзагъымрэ щабагъымрэ ихъумэн зэрыхуейр къыщыдгур
Щэнхабзэ
04.02.2024 - 11:00 | 👁 365

Подробности...

«Си Дагъыстэн»

Апхуэдэ фIэщыгъэ иIэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэ­гъуэн.
Щэнхабзэ
01.02.2024 - 18:37 | 👁 180

Подробности...

Кавказым щыцIэрыIуэ усакIуэшхуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къарал саугъэтым и лауреат Тхьэгъэзит Зубер и усэхэр нэгъэсауэ, къызыхуэтыншэу зэдзэкIауэ щымытами, абы Кавказ литературэм хуищIа хэлъхьэныг
Щэнхабзэ
31.01.2024 - 13:44 | 👁 231

Подробности...

Ныбжьэгъу пэж

Мыбы гу лъыстащ: ди ныбжьыр кIуэтэху, ныбжьэгъум хужытIэ щытхъу псалъэр нэхъ мащIэ мэхъу. Ар къызыхэкIыр гурыIуэгъуэщ: гъащIэм псори иубзыхуакIэщ, сыт абы лейуэ утепсэлъыхьыжкIэ.
Щэнхабзэ
30.01.2024 - 18:06 | 👁 112

Подробности...

Артисткэ пажэхэм ящыщт

КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр театр гъуазджэм унэтIыныгъэмкIэ (IутIыж Борис и «Эдип» пьесэм къытращIыкIа спектаклым Эпикастэ и ролыр зэрыщигъэзэщIам папщIэ) зыхуаг

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политикэ
02.03.2024 - 11:00 | 👁 12

Подробности...

УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам теухуауэ я Iуэху еплъыкIэхэр къагъэлъэгъуащ КъБР-м и Парламентым и фракцэхэм я унафэщIхэм

АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м
Жылагъуэ
02.03.2024 - 10:00 | 👁 37

Подробности...

КъыщIагъэкIым щIрагъэгъу

2023 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ерыскъыхэкIыу къыщыщIагъэкIам и промышленнэ индексыр проценти 100,9-рэ, псыхэкIым - проценти 121-рэ хъуащ.
Жылагъуэ
02.03.2024 - 09:32 | 👁 46

Подробности...

IэнатIэщIэ къызэрагъэпэщ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ...
ЗэIущIэхэр
02.03.2024 - 09:00 | 👁 74

Подробности...

Къалэнхэр икIэщIыпIэкIэ ягъэбелджылынущ

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 
Жылагъуэ
01.03.2024 - 17:49 | 👁 24

Подробности...

ЩIэныгъэм гъунэ иIэкъым

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЗыужьыныгъэмкIэ и утыкум («Точка кипения») Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.
Спорт
01.03.2024 - 16:07 | 👁 15

Подробности...

Спортыр узыншагъэм и лъабжьэщ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат.
Спорт
01.03.2024 - 15:53 | 👁 21

Подробности...

Зы дыщэрэ домбеякърэ

Алыдж-урым бэнэкIэ Зы дыщэрэ домбеякърэ
Жылагъуэ
01.03.2024 - 14:00 | 👁 18

Подробности...

Я зэфIэкIхэр утыку кърахьэ

«Урысей» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэ-форумым къыщызэрагъэпэща Узыншагъэм и махуэм утыку къыщрахьащ ди къэралым и хэгъэгухэм узыншагъэр хъумэн IэнатIэм щаIэ зэфIэкIхэр, IэщIагъэлIхэр я щIэныгъэ
Жылагъуэ
01.03.2024 - 14:00 | 👁 24

Подробности...

Дзэлыкъуэ кIэртIофыр зыми хэбгъэгъуэщэнукъым

Дзэлыкъуэ щIыналъэм къыщагъэкI кIэртIофым сыт щыгъуи щIэупщIэ иIащ икIи ноби апхуэдэщ. Ар къэралым и щIыналъэ куэдым фIы дыдэу къыщацIыху.
Жылагъуэ
01.03.2024 - 13:00 | 👁 37

Подробности...

Хэкум и къыщхьэщыжакIуэт

Ди къэралышхуэм и тхыдэм и напэкIуэцIхъэм мымащIэу хэтщ  абы и цIыхухэр гъэунэхуныгъэ  щытыкIэ ткIийхэм щиува  лъэхъэнэхэр.
Спорт
01.03.2024 - 13:00 | 👁 19

Подробности...

Урысей чемпионатым макIуэ

Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпионат иджыблагъэ Налшык къалэм щызэхэтащ.
ЩIалэгъуэ
01.03.2024 - 12:52 | 👁 14

Подробности...

ЩIэблэм гъуэгугъэлъагъуэ яхуохъу

АдыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэм я пщэ къыдохуэ бзэм щIыгъуу щIэблэм я хьэл - щэным лъэпкъым и щэнхабзэмрэ хабзэ - нэмысымрэ хапщэныр.
Жылагъуэ
01.03.2024 - 12:50 | 👁 15

Подробности...

Илъэс псом екIуэкIынущ

СурэтыщI-модельер, дизайнер, Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, «Лиги мира» республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и саугъэтыр зрата СтIащ Юр
Махуэгъэпс
01.03.2024 - 12:34 | 👁 16

Подробности...

НОБЭ

Гъатхэпэм и 1, мэрем          Граждан зыхъумэжыныгъэм и дунейпсо махуэщ          Гуапагъэ зэжеIэным и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
29.02.2024 - 17:58 | 👁 26

Подробности...

Гулъытэм и Iэужь

Бахъсэн районым егугъуу щагъэзащIэ Урысей Федерацэм и «Унагъуэ ныбжьыщIэхэр псэупIэхэмкIэ къызэгъэпэщыныр» къэрал программэр.
Жылагъуэ
29.02.2024 - 14:36 | 👁 32

Подробности...

Я щIэныгъэм хагъахъуэ

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм ирегъэкIуэкI Ипщэ Федеральнэ округымрэ Урысейм и щIыналъэщIэхэмрэ медицинэмкIэ я лэжьакIуэхэм лышх узыфэх

Страницы