Вэрокъуэр псоми йофIэкI

Ди къэралым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ дунейпсо зэ­хьэ­зэхуэ, «ЩIымахуэ Мэзкуу» фIащауэ. Абы хэтащ Урысейм и спортсмен 300-м нэблагъэ.

КърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, зэпеуэм и абсолютнэ ­чемпион цIэр къыфIащащ Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэ Вэрокъуэ СулътIан. IэпщэкIэ абы къиIэта килограмм 92,5-рэ зи хьэлъагъ штангэм и хьэрхуэ­рэгъухэр пэлъэщакъым икIи дунейпсо классымкIэ спортым и мастер цIэр къыхуагъэфэщащ.
Ди щIалэр зыгъасэр Хьэщпакъ Мусарэ Гъубж БетIалрэщ.

Ашэмэз и гупым дыкъыхегъащIэ

Гъэ джэгугъуэщIэм зыхуэ­зыгъэхьэзыр ди «Спартак-­Налшыкым» къыкIэлъыкIуэ ­зэ­ныб­жьэгъугъэ зэIущIэр Кис­ло­водск къалэм щыIэу «Ди­намо-Ставрополь» командэм дри­гъэкIуэкIащ мазаем и 20-м.

Ди жагъуэ зэрыхъущи, налшыкдэсхэм мыбыхэми ятекIуэн яхузэфIэкIакъым. Махуищ-плIы ипэкIэ ингушхэм я «Ангушт»-м бжыгъэр 0:1-уэ дыкъыхигъэщIат.
Иужьрей зэпеуэм и япэ Iыхьэр иухащ бжыгъэр 2:1-уэ датекIуэу. Ди щIалэхэм къахэжаныкIар ­Гъуэгузокъуэмрэ Хьэшырым­рэщ. Джэгум и етIуанэ Iыхьэм Ставрополь и командэм топитI  ди гъуэм къыдигъэкIащ икIи 3:2-уэ къыттекIуащ.
Къыхэдгъэщынщи, ди хьэрхуэ­рэгъухэм яхэту налшыкдэсхэм къапэщIэтащ ДыщэкIыр, Мэ­къуауэр, Мэшыкъуэр, Дэхъур. Фы­зэрыщыгъуазэщи, «Динамо-Ставрополь»-м и тренер нэхъыщхьэр Шакъ Ашэмэзщ икIи командэм и унафэщI зэрыхъурэ мыр и япэ текIуэныгъэщ.
«Спартак-Налшыкым» а махуэм топджэгу губгъуэм къригъэхьащ Каркаевыр, Далиевыр, Къардэныр, КIэдыкIуейр, Березовыр, Торосян, ХьэцIыкIур, Жан­гуразовыр, Хьэшырыр, ЛIу­пыр, Селяевыр.
Иджы, мазаем и 25-м, Кисловодск щыIэу налшыкдэсхэр IущIэнущ Шэшэным и «Ахъмат» клубым и щIалэгъуалэ командэм.
Мыдрейуэ, тренер нэхъыщхьэ иджыри къэс зимыIэ ди щIалэ­хэм гукъанэ зэкIэ яхуэтщI хъунуи къыщIэкIынкъым.

 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: