КIыщ Аслъэнбэч и дыщэхэм къыхегъахъуэ

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэпеуэм хэта КIыщ Аслъэнбэч щыбанэ килограмм 72-рэ хъухэм я деж япэ увыпIэр къыщихьащ. Къыхэдгъэщынщи, ди щIалэм Урысейм и зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэм къыщихьа дыщэ медалхэм мыр я еханэщ.

Аслъэнбэч зыгъасэр КIыщ Муратрэ Къардэн Анзоррэщ.

АЛБЭРДЫКЪУЭ Iэмин.
Поделиться:

Читать также: