ЩIалэгъуалэм я хабзэубзыху жэрдэмхэр

ЕджакIуэхэмрэ щIэныгъэ, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм Iут щIалэгъуалэмрэ пап­щIэ къызэрагъэпэщ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зэхьэзэхуэм кърикIуахэр дыгъуасэ КъБР-м и Парламентым къы­щызэщIакъуэжащ.

Зэхуэсым хэтащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Емуз Нинэ, ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэм зегъэу­жьынымрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ комитетым и унафэщI Къумал Заурбэч, депутатхэр, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэтхэр, курыт еджапIэхэм щIэсхэмрэ абыхэм я щIэныгъэ унафэщIхэмрэ.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Емуз Нинэ къыхигъэщащ «Си хабзэубзыху жэрдэм» зэхьэзэхуэр мы гъэм епщыкIубгъуа­нэу зэрырагъэкIуэкIыр. 2024 гъэм абы щIалэгъуалэ 70-м нэблагъэ хэтащ, лэжьыгъэ 62-рэ зэпеуэм къыщагъэлъэ­гъуащ. 
- Сыт щыгъуи хуэдэу, лэжьыгъэ нэхъыбэ къезыгъэхьар налшыкдэсхэрщ - псори зэхэту 36-рэ мэхъу. Ди гуапэщ республикэм и Тэрч, Прохладнэ, Дзэлыкъуэ, Май, Лэскэн районхэми зыкъамыгъанэу мы Iуэхум къызэрыхыхьари, - жиIащ Емузым. - Къыхэзгъэщыну сыхуейт зэхьэзэхуэм ­хуагъэхьэзыр хабзэ жэрдэмхэм я фIагъымрэ мыхьэнэмри зэрыхэхъуар. АдэкIи дыхуейщ мы Iуэхур едгъэфIэкIуэну, щIалэгъуалэ нэхъыбэ къыхэтшэну.
«Си хабзэубзыху жэрдэм» зэпеуэр ­-секци 9-кIэ гуэшауэ щытащ, социальнэ, щIалэгъуалэ, экономикэ, мэкъумэш политикэм, егъэджэныгъэм, къэрал ухуэкIэмрэ цIыху­хэм я ­хуитыныгъэхэмрэ, зыхъумэ­жыныгъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ, спортымрэ туризмэмрэ, бюджет, налог хабзэхэм ятещIыхьауэ. Лэжьыгъэ нэхъыфIу 26-рэ ягъэбелджылащ: япэ увыпIэр 12-м хуагъэфэщащ, етIуанэр - 11-м, ещанэр - 8-м. Емуз Нинэ зэрыжиIамкIэ, зэхьэзэхуэр зэрырагъэкIуэкI щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэ халъ­хьэнущ - ятха лэжьыгъэм щытепсэ­лъы­хьыж Iыхьэ хэту ящIынущ. 
Зэхуэсым цIыху зыбжанэм я лэжьыгъэхэм я презентацэ щагъэлъэгъуащ. ­КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт Мэшыкъуэ Астемыр зытеп­сэлъыхьа лэжьыгъэр ­теухуат «Коммунальнэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ зыщIэс пэшхэмрэ щIат уасэм и Iыхьэ цIыху щхьэхуэхэм етыжыным теухуауэ» КъБР-м и Законым, «КъБР-м щыпсэу цIыху гуэрхэм къэралым зэрызащIигъакъуэм и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым, ­«КъБР-м и хабзэ щхьэхуэхэм ­зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным ехьэлIауэ» республикэ законым и проектым. ­КъБКъУ-м и Медицинэ колледжым и студент Мэрзей Рустам игъэ­хьэ­зырат узыншагъэм теухуауэ цIыхухэм ящIэн хуей Iуэху­гъуэхэм зэрыщагъэгъуазэ Iэмалхэр егъэфIэкIуэным, Май районым и щIыпIэ администрацэм дэлажьэ щIалэгъуалэ советым хэт Тищенкэ Анастасие утыку кърихьащ муниципаль­нэ щIыналъэхэм я комиссэхэм я Iуэху убзыхукIэм зэрызиу­жьы­ным, Къамлыкъуэ къуажэм и курыт школым и 9-нэ клас­сым щеджэ Къанкъул Элинэ тетхыхьащ ебгъуанэ класс къэ­зыуххэм экзамен щаткIэ гугъуехь зыIууэхэмрэ абыхэм я хэкIыпIэхэмрэ, КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм хэт КIузэмыщ Алимрэ КъБР-м и къэрал, жылагъуэ IэнатIэ Iутхэм лэжьыгъэмкIэ я инспектор нэхъыщхьэ Соблыр Теймураз­рэ я тхыгъэр теухуат зи щхьэ хуэлэжьэж­хэм ехьэлIа зэгурыIуэныгъэхэр хабзэ и лъэныкъуэкIэ зэрызэрагъэзахуэ Iэмалхэм ды­щIагъупхъэхэм. 
ЩIалэгъуалэм я лэжьыгъэхэм едэIуа нэужь, зэпеуэм текIуэныгъэ къыщызы­хьахэмрэ абыхэм я щIэныгъэ лэжьа­кIуэхэмрэ щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ. 
Къардэн Мурат къызэхуэсахэм щехъуэхъум, къыхигъэщащ зэпеуэм хэтыну хуейхэр гъэ къэс нэхъыбэ зэрыхъур, къызэгъэпэщакIуэхэри я Iуэху бгъэдыхьэкIэр ирагъэфIэ­кIуэным зэрыхущIэкъур. Абы къызэгъэпэщакIуэ гупми ныбжьы­щIэхэр зыгъэхьэзыра щIэныгъэ уна­фэщI­хэми фIы­щIэ яхуищIащ, иджыри ехъу­лIэныгъэ куэд яIэну зэригуапэр дыщIи­гъуащ.
- Мы Iуэхур фи япэ лъэбакъуэу аращи, политикэ хъуми ­гъащIэм нэгъуэщI и лъэныкъуэу щытми, иджыри ехъулIэныгъэшхуэхэр къызэрыдэкIуэнур фи фIэщ фщIы, зэры­зывужьыным сыт щыгъуи иужь фит», - яжриIащ щIалэгъуа­лэм Къумал Заурбэч.
БАГЪЭТЫР  Луизэ. 

Поделиться: