Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм икIи щрегъэкIуэкI ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым. 

Фестивалыр къыхэзылъхьахэм я мурадыр зыхуэунэтIар Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я хабзэ дахэхэмрэ щэнхабзэмрэ кином и Iэмал­хэмкIэ зегъэузэщIынырщ. Кинофестивалыр КИФЩI-м и хэ­гъэгухэм хыхьэ щIыналъэхэм я кинематографистхэр мыбы щы­зэ­чэнджэщынущ, я зэфIэкI ща­гъэлъэгъуэнущ. 
- Лъэпкъ зэныбжьэгъугъэ, зэгурыIуэ, пщIэ щызекIуэ фестивалым хэтхэмрэ абы и хьэ­щIэхэмрэ КъБР-м и Iэтащхьэм къыбгъэдэкIыуи си щхьэкIи ­фIэхъус гуапэ фыдох. Урысейм и кинематографхэм гъэм и сыт хуэдэ зэманми ди щIыналъэм художественнэ, документхэр зи лъабжьэ фильмхэр щытрах. Абы и щхьэусыгъуэр, дауи, ди щIыналъэм щIыуэпс къулей зэриIэмрэ абы щыпсэухэм хьэ­щIэ фIыуэ зэралъагъумрэщ, - жиIащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ ­Хъубий Марат. - Кинофестивалыр ди республикэм зэрыще­кIуэкIыр гуапэщ. Iуэхум хыхьэу къагъэхьа фильм 400-м щыщу къыхаха лэжьыгъэ нэхъыфI ­50-м щIигъум феплъыну Iэмал фиIэщ. Калинин Виталий зи пашэ къэпщытакIуэ гупым хэтхэм щхьэхуэу фIэхъус фызох! Зэ­хэгъэж щымыIэу лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къызэрыхэфхынум шэч къытесхьэркъым. Фести­валым хэтхэм ехъулIэныгъэ фи­Iэну, фIым я фIыжыр къагъэ­нэ­Iуэну сынывохъуэхъу!
- Iуэху дахэм зэрыпытщэм срогуфIэ икIи срогушхуэ! Илъэс зыбжанэ ипэкIэ узэIэбэкIыжмэ едгъэжьа кинофестивалым зэрызиуб­гъуар, хамэ къэралхэм щыщхэри абы къызэрыхыхьар, щIалэгъуалэм кином зэфIэкI ин зэ­рыщаIэр гуапэщ! Фестивалым зи лэжьыгъэ щызыгъэлъагъуэ дэтхэнэми фIыщIэ хуэфащэщ. Ди институтым мы Iуэхур егъэ­кIуатэ Кавказ Ищхъэрэ фе­де­ральнэ щIыналъэмрэ Урысейм и нэгъуэщI щIыпIэхэмрэ ис ки­нематографистхэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэмрэ зэдэ­лэжьэ­ны­гъэмрэ нэхъри заужьын, щIалэгъуалэр киногъуазджэм дихьэхын папщIэ. Фестивалыр зи жэрдэмхэм ди къалэн нэхъыщ­хьэр IэщIагъэлIхэр зэдгъэчэнджэщынырщ. Ди фIэщ мэхъу кинофестивалым хэт кинематографист щIалэхэм я зэпы­щIэныгъэр гъэ къэс нэхъ быдэ зэрыхъунур. Гъуэгу махуэ, ки­нофестиваль! - жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Осетие Ипщэ, Ингуш, Шэшэн республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым и ­ректор къалэнхэр зыгъэзащIэ, гъуазджэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Рахаев Анатолэ.
Утыкум ирагъэблагъэри, зэхы­хьэм зэхуишэсахэм ирагъэ­цIы­хуащ «Кинокавказ» фестивалым и къэпщытакIуэ гупым и унафэщI, ВГИК-м и къудамэм и унафэщI, доцент Калинин Ви­талий, а гупым хэт киновед, редактор, документхэр зи лъаб­-жьэ фильмхэр зи Iэдакъэ къы­щIэкIа, УФ-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэм хэт Черджиевэ Индирэ, актёр, ки­норежиссёр, сценарист, композитор, продюсер, музыкант, тхакIуэ, усакIуэ Быков Юрий, ­УФ-ми КъБР-ми щIыхь зиIэ я ­артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ, КъБР-м и Кинема­тографистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Басир, кинорежиссёр, сценарист, актёр Гардаш Леонид, «Это Кавказ» Iуэхур зи нэIэм щIэту екIуэкI, ТАСС-м и проектхэмкIэ управленэм и унафэщI Бутенкэ Алексей, иллюстратор, сценограф, кинорежиссёр, «Паровоз» студием анимацэ мульт­сериалхэр гъэувынымкIэ и художник Метельский Станислав, «Испытание аулом» фильмыр тезыха продюсер, режиссёр, КъШР-м и Кинематографистхэм я зэгухьэныгъэмрэ «Киностудия «Домбайфильм» IуэхущIапIэмрэ я унафэщI Найма­-нов Магомет-Алий, режиссёр, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым режиссурэмкIэ и къудамэм и ­уна­фэщI, Къэбэрдей-Балъкъэр, Ин­гуш республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэ­жьа­кIуэ Шэрджэс Мухьэмэд, нэ­гъуэщIхэри.
Урысейм и кинематографист нэхъыфIхэм я дерсхэр яхуэщ­хьэ­пэнущ зэфIэкI зиIэ режис-сёр щIалэхэмрэ а IэщIагъэм ­хуеджэхэмрэ. Ар IэмалыфIщ щIалэгъуалэм кинематогра­фиемкIэ я щIэныгъэм хагъэ­хъуэнымкIэ, иджырей Iуэху зэ­Iумыбзхэм теухуа я гупсысэхэр къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэ­-хэр цIыхубэм я деж нахьэсы­нымкIэ, я творчествэм нэхъри зрагъэужьынымкIэ. 
Кинофестивалым хыхьэу мы махуэхэм ягъэлъэгъуэнущ жанр зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ фильм 50-м щIигъу. Абы­хэм хохьэ анимацэ, художественнэ фильм кIэщI, документхэр зи лъабжьэ фильмхэр, социальнэ видеороликхэр жыпIэми. Ахэр я лэжьыгъэщ Уры­сейм и щIыналъэ 17-м, хамэ къэ­ралхэм (Латвием, Къыргъызым, Ираным, Узбекистаным, Великобританием) щыщхэм. 
Кинофестивалым хэтхэмрэ абы къекIуэлIахэмрэ я нэгу ­зрагъэужьащ республикэм и къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ нэхъыфIхэм. Накъыгъэм и 16-м зэхыхьэр къызэIуаха нэужь, сы­хьэт 13-м щIадзэри, зэпеуэм хагъэхьа лэжьыгъэхэм щыщ «Вос­ток» кинотеатрым щагъэлъэ­гъуащ. Накъыгъэм и 17, 18-хэм а Iуэхум пащащ. 
Зэхыхьэ гъэщIэгъуэныр накъыгъэм и 18 пщIондэ Налшык щызэхэтынущ. Кинофестивалым и унэтIыныгъэхэм пашэ щыхъуахэр нобэ сыхьэт 13-м Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ, щхъуантIагъэр щыкуэд Балъкъэр Ипщэ щIыпIэ ­дахэм щагъэпэжэнущ. 

Сурэтхэр  Къарей Элинэ трихащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: