Унагъуэращ Хэкур къыщежьэр

Налшык дэт Макъамэ театрым щагъэлъэпIащ «Илъэсым и унагъуэ - 2024» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр. Iуэхур къызэригъэпэщащ КъБР-м Щэн­хабзэмкIэ, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ министерст­вэхэм. Макъамэ театрым кърагъэ­блэгъат бын уна­гъуэш­хуэхэр, уна­гъуэщIэхэр - зэ­пеуэм нэхъыфIу ­къы­щалъытахэр. Пшыхьыр ирагъэ­кIуэкIащ КъБР-м щIыхь зиIэ и жур­налист Аттаев Азноррэ Що­джэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ адыгэ драмэ театрым и актрисэ ­Къуэшокъуэ Регинэрэ.

Ар къызэIуихащ КъБР-м и Парла­ментым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. 
- Нобэ догъэлъапIэ республикэм ис унагъуэ куэд зыхэта зэпеуэм щыте­кIуахэр. Дауи, унагъуэм и мыхьэнэр къыпхуэмылъытэн хуэдизу инщ - аращ езыр псом нэхъыщхьэжыр. Аращ цIыху щхьэхуэм и хьэл-щэныр щызэ­теувэр, хабзэрэ щэнхабзэрэ щызыхилъхьэр. Унагъуэр гъащIэм и IэфIщ, насыпщ. Ар икIи гуащIэшхуэ зэпхьэлIэ жьэгущ. 
Нобэ къэралым икъукIэ лэжьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI, унагъуэхэм ядэ­Iэпыкъуным теухуауэ. Сыту жыпIэмэ аращ социальнэ политикэм и лъабжьэ хъур. Урысейм и Президент Путин Владимир 2024 гъэр Унагъуэм и илъэсу ­игъэуващ. А Iуэхугъуэр иджы­ри зэ ­щы­хьэт тохъуэ унагъуэр хъу­мэным ­къэ­ралым гулъытэ ин зэры­хуищIым, абыхэм щахъумэ хабзэхэр зэрилъытэм. Нобэ мы утыкум къи­хьэнущ а хабзэхэм я ­хъумакIуэхэр: адэшхуэ-анэшхуэхэр, адэ-анэ гумащIэхэр, быныфIэхэр. Сы­нывохъуэхъу, унагъуэ хъугъуэфIыгъуэ­хэр нэхъри вгъэба­гъуэрэ фызэгурыIуэу фы­п­сэуну, бын гъэсахэр къыфщIэ­хъуэну, ахэр на­сыпыфIэу флъагъуну! НэхъыфIу къалъытахэр иджы фыхэ­тынущ зэпеуэшхуэм и урысей Iыхьэм. Догугъэ ­абдежми ехъулIэныгъэ щывиIэну. ­Сы­хуейщ ди къэралыш­хуэм и дэтхэнэ унагъуэми гуапагъэ, лъа­гъуныгъэ, мамырыгъэ, зэгурыIуэ илъыну, - жиIащ Егоровэм. 
Пшыхьым кърагъэблэгъа унагъуэ ­дахэхэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ ­Хъубий Марат. 
- Унагъуэ дахэхэм си гуапэу сыныво­хъуэхъу республикэ унафэщIхэми сэри къыдбгъэдэкIыу. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэм екIуу къы­щызэIуихащ къэралым и Президен­тым унагъуэм ейуэ игъэува илъэсыр. ЦIыху щхьэхуэми жылагъуэми я дежкIэ абы иIэ мыхьэнэр зэры­гъунэншэр къыха­гъэщащ. Дэтхэнэми къыдгуроIуэ Хэкур унагъуэм къы­зэрыщежьэр. ГъащIэм ­нэхъыщхьэ ды­дэу зыщыхуеину щэнхэр цIыхум абы къыщыхалъхьэ дунейм къы­щытехьа махуэм щегъэжьауэ. Нобэ пшыхьым къытхуеблэгъа унагъуэ ­дахэхэр тыгъэхэмкIэ дгъэпэжэным къи­щынэ­мы­щIа, республикэм щапхъэу щыдгъэ­лъэгъуэнущ. Тхьэм псоми я жьэгум хуабагъэрэ ­гулъытэрэ къы­дилъхьэ! - хъуэхъуащ Хъубийр. 
КъБР-м и бзылъхугъэхэм я зэгу­хьэныгъэхэм и цIыхубз унафэщI ­Къаскъул Аулият пшыхьым хэтхэм гуапэу захуигъэзащ. 
- Унагъуэм нэхъ лъапIэ щыIэкъыми, нобэрей махуэ лъапIэмкIэ сыныво­хъуэхъу! Сохъуахъуэ ди республикэм щыIэ унагъуэхэр быдэ, быныфIэ, зэгурыIуэ зэрылъ, нэхъыжьыфIхэр ­зыгъэлъапIэ, щIэблэфI къызыщIэ­хъуэхъуну. ФIыщIэ яхузощI нобэ дгъэ­лъапIэхэм, зэгурыIуэм и щапхъэу зыкъызэрагъэлъэгъуэфам пап­­щIэ, - жиIащ абы.
- 2024 гъэр Урысейм щагъэуващ ­Унагъуэм и илъэсу - ар куэд и уасэщ. Нобэ къедгъэблэгъахэм яхэтщ жьыщ­хьэ махуэ хъуа нэхъыжьыфIхэри, сы­хуейщ узыншагъэ яIэну сехъуэхъуну.  НэхъыщIэхэм абыхэм щапхъэ трахмэ, унагъуэ фIыгъуэри хъума хъунущ. Ипэ­жыпIэкIэ къэралым щIэ­дза­пIэ хуэхъур унагъуэ узыншэхэрщ, - жиIащ КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий. 
- Унагъуэр псом ящхьэщ, абдеж ­къыщожьэ хьэл-щэн дахэхэр, хабзэ-нэмысыр, насыпыр, - къыхигъэщащ  КъБР-м и Профсоюзхэм я зэгухьэ­ны­гъэм и унафэщI Ам­щокъуэ ФатIимэт.
Пшыхьым кърагъэблэгъахэм ехъуэхъуащ министрхэр, къулыкъущIэ­хэр, жы­лагъуэ лэжьакIуэхэр. 
Унагъуэ нэхъыфIхэр зэпеуэм къы­щыхахащ лъэныкъуитхукIэ: «Бын куэд зиIэ унагъуэ» («Многодетная ­семья»), «УнагъуэфI» («Золотая семья»), «Хабзэхэр щахъумэ унагъуэ» («Семья - хранитель традиций»), «УнагъуэщIэ» («Молодая семья»), «Къуажэдэс унагъуэ» («Сельская ­семья»).
Бын куэд зиIэ унагъуэхэм я зэпеуэм щытекIуащ Тхьэгъэлэджхэ ­Ар­туррэ ­Залинэрэ яйр. ЕтIуанэр ­хуа­гъэ­фэ­щащ КъуэщIысокъуэхэ Алимрэ Оксанэрэ я унагъуэм. Ещанэр - Шэрджэсхэ Суфьянрэ Ларисэрэ яйрщ. 
«УнагъуэфI» Iыхьэм япэ увыпIэр къыщахьащ ЦIыпIынэхэ Викторрэ Тамарэрэ я унагъуэ дахэм. Iэщыж­хэ Владимиррэ Тамарэрэ яйр ­етIуанэщ. Къардэнхэ Анатолийрэ Муслъимэтрэ я унагъуэр еща­нэ хъуащ. 
«Хабзэхэр щахъумэ унагъуэ» Iы­хьэм бжьыпэр щаубыдащ Махъсидэхэ Русланрэ Чамсирэтрэ я унагъуэм. ЕтIуанэр къахьащ Курасовхэ Иванрэ Каринэрэ яйм. ­Куфановхэ Хъызыррэ Ритэрэ ещанэщ.
«УнагъуэщIэ» нэхъыфI хъуащ Сухнёвхэ Ростиславрэ Ольгэрэ. Къаскъулхэ Аскэррэ Iэминатрэ етIуа­нэщ. Нафоновхэ Нур­хьэ­лий­рэ ШэIимэтрэ я уна­гъуэр ещанэщ. 
 «Къуажэдэс унагъуэ» нэхъыфIу къалъытащ Ахъмэтхэ Алимрэ Зейнэфрэ яйр. А Iыхьэм етIуа­нэ увыпIэр къыщахьащ Бжэны­кIэхэ Расулрэ Зулетэрэ. ­Къуэныкъуейхэ Аскеррэ Залинэрэ я унагъуэр ещанэщ. 
Пшыхьыр ягъэдэхащ республикэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ пажэхэм. 

Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

ГУГЪУЭТ Заремэ.
Поделиться: