ЩIэблэмкIэ щапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэхуа­щIыжащ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм зэдай «Куначество-2024» щIалэгъуалэ Iуэхур. Абы мы гъэм хэтащ республикэм и къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыщ унагъуэ 18. 

Курыт еджапIэм и 8 - 10 классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу Iуэ­хум хэтахэр тхьэмахуэкIэ щыхьэщIащ зрагъэблэгъа уна­гъуэхэм. Абыхэм зыщагъэгъуэзащ лъэпкъхэм я ­хабзэхэм, ­щэнхабзэм, нэхъыжьым, хьэ­щIэм пщIэ зэрыхуащIым, нэ­гъуэщIхэми. 
Мы Iуэхур зэраухам теухуауэ ирагъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ щIалэхэмрэ гугъу закъыдезыгъэхьа унагъуэ­хэмрэ. Абыхэм ­папщIэ зыкъагъэлъэгъуащ ди республикэм и къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэм. 
Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ про­ектхэмкIэ министр КIурашын Анзор щIа­лэгъуалэм ехъуэхъуащ тхьэмахуэм и кIуэцIкIэ зыхащIа ныбжьэгъугъэр, хьэ­щIагъэр я гъащIэ псокIэ къахуэщхьэпэну, езыхэри апхуэдэмкIэ щапхъэу щытыну. Зэхыхьэ ­гуапэм хэта щIалэхэм КIурашын Анзор сертификатхэмрэ ­саугъэтхэмрэ яри­тащ. Апхуэдэу адэ-анэхэм фIыщIэ тхылъхэмкIэ яхуэупсащ. 
Фигу къыдогъэкIыж: Iуэху дахэр къы­зэрыхалъхьэрэ (2009 гъэ лъандэрэ) Кав­каз Ищхъэрэм и хэгъэгухэм, Урысейм и ­щIыналъэхэм, Тыркум щыщ ныбжьыщIэ 400-м щIигъу зэрыцIыхуащ. Ар щхьэпэщ лъэпкъ, дин зэмылIэжьыгъуэхэм щыщ ныбжьы­щIэхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэ­бы­дэнымкIэ, щIыналъэм щыпсэухэм я зэ­пыщIэныгъэм зрагъэубгъунымкIэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: