Усэ сатырхэр къалэм къыдэ1ук1ыу…

Налшык щагъэлъэпIащ урыс усакIуэшхуэ Пушкин Александр къызэралъхурэ илъэс 225-рэ зэрырикъуар. Мыр къызэрагъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэмрэ республикэм и библиотекэ IуэхущIапIэ зэгъэуIуамрэ. УсакIуэм и фэеплъым деж щызэхуэсат республикэм и тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ, усэ къеджэнымкIэ зэпеуэ зэхуэмыдэхэм щытекIуа ныбжьыщIэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, къалэм щыIэ библиотекэхэм я лэжьакIуэхэмрэ щIэджыкIакIуэхэмрэ, «Театр слова» студием, «Солнечный город» сабий академием я гъэсэнхэр. Фэеплъым деж къыщеджащ псоми фIыуэ ялъагъу сатырхэм. 
- ГуфIэгъуэщ Пушкин Александр и фэеплъым щхьэкIэ узэхуэсу, гъащIэ зыхэлъ и псалъэхэм уащIэдэIужыну. Достоевскэм гу зэрылъитащи, Пушкин – урыс цIыхубэм ягухэм къипсэлъыкIа усакIуэшхуэщ, жиIащ тхакIуэ Болатов Юруслан. Ар къеджащ усакIуэшхуэм теухуауэ езым итха сатырхэм.
«Надежда России» урысейпсо бзылъхугъэ зэгухьэныгъэм хэт Мизинэ Ларисэ зэIущIэм къихьащ Ленинград хуит къащIыжа нэужь абы къыщыдэкIауэ щыта тхылъ тIорысэр. Ар Мизинэ и унагъуэм пщIэ хуащIу щахъумэ тхылъ лъапIэщ.
КъБР-м и Правительствэм и унэм и щIыбагъкIэ къыдэт парк цIыкIум деж щыпащащ усакIуэшхуэр ягъэлъэпIэныр. 
Библиотекэ IуэхущIапIэ зэгъэуIуам игъэхьэзыращ адыгэ, балъкъэр драмэ театрхэм, макъамэ театрым я артистхэр, ГъуазджэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ институтым и студентхэр, «Бродвей» театр студием и гъэсэнхэр зыхэта литературэ пшыхь. Артистхэм зыкъагъэлъэгъуащ Шуберт и макъамэхэм щIэту. 

ГЪУЭТ Синэ.
Поделиться: