НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 11,  гъубж

         1939 гъэм къалъхуащ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ ДыщэкI ФатIимэт.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх къыщешхынущ.     Хуабэр махуэм градус 20 - 25-рэ, жэщым градус 15 щыхъунущ. ЩIым и малъхъэдис щытыкIэм балли   3-4-кIэ зихъуэжынущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Уеуэмэ – мэкъущ, уемыуэмэ – къурэщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

 

 

 

Поделиться:

Читать также:

21.06.2024 - 12:07 Нобэ
20.06.2024 - 15:30 НОБЭ
19.06.2024 - 10:53 НОБЭ
18.06.2024 - 12:35 НОБЭ