БРИКС-м зэхуешэс

Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм я тренерхэм иджыблагъэ ягъэбелджылащ БРИКС-м хыхьэ къэралхэм я 5-нэ Спорт джэгухэм ягъэкIуэну спортсменхэр. Ар мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 12 - 23-хэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэтынущ. 
ЗэкIэ наIуэ къызэрыхъуамкIэ, абы щызэпеуэнущ Олимп джэгухэм хыхьэхэмкIи абы хэмыхьэхэмкIи - псори зэхэту спорт лIэужьыгъуэу 27-кIэ. Зэхьэзэхуэм кърихьэлIэнущ къэрал куэдым я спортсмен мини 5-м щIигъу икIи ахэр щIэбэнынущ медаль комплекту 392-м. 
Ди къэралым и тренерхэм къызэратамкIэ, дискыр дзынымкIэ Урысейм и щIыхьыр ихъумэну апхуэдэ дзыхь кърагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен Добренький Александр, бжыр дзынымкIэ – Орлов Николай. Абыхэм нэмыщI, зэхьэзэхуэм ирагъэблэгъащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ килограмм 55-рэ хъухэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ, Уэзрэдж къуажэм щыщ Кабалоев Виталий.
Апхуэдэ щIыхь зылъысынухэм ящыщт дуней псом щыцIэрыIуэ спортсменкэ, Олимп джэгухэм я чемпионкэ Ласицкене (Кучинэ) Марие, ауэ ар зэрысымаджэм къыхэкIыу, мы зэхьэзэхуэхэр блигъэкIын хуей хъунущ. 
Ди республикэм и нэгъуэщI спортсменхэри Къэзан къалэм ирагъэблэгъэн мурадхэр тренерхэм яIащ, ауэ абыхэм я нэхъыбэр Париж къалэм мы гъэм щызэхэтыну Олимп джэгухэм къызэрыхах зэхьэзэхуэхэм зэрыхэтым, а зэIущIэшхуэм кIуэн гуращэхэр зэраIэм къыхэкIыу я цIэхэр зэкIэ къраIуакъым. Апхуэдэуи щытми, ди щIыналъэм и лIыкIуэхэм ящыщ Тэтэрстаным щытлъагъуныр иджыри зыхуэIуа щыIэкъым. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, БРИКС-м щыщ къэралхэм я зэгухьэныгъэм хохьэ ар къызэгъэпэщахэу Бразилиер, Урысей Федерацэр, Индиер, Китайр, Ипщэ-Африкэ Республикэр. Абыхэм нэмыщI, БРИКС-м хыхьащ Ираныр, Сауд Хьэрыпыр, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэр, Мысырыр, Эфиопиер.
ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: