Муллаев Шарафудин дунейм ехыжащ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек яхуэгузэващ Муллаев Шарафудин и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ: 
- Дунейм ехыжащ гъущIыкIэ щхъуэкIэплъыкIэхэм я лъэхъэнэ иным и цIыху, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIыхь зиIэ я энергетик Муллаев Шарафудин. 
Шарафудин илъэс пщIы бжыгъэхэр триухуащ СССР-м ГъущIыкIэ щхъуэкIэплъыкIэхэмкIэ и министерствэм и «Молибден» Тырныауз бгылъэ-гъущIыкIэ комбинатым и лэжьыгъэм – япэщIыкIэ абы и лэжьакIуэ къызэрыгуэкIыу, иужькIэ бгылъэ бригадэм и бригадиру щытащ. I970 гъэм и бригадэм хуабжьагъкIэ бгылъэхэм щылэжьэнымкIэ рекорд игъэуващ, абы папщIи Муллаев Шарафудин «Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь» цIэр къыфIащащ, Лениным и орденымрэ «Гъубжэмрэ уадэмрэ» медалымрэ дэщIыгъуу.
Зэман зэхуэмыдэхэм къыхуагъэфэщауэ щытащ Лъэпкъхэм я Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, «ГуащIэдэкI хьэлэлым папщIэ», «Шахтёрым и щIыхь» II, III нагъыщэхэр зиIэ медалхэр, нэгъуэщI къэрал саугъэт лъапIэхэри.
АдэкIэ абы и гуащIэдэкIыри гъащIэ гъуэгури ехъулIэныгъэхэмкIэ, жылагъуэ IуэхухэмкIэ гъэнщIауэ щытащ, лэжьакIуэхэм, республикэм, къэралым щхьэпэ яхуэхъуащ.
Сахуогузавэ Муллаев Шарафудин и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ. Ар я гум илъынущ зыцIыхуахэм, - щыжеIэ республикэм и Iэтащхьэм щыгъуэ псалъэм.

 

Поделиться: