Лъэхъэнэжьым и фэеплъ

Ливие хым, Алыджымрэ Мысырымрэ я зэпылъыпIэм хуэзэу, иджыблагъэ къыщагъуэтащ алъандэрэ псым ихъума фэеплъ телъыджэ. Хы лъабжьэм илъэс мини 3-м нэблагъэкIэ щIэлъащ Медузэ и теплъэр къызыхэбзыкIа мывэр. 
Ар зищIысымрэ зыхуэдэмрэ къапщытэну хы лъабжьэм еха щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, фэеплъыр махэщ икIи уасэ зимыIэ къэхутэныгъэщ. Абы къыхэкIыу тафэм къыдэпхьеинкIэ зы Iэмали иIэкъым. Нэхъ мащIэ дыдэу бгъэхъеймэ фэеплъыр цIыкIу-цIыкIуххэу щэщэну шынагъуэщ. 
Пасэрей мифологием и фэеплъыр апхуэдизрэ гъэпщкIуауэ щытами, гъащIэщIэ игъуэтыжауэ жыпIэ хъунущ. Сыту жыпIэмэ, мывэм Iэзэ дыдэу къыхэбзыкIа цIыхубз Iэпкълъэпкъ зэкIужым щхьэцым и пIэкIэ блэ бжыгъэншэхэр тетщ, Iэтхьэмпэм и пIэкIэ блэ зырыз, и лъакъуэм и пIэкIэ блэ кIапэ кIыхь пытщи, сурэтыщIхэм къагурыIуэркъым фэеплъыр апхуэдэу екIуу зэращIыфар, апхуэдиз илъэс бжыгъэкIэ псым хэлъар нобэм къызэрысыфар. УпщIэ зыбжани яIэщ щIэныгъэлIхэм: сыт хуэдэ псэущхьэ ар зытращIыкIар, щхьэ хы лъабжьэм къыщыхута, сыт хуэдэ лъэпкъыгъуэм и Iэужь ар? 

КъэпщытакIуэхэм Ливие хым и хъуреягъкIэ щыс къэралыгъуэхэм я унафэщIхэр къыхураджэ а фэеплъым хуэсакъыу, ныкъусаныгъэ имыгъуэту яхъумэнымкIэ щIэгъэкъуэн хъуну. Сыту жыпIэмэ, Медузэ и сурэтыр фэеплъ къудейкъым, ар пасэрей дунеижьым и тхыдэм щыщ Iыхьэщ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыхум къитIэщIыж фэеплъхэр сэбэп къытхуохъу дызищIысымрэ уахэм щыдгъэзащIэ къалэнымрэ къыдгурыIуэнымкIэ. 
Абы къыхэкIыу, Медузэ и фэеплъыр къыдрамыхьеину, ямыджыну, IэмалыщIэхэр къэунэхуху зрагъэтIылъэкIыну зэгурыIуащ щIэныгъэлIхэр. 
ГъэщIэгъуэну иджыри зы Iуэхугъуэ хэлъщ мыбы… Адыгэ бзылъхугъэ фащэм хадыкI тхыпхъэщIыпхъэхэр ижь-ижьыж зэман лъандэрэ къыдогъуэгурыкIуэ лъэпкъым. Ахэр икIи къызэрыгуэкI тхыпхъэкъым, щхьэж мыхьэнэ гуэр иIэщ, зыгуэрым хуэгъэпсащ. Абыхэм яхэтщ Жыг гуащэрэ Псыхъуэ гуащэрэ я фэеплъу тхыпхъэ зыбжанэ. ИкIи Псыхъуэ гуащэм и тхыпхъэм хуабжьу уигу къегъэкI Медузэм и фэеплъыр. Апхуэдизу зэпэщIэхауэ псэуа пасэрей лъэпкъхэм зы сурэт я нэгу къыщIэувэурэ къыщытхуагъэнакIэ, ямылъэгъуауэ пIэрэ я нэкIэ а псэущхьэр жыпIэу, урегъэгупсыс.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться:

Читать также: