Махуэшхуэм и щIыхькIэ

Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым мэкъуауэгъуэм и 11-м махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Урысейм и махуэм и щIыхькIэ. Ар центрым къызэригъэпэщащ КъБР-м и «Патриот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щIыгъуу. Концертыр езыгъэкIуэкIар КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Дым Эльдарщ.

 

Концертыр ягъэдэхащ «Эдельвейс» цIыхубэ ансамблым и артист ныбжьыщIэхэм, уэрэджыIакIуэхэу Къардэн Алим, Дзасэжь Данэ, Къэзакъ Тимур, Мэжаджэ Софие, Исаевэ Дианэ, Цебоев Магомед сымэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыбзэхэмкIэ ягъэзэщIащ къэралым теухуа уэрэдхэр.

Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и «Патриот» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Эфендиев ФуIэд, «Боевое братство» зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм и исполкомым и унафэщI Абэнокъуэ Владимир, КъБР-м ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ уполномоченнэм и аппаратым и унафэщI, юстицэм и полковник Лъэпщ Анзор. Хэкум, укъыщалъхуа къэралым нэхъ лъапIэ зэрыщымыIэращ абыхэм я псалъэм гупсысэ нэхъыщхьэу къыхагъэщар.

- Ди сабийхэр щIэх-щIэхыурэ утыку къызэритшэным, концертхэм зэрыхэдгъэтыным иужь дитщ, - жеIэ центрым и унафэщIым и къуэдзэ Мэзыхьэ Анастасие. – Ди студиехэм ныбжьыщIэхэр яфIэфIу къокIуалIэ. Лъэпкъ къафэхэмкIэ ди IуэхущIапIэм къыщызэрагъэпэща «Iуащхьэмахуэ» ансамблым зэфIэкIхэр егъэлъагъуэ.

КъыкIэлъыкIуэ махуэри, мэкъуауэгъуэм и 12 Урысейм и махуэр, центрым и егъэджакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсэнхэмрэ гукъинэжу ягъэлъэпIащ. Урысейм и ныпыр яIыгъыу къэралым и гимныр ягъэзэщIащ,  куэдым фIыуэ ялъэгъуа уэрэдхэр утыкум щыIуащ, лъэпкъ къафэхэм зэрыпэлъэщри ягъэлъэгъуащ. Зэхыхьэр игъэдэхащ хабзэ хъуауэ центрым и концертхэм ирагъэблагъэ Уэлджыр Миланэ. «Искож» хьэблэм щыпсэухэм папщIэ къызэрагъэпэща концертыр ягу зэрыдыхьам и щыхьэту Iэгуауэшхуэ хуаIэтащ абы еплъахэм.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Поделиться:

Читать также: