НОБЭ

Мэкъуауэгъуэм и 20, махуэку
Зи псэупIэр IэмалыншагъэкIэ зыхъуэжын хуей хъуахэм я дунейпсо махуэщ
Зоопаркым щаIыгъ пылхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
1957 гъэм Москва Союзхэм я Унэм и Колоннэ залышхуэм къыщызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м гъуазджэмрэ литературэмкIэ и гъэлъэгъуныгъэр. 
1920 гъэм къалъхуащ шэрджэс тхакIуэ Кхъуэхъу Цуцэ.
1938 гъэм къалъхуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Кхъуэтепыхьэ Мухьэмэд.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уфауэ щыщытынущ.  Хуабэр махуэм   градус 25 – 26-рэ, жэщым градус I9 щыхъунущ.
 
Лъэпкъ Iущыгъэ:
КIуэм и гъуэгур хощI.
Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:35 НОБЭ
16.07.2024 - 09:00 НОБЭ
15.07.2024 - 14:37 НОБЭ
12.07.2024 - 10:55 НОБЭ