Мэкъуауэгъуэр я чэзу дыдэщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къабзагъэмрэ эпидемие узыфэхэмкIэ и центрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, иджыпсту мэлхьэпIатIэхэм (клещ) щахуэсакъын хуей зэманщ. 
Абыхэм ди щIыналъэм уарихьэлIэнущ мэлыжьыхьым къыщыщIэдзауэ фокIадэм и кIэм нэсыху. Мэз лъапэхэм, губгъуэхэм ямызакъуэу абыхэм тIысыпIэ ящI удз кIыр къыщыкI, цIыху нэхъыбэ щыпэкIу сыт хуэдэ щIыпIэри: шыгъуэгу хадэхэр, къалэ паркхэр, лъэс зекIуапIэхэр. Абыхэм я етIуанэ етэгъуэр тохуэ Iэгъэбэгухэм я хъугъуэ фокIадэ - жэпуэгъуэ мазэхэм. IуэхущIапIэм и IэщIагъэлIхэм иджыпсту щыщIэдзауэ фигу къагъэкIыж абыхэм зэрызащыфхъумэнумрэ къывэдзэкъа нэужь фщIапхъэхэмрэ.
Абыхэм зэрахьэ энцефалитым теухуауэ нобэ цIыхухэм псори ящIэ. АрщхьэкIэ, абы къищынэмыщIауэ, мэлхьэпIатIэхэм зэрахьэ боррелиоз, моноцитарнэ эрлихиоз, гранулоцитарнэ анаплазмоз узхэри. ИужьреитIым куэдрэ урихьэлIэркъым, ауэ ахэри зэрыщыIэр фщIапхъэщ. Псом нэхърэ нэхъ шынагъуэр энцефалитырщ. Къэрал псор къатщтэмэ, илъэс къэс абы ехь цIыху 30-м нэс. Адрейхэр шынагъуэншэ пэтми, сымаджэхэр кIыхьу егъэщхьэжагъуэ. Мыр къэлъытапхъэщ - ди республикэр хеубыдэ «зыуэ щыт, кърым геморрагическэ техьэгъуэр щытепщэ щIыуэпс щIыналъэм». Ар зэдзэкъа цIыхум зыкIи зыкъримыгъащIэу тхьэмахуитI дэкIынкIэ мэхъу. ПIалъэр нэсмэ, ахэр плъыржьэр къохъу, кIэкуэкуэным, щхьэузым еубыд, я щхьэхэр мэуназэ, къожь, я Iур йогъущыкI. Псом нэхърэ нэхъ шынагъуэр махуэ зыбжанэ нэхъ дэмыкIыу плъыржьэрыр яхэкIыжу, абы зэригъэбэлэрыгъырщ а зи гугъу ящI геморрагическэ узыфэ хьэлъэр абы къызэрыкIэлъыкIуэр ямыщIэххэу: пэм, лъатэм, кIэтIийм лъыр къыщеуд. Аращ мэлхьэпIатIэр зэдзэкъахэм дохутырхэм занщIэу зыхуагъэзэн щIыхуейр. 
Апхуэдэ къэхъугъэхэм зыщыфхъумэн папщIэ, зыплъыхьакIуэ фыщыкIуэкIэ вакъэ лъащхьэ лъагэ, Iэпкълъэпкъым кIэрыхьэ щыгъын пщэщIэт щыфтIагъэ, фи шхьэм пыIэ е IэлъэщI фIэфлъхьэ. Унэм фыкъызэрысыжу псом япэу фи щыгъынхэр фIыуэ зэпэфплъыхь, мэлхьэпIатIэр фи щIыфэм лъэмыIэс щIыкIэ. ЩIыуэпсыр зи тIысыпIэ адрей хьэпщхупщхэми хуэдэу, абыхэми я хьэгъэщагъэ яIэжщ. Къапщтэмэ, ахэр удзхэм я щхьэкIэ лъагэхэм нэс докIуей, гъунэгъу къахуэхъу цIыхухэм е псэущхьэхэм пкIэуэ зэратетIысхьэным хуэхьэзыру. ЯтетIысхьакъэ - занщIэу щIыфэм зыхаукIэркъым, атIэ хуэму Iэпкълъэпкъым къыщалъыхъуэ нэхъ тыншу зэдзэкъэн икIи лъы нэхъыбэ къыщыщIафыкIыфын щIыпIэ. АпщIондэху цIыхум зэман къыхудохуэ абы гу лъитэну. Дауэ мыхъуми, къывэдзэкъэну хунэса мэлхьэпIатIэр дохутырым евгъэлъагъуу, абы уз пкърытрэ пкърымытрэ къэфщIэн хуейщ. IэмалыншагъэкIэ фэ езым къыхэфхыжын хуей хъумэ, пинцеткIэ фIэкIа феIусэ хъунукъым, псом нэхърэ нэхъапэ и щхьэр къызэрыхэфхыным фыхэту. ТIум щыгъуэми, а къыхэфхар банкI цIыкIум ифлъхьэу сымаджэщым фхьын хуей хъунущ, ар къевгъэпщытэн папщIэ.
МэлхьэпIатIэм и шынагъуэншагъыр къыщыфпщытэ хъунущ зи гугъу тщIа центрым и лабораторием: Налшык къалэ, Байсултановым и уэрамым тет 33-нэ унэм. Телефоныр - 8 (8662) 74-28-28. 
ЖАНХЪУЭТ Зузэ.
Поделиться:

Читать также: