Зэпеуэм щытекIуар зэхэкIащ

Илъэс кIуам зи лъабжьэр ягъэтIылъа, Налшык и «КъуэкIыпIэ» хьэблэм щаухуэну мэжджытыщIэм игъуэтыну теплъэр зыхуэдэнум теухуауэ екIуэкIа зэхьэзэхуэм хэта проектитхум щытекIуар къэпщытакIуэхэм наIуэ къащIащ.
Яхэбдзын яхэттэкъым жыхуаIэм хуэдэу, иджырей ухуэныгъэхэмрэ «классикэ» теплъэ зиIэхэмрэ зэпеуа нэужь, къэпщытакIуэхэм зы къыхахащ. Ар архитектор Логоватовский Юрий игъэхьэзырарщ. КъэпщытакIуэхэм яхэтащ сурэтыщIхэр, архитекторхэр, ухуакIуэхэр, дин лэжьакIуэхэр - псоми зэакъылэгъуу бжьыпэр иратащ Логоватовскэм и мэжджытым. Хабзэ хъуа теплъэм иувэну мэжджытым цIыху мини 5-м нэс щIэхуэнущ.
Ухуэныгъэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтынущ: езы мэжджытыр, азэн джапIэу 3, щылажьэхэр зыщIэсыну ухуэныгъэхэр, иджырей зэманым декIу парк. А псори екIуу хэзэгъэнущ «КъуэкIыпIэ» хьэблэм и теплъэм. 
ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, зи гугъу тщIы мэжджытыщIэм и азэн джапIэхэм нэхърэ нэхъ лъагэ Урысейм итынукъым. ИджыпстукIэ а лъэныкъуэмкIэ «япэ увыпIэ» зыIыгъыр зи азэнджапIэр метр 78-м нэс, Мэзкуу дэт мэжджытышхуэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щаухуэнум метр 80 и лъагагъынущ. 
 

ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться:

Читать также: