Дерс щхьэпэхэр икIи щIэщыгъуэхэр

Анэдэлъхубзэр щIэблэм яIурылъу къэгъэхъуным, бзэр хъумэным, хуэфащэ пщIэрэ гулъытэрэ хуэщIыным хуэгъэзауэ лажьэ «Адыгэ цIыкIу» IуэхущIапIэм дерс щхьэпэхэр икIи щIэщыгъуэхэр къыщызэрагъэпэщ. Налшык къалэм и сабий гъэсапIэ №38-мрэ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Дельфин» центрымрэ я психолог, «Адыгэ цIыкIу» гупжьейм я егъэджакIуэ икIи гъэсакIуэ Къармэ Iэсият цIыкIухэм дерсхэр щIэщыгъуэ ящещI, республикэм и щэнхабзэм, гъуазджэм, бзэм хэлъхьэныгъэхэр хуэзыщI, адыгэ лъэпкъ шхыныгъуэхэм хуэIэзэхэр иригъэблагъэурэ. Гуапэщ гупжьейм екIуалIэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуэр.
Техникэ гъэщIэгъуэнхэм я зэманым къэхъу иджырей сабийхэр бзэм дебгъэхьэхын щхьэкIэ дерсхэр нэхъ гъэщIэгъуэну бухуэн хуейщи, Iэсият и лэжьыгъэм сабийхэр нэхъ тегушхуауэ анэдэлъхубзэм ирипсэлъэным хуэщIа Iэмал, джэгукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщегъэсэбэп. Аращ щIэныгъэкIэ, IэщIагъэкIэ цIэрыIуэхэр къригъэблагъэурэ и дерсхэр нэхъ хьэлэмэту щIиубзыхур. ЦIыкIухэм я хьэщIащ пщафIэ Iэзэ, зи шхыныгъуэхэр куэдым ягу ирихь адыгэ пщащэ жыджэр Хьэлышх Алинэ, Налшык къалэм и гимназие №4-м и еджакIуэ, къэфакIуэ гупым я бэрэбэнауэ МэщкIуащэ Алим, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ, гупым я анэдэлъхубзэ дерсхэр мазэм зэ щIэщыгъуэу езыгъэкIуэкI, Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и управленэм Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ щиIэ унэм и методист, арджэн щIыкIэм хуэIэзэ пщащэ Тэтэр Iэминэ, адыгэ хабзэм фIыуэ щыгъуазэ, кIэн джэгу адыгэ джэгукIэм сабийхэр хэзыгъэгъуэза, кIэн уанэр езыр-езыру зыгъэхьэзыра щIалэщIэ Гугъуэтыж Артур, сымаджэр япэу дэIэпыкъуэгъу хуей щыхъукIэ хуащIэхэм, медицинэ Iэмэпсымэхэр къызэрыбгъэсэбэпынум зи дерсыр тезыухуа, зи IэщIагъэкIэ фельдшер адыгэ пщащэ Мэлей Iэминэ сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Сабийхэр иджырей Iэмэпсымэхэм – компьютерхэм, планшетхэм, телефонхэм - щыдихьэха ди зэманым мыпхуэдэ дерсхэр цIыкIухэм щIэщыгъуэ ящымыхъункIэ Iэмал иIэкъым. Гупжьейм екIуалIэ цIыкIухэр адыгэбзэкIэ ягъэпсалъэурэ ягъэджэгу, усэ цIыкIухэр ирагъащIэ, диктант ирагъэтх, макъамэхэм ирагъэдаIуэ, къагъафэ, хабзэм теухуа Iуэхугъуэхэм гулъытэхэр хурагъэщI. «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и редактор Мэлей ФатIимэ къыдигъэкIа адыгэ хьэрфылъэхэм я Iэрытххэр сабийхэм тыгъэ къахуищIауэ къагъэсэбэп. Усэ къеджэнымкIэ зэпеуэхэм щытекIуэхэр ягъэпажэ, саугъэт цIыкIухэр тыгъэ хуащIурэ. Къармэ Iэсият ирагъэкIуэкI дерсхэм щыщ пычыгъуэхэмкIэ, я лэжьыгъэхэмкIэ, адыгэбзэкIэ усэ къеджэ сабийхэм я видеохэмкIэ куэдым ядогуашэ. Гупым екIуалIэхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми зэрыхэхъуэм къегъэлъагъуэ я лэжьыгъэр пщIэншэ зэрымыхъур. 
Сабийр цIыкIуху анэдэлъхубзэр яIурыплъхьэмэ, абы и IэфIагъым дебгъэхьэхмэ, езыхэми къащIэхъуэну щIэблэр а псом хуагъэсэнущ. КIэщIу жыпIэмэ, «Адыгэ цIыкIухэр» щызэхуэс гупжьейр бзэщIэкъу, хабзэ мыгъэкIуэд жыхуаIэ щIэблэм хуэдэу диIэну, а Iуэхум адэкIи къыпызыщэну гугъэ уэзыгъэщIщ. 
Адыгэбзэр хъумэным, хуэфащэ пщIэрэ гулъытэрэ хуэщIыным, анэдэлъхубзэр щIэблэм яIурылъу къэгъэхъуным, сыт щыгъуи хуэдэу, иджыпстуи куэд ирогузавэ. Мы IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыныр зи жэрдэм, зи цIэ къизыIуэну хуэмей адыгэ щIалэхэм я псалъэр IуэхукIэ зэрыщIагъэбыдэжар нэрылъагъущ. ЖэрдэмщIакIуэ щIалэхэм я фондыр иджы щымыIэжми, апхуэдэу Iэсият дэзыхьэха, гукъыдэж къезыт лэжьыгъэр зэпигъэужыну игу щимыдэм, пщIэкIэ нэхъ егъэзырабгъуу пэш къигъуэтри, цIыкIухэр яфIэфIу къызэкIуалIэ дерсхэр зэпимыгъэужыну мурад быдэ ищIащ. Нэхъыщхьэращи, сабийхэм дамыгъэхуу, яфIэфIу дерсхэм йокIуалIэ. Я бынхэр анэдэлъхубзэм зэрыдихьэхыр нэхъыжьхэми я гуапэщ. 
- «Адыгэ цIыкIу» логотипыр сэр-сэру сщIащ. Сегупсысри, цIыхур еплъмэ нэхъ игу ириубыдэн папщIэ сыт къыщызгъэлъэгъуэн жысIэри, унэ цIыкIур къезэгъыу къэслъытащ. Бзэ лIэужьыгъуэ дапщэ пщIэми ар IункIыбзэIухщ, бжэ гуэр къыпхузэIузыхщ. Аращ абы щIэлъ гупсысэр. И хэку и куэщI исыжыну е хамэ хэку щыпсэуну къыхуихуэми, хамэ къэрал зыплъыхьакIуэ кIуэми, цIыхум бзэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыщыхуэщхьэпэ щыIэщ. Дэнэ щIыпIэ укъыщыхутэми, уи унэ ущIэсыжми, уи анэдэлъхубзэм и пщIэр пхъумэжын зэрыхуейр зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Аращ а унэ цIыкIухэм къыщызгъэлъэгъуа гупсысэр, - жеIэ Iэсият.
Iэсият цIыхуфI куэд къызэрицIыхуар и гуапэщ икIи абыхэм фIыщIэ яхуещI. И лэжьыгъэр кIуэтэн папщIэ сомрэ чэнджэщкIэ къадэIэпыкъухэр зэрыщыIэр хъарзынэкъэ! Апхуэдэщ Къармэхьэблэ къуажэм Абыкъухэ я хьэщIэщыр зыгъэлажьэ щIалэр. ИнджылызыбзэмкIэ егъэджакIуэ, адыгэбзэр егъэджынми гулъытэ ин хуэзыщI Дзасэжь Ларисэ и лэжьыгъэ щхьэпэхэр я дерсхэм къыщагъэсэбэп. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыпсэу адыгэ щIалэ Емышэ Жантий адыгэбзэр зэребгъэджыну тхылъым и ссылкэр къыIэригъэхьащ. 
- Бзэ куэд пщIэныр фIыщ, ауэ а псом япэр уи бзэрщ. Иджырей щIалэгъуалэм я гъуэгур зэIухащ - еджапIэ е лэжьапIэ IуэхукIэ дэни кIуэфынущ. ДэнэкIэ ягъазэми, дэнэ щIыпIэ къыщыхутэми, я бзэр, я хабзэр ящIэжу, хамэхэм ахэр къыдалъагъуу щытмэ, ар къазэрыщхьэпэнум шэч хэлъкъым. Сабийр цIыкIуху ахэр яхэплъхьэмэ, ахэм дебгъэхьэхмэ, езыхэми къащIэхъуэну щIэблэр а псом хуагъэсэнущ. КIэщIу жыпIэмэ, бзэщIэкъу, хабзэ мыгъэкIуэд жыхуаIэ щIэблэм хуэдэ диIэну, а Iуэхум адэкIи къыпащэну сащогугъ, - жеIэ Iэсият.
 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: