Сабий сымаджэщхэр зэхагъэхьэж

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат Iэ тридзащ республикэ сабий клиникэ сымаджэщым (РСКС) и къудамэ зыбжанэ зэрызэгуагъэхьэм теухуа унафэм. Абы ипкъ иткIэ, сымаджэщым и къудамэщIэхэм лэжьэн щIадзэнущ 2019 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м.

Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м къыгуагъэкIынурэ РСКС-м хагъэхьэнущ къудами 5: пульмонологиер, нефрологиер, кардио-ревматологиер, неврологиер, гастроэнтерологиер. А псори зэуIуу ягъэIэпхъуэнущ «Дубки»-м хуит щащIа перинатальнэ сымаджэщым. ЗэрыжаIэмкIэ, мэкъуауэгъуэм и 1 пщIондэ а IуэхущIапIэр зыхуей хуагъэзэнущ, IэмэпсымэкIэ зэщIаузэдэнущ.
- Къалэм и щIыпIэ зыбжанэм щызэбгрыдза мыхъуу, сабийхэм и узыншагъэм щыкIэлъыплъ, абыхэм я узыр зыхуэдэр къыщахутэ, щеIэзэ къудамэхэр зэщIыгъуу зы щIыпIэ щыIэмэ, нэхъ тэмэму къыдолъытэ, ар цIыхухэм я дежкIэ нэхъ тынш хъунущ. КъищынэмыщIауэ, Лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр мы гъэм компьютерхэмкIэ, МРТ-кIэ, нэгъуэщI IэмэпсымэщIэхэмкIэ къызэдгъэпэщыну ди гугъэщ, - жиIащ министрым.

Фырэ Анфисэ.
Поделиться: