Iуэху щхьэпэм куэд зэхуишэсат

Республикэм и Прохладнэ куейм и утыку нэхъыщхьэм «Армия-2021» урысейпсо дзэ-техникэ форум махуищкIэ щекIуэкIащ. Абы къы­зэхуишэсат республикэм щыпсэу куэд.

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и ГИБДД-м и лэ­жьа­кIуэхэм абы хиубыдэу ирагъэкIуэкIащ «Си адэр тетщ ­гъуэгум зэрыщызекIуапхъэ хабзэм» Iуэхур. Абы хэтащ я адэхэр ящIыгъуу къэкIуа ­ныб­жьыщIэхэр.
Дзэ техникэр щагъэлъа­гъуэм къызэхуэсахэм я пащ­хьэ къыщыпсэлъащ райо-ным и къэрал автоинспек- цэм и лэжьакIуэхэри.
Урысей МВД-м и «Прохладнэ» къудамэм и ОГИБДД-м и унафэщI, полицэм и майор АфIэунэ Мурат сабийхэри ­балигъхэри къыхуриджащ ­гъуэгум зэрыщызекIуэн хуей хабзэм тетыну, адрейхэми щапхъэ яхуэхъуну.
Юнармейцхэр, волонтёрхэр, жылагъуэ, IэнатIэ щхьэ­хуэхэм я лэжьакIуэхэр къызрихьэлIа Iуэхум хэтахэм гъуэгум щысакъыным къыхуезы­джэхэр яIыгъыу фэеплъ су­рэтхэр зытрагъэхащ икIи къагъэгугъащ гъуэгум зэры­щы­зекIуэн хуей хабзэр ягъэ­зэщIэну.

Бахъсэн Азэмэт.
Поделиться: