Интернет гуэдзэн дэIэпыкъуэгъушхуэ

Банк Iуэхухэр

Дэтхэнэ зы фермерми и хъуэпсапIэщ езым и IэдакъэщIэкIыр иригъэфIэкIуэну, продукцэ къыщIигъэкIым и фIагъымрэ лIэужьыгъуэхэмрэ хигъэхъуэну, ар къэзыгъэсэбэпхэм я деж щIэупщIэ щиIэн папщIэ. Ауэ продукцэр къыщIэбгъэкIым имызакъуэу ар рынокым щыгъэкIуэтэн хуейщ, абы зэманрэ Iэмалрэ къыхуэгъуэтыгъуейщ.

Нэхъыбэм фермерым хузэфIэкIыркъым интернет напэкIуэцI къызэIуихыну, ар къызэращэхун Iэмалхэр зэтриухуэну, къэзыщэхум продукцэр зэрыIэрыгъэхьэну щIыкIэхэр зэтриублэну, нэгъуэщIхэри. Ар икъукIэ мылъкушхуэ зытекIуадэ лэжьыгъэщ цIыху къызэрыгуэкIым и дежкIэ. Фермерым и продукцэр рынокым къишэнымкIэ сэбэп мэхъу «Свое Родное» интернет гуэдзэныр. Ар пщIэншэщ.

«Своё Родное» щэщэ-къыщащэху гуэдзэныр Урысейм и «Мэкъумэшбаным» и унэтIыныгъэхэм ящыщ зыщ. Фермэ, подсобнэ хозяйствэ е продукцэ къыщыщIагъэкI IуэхущIапIэ зыIэхэм Iэмал къахукъуэкIащ пщIэншэу абы зыпащIэу я продукцэр щащэну.

«Фермерым къыщIигъэкI и хьэпшыхэр пщIэншэу интернет утыкум иригъэувэну хуитщ икIи я зэхуаку зыри дэмыту щэн щIидзэфынущ. Гуэдзэныр егъэфIэкIуэнымкIэ, абы къыдэкIуэу фермерхэм я IэдакъэщIэкIхэми щIэупщIэ нэхъ иIэн папщIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр банкым езым къалэн зыхуещIыж. «Своё Родное» гуэдзэным лэжьэн зэрыщIидзэрэ ар продукцэр къыщIэзыгъэкI фермерхэми къэзыщэхухэми икъукIэ сэбэпышхуэ яхуэхъуащ», - къыхигъэщащ «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и унафэщI Сокъур Алим.

Гуэдзэныр къигъэсэбэпыфынущ ди къэралым щыпсэу дэтхэнэ зыми. Езы фермрерхэм я деж цIыхухэм къыщащэхуфынущ лей зыхэмылъ продукцэ сэбэпхэр, нэхъыщхьэращи сондэджэрхэм трахьэлъхьэжа уасэр хэмыту. 202I гъэм щIэупщIэшхуэ зиIэ хъуа уи унэм къызэрыпхуашэж Iэхутхьэбзэри къыпхуэгъэсэбэпынущ.

КъищынэмыщIауэ, банкым зрегъэужь агротуризм унэтIыныгъэм. Фермер куэдым хьэщIэхэр ирагъэблагъэ, псэущхьэхэр ирагъэлъагъу, мастер-классхэр драгъэкIуэкI е псэупIэхэр бэджэнду ират телефонхэмрэ компьютерхэмрэ пымыщIауэ щIыуэпсым гъунэгъу зыхуэзыщIыну хуейхэм. ХьэщIэ къезыгъэблэгъэну хуейхэм папщIэ «Своё Родное» гуэдзэныр дэIэпыкъуэгъушхуэщ.

«Своё Родное» интернет напэкIуэцIымкIэ я IэдакъэщIэкIхэр ящэ фермер 6000-м щIигъум, Урысейм и щIыналъэ 70-м щIигъур къызэщIиубыдащ.

 Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Мэкъумэшбанк» акционер обществэр – Урысейм и агропромышленнэ комплексым Iуэхутхьэбзэ хуэщIэнымкIэ и лъэпкъ финанс-кредит системэм и лъабжьэщ. Ар 2000 гъэм къызэрагъэпэщащ икIи IэщIэлъ мылъкумрэ зэфIигъэкI IуэхутхьэбзэхэмкIэ къэралми дунейми щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ зыщ.

КЪЭХЪУН Бэч.
Поделиться: