Iэгуауэ макъыр зыхуаIэтхэр

    «Мадинэ» оперэм Мадинэ и ролыр щызыгъэзэщIа, «Аршин-мал-Алан опереттэм Гульчохра и образыр утыку къизыхьа, Верди Джузеппе и «Травиатэ»-м хэт Виолеттэ и ролыр къызэхъулIа КъуэщIысокъуэ Роксанэ КъБР-м и Музыкэ Театрым и артист нэхъ пажэхэм ящыщщ. ЖытIэм щыхьэт тохъуэ къыхуагъэфащэ ролхэм я мыхьэнэр зэрыиныр.

    Театр лэжьыгъэм къищынэмыщIа, Роксанэ эстраднэ уэрэдхэри къехъулIэу жеIэ. Иужьрейуэ утыку кърихьахэм я гугъу пщIымэ, ахэр Лий Аслъэн и макъамэрэ Кертиевэ Мадинэ и псалъэхэмрэ зыщIэлъ «Си уэрэд», «Гъатхэ дахэ» лэжьыгъэхэрщ. Апхуэдэуи «Лъагъуныгъэ гъыбзэ» уэрэдыжьыр абы щригъэтхащ «Уэредадэ» студием. УэрэджыIакIуэм и гъусэу ар къагъэщIэрэщIэжащ Битокъу Науркъанрэ ТеуныкI Альбертрэ.    
    Роксанэ оперэм, уэрэд жыIэным хуеджэныр къызэрыхихар благъэ-Iыхьлым зыхуахьыныр ямыщIэу, яфIэгъэщIэгъуэн хъуауэ щытами, иджы абы и утыку итыкIэмкIэ нэрылъагъущ ар зэрыщымыуар. Музыкэ школым илъэсиблкIэ аккордеоным еуэным зыхуэзыгъэсауэ щыта хъыджэбз цIыкIум курыт еджапIэр къыщиухым зэуэ и мурадхэр ихъуэжри, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм и къэрал институтым Батыр Мухьэдин и деж оперэм щыхуеджэну тегушхуат. Къапщтэмэ, еджапIэ нэхъыщхьэр къимыух щIыкIи ар ирагъэблэгъащ КъБР-м и Музыкэ театрым щылэжьэну.
    - Дакъикъэ зыщыплI хуэдиз зи кIыхьагъ зы уэрэд жыпIэнымрэ лIыхъужь гуэрым и гущIагъщIэлъхэр цIыхум утыку къахуипхьэнымрэ, дауи, зэхуэдэкъым. Эстраднэ уэрэдхэм щыщ згъэзащIэу щытми, сэ иужьрейращ нэхъ спэгъунэгъур, нэгъуэщIу жыпIэмэ спектаклым и жыпхъэм иту, оперэ уэрэдкIэ цIыху гъащIэр адрейхэм я деж нэсхьэсыныр нэхъ сфIэгъэщIэгъуэнщ, купщIэ хэлъу къызолъытэ, - жеIэ Роксанэ. - Оперэм езым псэ хэлъщи, къодаIуэхэм я гум нэхъ урилъэIэсыфу къысщохъу. Пэжщ, а унэтIыныгъэр гъуазджэм и къудамэ нэхъ гугъухэм ящыщщ, абы къыхэкIыу цIыхур оперэм едэIуэфын, и мыхьэнэр зыхищIэн щхьэкIэ пасэу абы нэIуасэ хуэщIыурэ къыдэгъэкIуэтеипхъэщ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, иджыпстуи диIэщ къыдэдаIуэхэр мымащIэу. Псалъэм папщIэ, Гаджибеков Узеир и «Аршин мал алан» (роль нэхъыщхьэр щегъэзащIэ) опереттэр сыт хуэдизрэ театрым имыгъэлъагъуэми, абы еплъыну къытезыгъэзэжахэр куэду диIащ.
    КъуэщIысокъуэм къехъулIа ролхэм ящыщщ Дэбагъуэ Роман игъэува «Мадинэ» оперэм Мадинэ ейр зэрыщигъэзэщIар. УэрэджыIакIуэм къыхегъэщ апхуэдэ лIыхъужьым и гъащIэр уи гум пхомыгъэкIауэ утыкум къыщохъулIэнур зэрымащIэр. Абы къыхэкIыу Роксанэ Мадинэ и образым елэжьыху хъыджэбзым и гурыгъу-гурыщIэхэмрэ Iуэху бгъэдыхьэкIэмрэ езым и гъащIэм иригъапщэу ирипсэуащ.
    - ЗэрыфщIэжщи, «Мадинэ» оперэм и кIэухыр режиссерым зэриухуа щIыкIэр куэдым ягъэщIэгъуауэ щытащ. Сэ сызэреплъымкIэ, иджыпсту ди цIыхур нэхъ зыхуэныкъуэр, абы зыхищIэну хуейр апхуэдэ гуэрт. НэгъуэщIу жысIэнщи, гур хэзыгъэхъуэн Iуэхугъуэщ псори дызыпэплъэр, - пещэ ди псэлъэгъум. - Утыкум ущитым пэшым щIэсымрэ артистымрэ зы зэпыщIэныгъэ гуэр я зэхуакум къыдэхъуэ хабзэщ. Оперэр дгъэзэщIэн духри, утыкум зэгъусэу дыкъыщихьэжам, япэщIыкIэ зыхуахьынур ямыщIэу тэлайкIэ къыдэдэIуахэр щысащ, иужькIэ Iэгуауэ макъыр къагъачэу си тхьэкIумэм къызэриIуар ноби сщыгъупщэжыркъым. «Мадинэ» и гъусэу сабиитI къохьэ и кIэм деж. Ар си бынхэрат. Пэжыр жысIэнщи, спектаклым ахэри къызэрыздыхэтам къару къысхилъхьауэ къызолъытэ лэжьыгъэр къызэхъулIа хъуным теухуауэ. КIэух дахэ зэралъэгъуам цIыхум я нэкIур зэлъыIуихауэ зэрызэбгрыкIыжам и закъуэ сыт и уасэт!
    Анэдэлъхубзэр хъумэным и лъэныкъуэкIэ гъуазджэм мыхьэнэшхуэ зэригъэзащIэр фIыуэ къыгуроIуэ Роксанэ. ЗэрыхъукIэ адыгэ уэрэдхэр жиIэну зэрыхущIэкъум ар къегъэлъагъуэ. «ЦIыхур псэуху зиужьын хуейщ: зэфIигъэкIам хуеплъэкIыжу, нэхъыбэж зэрищIэным хущIэкъуу», - дыщIегъу уэрэджыIакIуэ бзылъхугъэм.
 

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: