Хьэрэ-Кхъуэрэ

Бгым и щэхур

Зеикъуэ щыIэщ Хьэрэ-Кхъуэрэ жыхуаIэ бгыр. А цIэр къызытекIар и щыгур хьэмрэ кхъуэмрэ ещхьу «къыхэбзыкIауэ» зэрыщытарщ, уэшхым, уэсым, жьапщэм бгыщхьэр илъэсащи, «хьэри кхъуэри» иджы щыплъагъужыркъым.

2011 гъэм Хьэрэ-Кхъуэрэ бгъуэнщIагъ къыщагъуэтауэ щытащ. ЗэрыжаIэмкIэ, ар бгым и лъабжьэм метри 100-кIэ йох, метр 36-рэ зи лъагагъ пэшышхуэм хуокIуэж, и блынхэри телыдыкIыу захуэщ. Блыныр мывэ джейкIэ (мегалит) зэтелъхьащ, зэрыIэрыщIыр нэрылъагъуу. БгъуэнщIагъыр IэрыщI щхьэкIэ, цIыхум и Iэужь гуэр къыщIэнауи къахуэгъуэтакъым, къабзабзэщ. КъэхутакIуэ Чернобров Вадим зэрыжиIэмкIэ, къагъуэта бгъуэнщIагъыр псэупIэкъым, щIащIамрэ абы щрагъэкIуэкIыу щытамрэ гурыIуэгъуэкъым.
Арами, а къэхутэныгъэм дунейпсо тхыдэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ хилъхьауэ жыпIэ хъунущ - Хеопс и пирамидэм и кIуэцIыр къызэрищIыкIам, зэрыухуам, зэрызэхэлъым хуэдэкъэпсщ, зы зэманми зэдаухуауэ жаIэ! Хеопс и пирамидэми хуэдэу, Хьэрэ-Кхъуэрэ и лъабжьэ щIэлъ ухуэныгъэр зэрызэтелъ мывэхэм метри 5 я лъагагъщ, тонн 200 я хьэлъагъщ. Ахэр апхуэдизкIэ зэкIэщIэтщи, я зэхуакум мастэ пхудэгъэлъадэркъым.
«Сыт а ухуэныгъэр зищIысыр?», - упщIэр жэуапыншэщ зэкIэ. КъэхутакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, ар пасэрей къалэм щыщщ, цIыху щIэсауи щылэжьауи къыщIэкIынукъым, Iуэху гуэрым хуащIагъэнут. Щаухуа зэманым щыгъуэ щIы лъабжьэми щIащIыхьатэкъым, атIэ лIэщIыгъуэжьхэм щIахъумауэ аращ. Хеопс и пирамидэри Сфинксри, пшахъуэм щIихъумауэ къагъуэтри, къыщIатIыкIыжауэ аращ.
Иджыри зы Iуэхугъуэ къыхэгъэщыпхъэщ - ухуэныгъэм къыхэкI пэш цIыкIухэр, зэрыжаIэмкIэ, Iуащхьэмахуэ лъапэм нос.

Фырэ Анфисэщ.
Поделиться: