НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 13, бэрэжьей

♦ЩIыуэпсым къыщыхъу къэхъукъащIэ шынагъуэхэм къашэ гузэвэгъуэхэр гъэмэщIэным и дунейпсо махуэщ
♦1904 гъэм
Тэрч-Псыжь полкым хыхьэ адыгэ шууищэм хэтхэм зыкъаIэтащ.
♦1891 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ Къатхъэн Назир.
♦1911 гъэм къалъхуащ къэрал, парт лэжьакIуэ, нартыхугъэкI цIэрыIуэ, политик, КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, гуащIэдэкIым и Бэракъ Плъыжь орденищ зыхуагъэфэщауэ щыта  ХьэщIэлI Мухьэмэд.

*Дыгъэр къыщIэкIынущ сыхьэти 6-рэ дакъикъэ 16-м, къухьэжынущ сыхьэт 17-рэ дакъикъэ 26-м.
*Махуэм и кIыхьагъщ сыхьэт 11-рэ дакъикъэ 10-рэ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, ди республикэм махуэр уэфIу  щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 - 17, жэщым градус 9 - 10 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
КъуанщIэм нэ хуащIати, набдзэ жиIащ.

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭШЭМЫЩI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

26.10.2021 - 18:18 НОБЭ
25.10.2021 - 13:10 НОБЭ
22.10.2021 - 18:00 НОБЭ
21.10.2021 - 11:08 НОБЭ
20.10.2021 - 18:36 НОБЭ