НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 26, гъубж

♦Школ библиотекэхэм я дунейпсо махуэщ
♦1942 гъэм
советыдзэхэр икIуэту Налшык къалэм дэкIын хуей хъуащ.
♦1978 гъэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм фэрэкIым и вирусыр зэрагъэкIуэдам теухуа хъыбар зэбгригъэхащ.
♦1926 гъэм къалъхуащ «Красный Кавказ» колхозым и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Тхьэкъуахъуэ Башир.
♦1929 гъэм къалъхуащ журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым илъэс куэдкIэ щылэжьа, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Джэлэс Таужид.
♦1937 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэми унафэщI Емуз Анатолэ.
♦1949 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Куэтэншы Хьэсэн.
♦1956 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэм я доктор Дзыгъуанэ Ритэ.
♦1971 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэм я кандидат, КъБКъУ-и доцент УнэлIокъуэ Вячеслав.

*Дыгъэр къыщIэкIынущ сыхьэти 6-рэ дакъикъэ 33-м, къухьэжынущ сыхьэт 17-рэ дакъикъэ 06-м.
*Махуэм и кIыхьагъщ сыхьэт 10-рэ дакъикъэ 33-рэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, ди республикэм пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 6-7-рэ, жэщым щIыIэр градус 1 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Бжэным щынэ къилъхуркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также: