НэхъыфIхэм ящыщщ

 

  Хьэ­цым Лианэ зэрысабийрэ дохутыр хъуну щIэхъуэпсырт.  Иджыпсту абы а цIэр зэрихьэ  къу­дей­къым, атIэ а IэщIагъэм щынэхъыфIхэм хабжэ.

 Лианэ ЭндокринологиемкIэ институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэщ, Алмазов В. и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт  самаджэщым  эндокринологыу щыIэщ. И лэжьыгъэм къищынэмыщIауэ,  дунейпсо конференц зэмылIэужьыгъуэхэм хэ­тащ пщащэр. 

 А IэщIагъэм илъэс куэдкIэ хуэкIуа пщащэм жеIэ абы къиуха ку­рыт еджапIэ №26-м щIэсыху а унэтIыныгъэмкIэ зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм  зэрыхэтар, абыхэм я фIыгъэкIэ медицинэм япэ лъэбакъуэхэр зэрыхичар. Школым ще­зыгъэджахэми  зэрахузэфIэкIкIэ  хъыджэбзым  зыкъыщIагъэкъуащ. Иджы­ри II-нэ классым  щIэсу ар ­хэтащ «Егъэджэныгъэ. ЩIэныгъэ. IэщIагъэ» къэхутакIуэ ныбжьы­щIэ­хэм я вуз зэхуаку конференцым. Абы Лианэ грант тIууащIэ  къыщихьат. Конференцым ипкъ иткIэ ар  нэхъыфIу къалъытаитхум хабжат, абы иужькIэ «ЗэрыцIыхуныгъэ» ду­ней­псо программэм хагъэ­хьэри  Швециемрэ  Финляндиемрэ  къы­щы­зэ­рагъэпэща  щIэныгъэ конференцым и лэжьыгъэхэр инджы­лызыбзэкIэ утыку къыщрихьат. И зэфIэкIхэр къэзыгъэлъэгъуа пщащэр Санкт-Петербург дэт университетым и  медицинэ факультетым щIа­гъэтIысхьат, ауэ езым нэхъ фIэкъабылу  а къалэ дыдэм Кировым и цIэр зэрихьэу дэт Дзэ-дохутыр академиер къыхихри абы щеджащ. ИужькIэ ординатурэр Алмазовым и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ медицинэ къэ­хутакIуэ центрым къыщиухыжащ.

 Дохутыр хъуну зэрысабийрэ триу­хуами, эндокринолог унэтIыныгъэр Хьэцымым иужькIэщ къыщыхихар. ЯпэщIыкIэ  хирургыу еджэну  триу­хуат пщащэм,  ауэ а лэжьыгъэ хьэ­лъэм пэмылъэщынкIэ зэрыхъунури къыгурыIуэрт.  Академиер къиуха иужь абы терапиемкIэ кафедрэм  щы­лэ­жьэну къыхуагъэлъэгъуат,  ауэ нэхъ къищтащ куууэ джа мыхъуауэ къалъытэ эндокринологие унэтIы­­ны­гъэр къыхихмэ. Лианэ жеIэ  ­эндокринологием узыфэ хьэлъэ  куэд  зэриIэр  икIи ди  цIыхухэм абы фо­шыгъу узым фIэкIа къыхэмыкIыу ­къа­щы­хъуми, зэрыщыуэр. Ар иджып­сту здэщыIэ клиникэм а  узыфэ зэмылIэужьы­гъуэ­хэр зэрагъэхъужын Iэмалы­щIэ­хэр къыщохутэ. Абы дызэрыщигъэгъуазэмкIэ, лэжьыгъэм къыхудэхуэ зэманым щIэныгъэ-къэхутэныгъэ­хэм  дехьэх. 

 Лианэ хэтащ  Тыркум щыIа 5-нэ  дунейпсо конференцым.  Абы ипэкIэ Португалием и къалащхьэ Лиссабон щекIуэкIа I9-нэ конгрессым. Ди лъэпкъэгъу пщащэм а зэхыхьэхэм доклад гъэщIэгъуэнхэр щищIащ, Iуэху еплъыкIэщIэхэр къы­щыхилъхьащ.

 Медицинэм и сыт хуэдэ IэнатIэри тыншкъым. Абы  пэрыувэну тегуш­хуэхэми, шэч хэмылъу, къару ин яхэлъын хуейщ. Сэбэп хуэхъуну хунэмысу цIыху къызыIэщIэлIэхэм ар къызытемыхьэлъэ зыри яхэту къыщIэкIынкъым. Хьэцымым жеIэ дохутырым апхуэдэхэр и гум щIигъэхьащэ  зэрымыхъунур, армырамэ,  абы къыщыгугъ адрей сымаджэхэм лей къатехьэнкIэ шынагъуэ зэрыщыIэр. Къэхъуам дерс къыхэп­хыу апхуэдэ  дяпэкIэ къызэру­мыгъэхъуным ухущIэкъуу,  уи лэ­жьы­гъэр ебгъэ­фIакIуэу улэжьэн ­хуейуэ аращ.
Хьэцым Лианэ и мурадщ ди республикэм къигъэзэжу щылэжьэну. ЗэкIэ и IэщIагъэм и щэху нэхъыбэ зэригъащIэмэ нэхъ къещтэ.

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться:

Читать также: