СурэтыщIым и лъагъуэ

Фэеплъ

Адыгэ сурэтыщI цIэрыIуэ Маргъущ Анатолэ псэужамэ, и ныбжьыр щэкIуэгъуэм и 21-м илъэс 70 ирикъунут.

Маргъущ Анатолэ 1951 гъэм Къыргъызстаным и Маилису къалэм къыщалъхуащ. 1974 гъэм къиухащ Москва щыIэ текстиль институтым декоративно-прикладной гъуазджэхэмкIэ и факультетыр. 1978 гъэм хагъэхьащ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм.   

Республикэм и художник цIэрыIуэ куэдми хуэдэу, Анатолий щеджащ Сабий творчествэмкIэ республикэ унэм сурэт щIыным щыхуэзыгъасэу, пщIэшхуэ зиIэу щыта Лукич Андрей и деж. Гъуазджэм лъагъуныгъэ ин хузиIэ и егъэджакIуэм ар нэхъри сурэт щIыным дригъэхьэхат.   

СурэтыщIым къыщIэна лэжьыгъэ купщIафIэхэр  теухуащ   ди щIыналъэм и щIыуэпс къулеймрэ  абы щыпсэу цIыхухэмрэ.   Маргъущым псом хуэмыдэу къехъулIауэ къалъытэ Тюмень къалэм и Гуащэ театрым, Налшык  щэкI щызэIуащэ и фабрикэм, Москва къалэм и ЦУМ-м яхуищIа лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр.

Анатолэ и лъагъуэм ирикIуэжащ абы и къуэ, УФ-м и СуртыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ Пащтыхь академиер къэзыуха, портретхэр фIыуэ къызэхъулIэ Маргъущ  Залым. Мы зэманым ар Санкт-Петербург къалэм щопсэу,    и адэм и IэщIагъэ дахэм  пещэ.  

Маргъущ Анатолэ лъэужьыфI къигъэнащ. СурэтыщIыр ящыгъупщэркъым и унагъуэм, и лэжьэгъухэм, и сурэтхэр зигу дыхьэхэм.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: