Ласицкене Марие: ТекIуэныгъэщIэхэр къытпоплъэ

Лъагэу дэлъеинымкIэ Олимп чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрыщ щыщ Ласицкене Марие «Матч ТВ» телеканалым иригъэкIуэкIа щIэупщIэныгъэхэм япкъ иткIэ «Илъэсым и спортсмен нэхъыфI» хъуащ.

- Иджырей саугъэтым лъэхъэнэщIэм зэрызэхуэзгъэхьэзырын къаруущIэхэр къысхилъхьащ. ФIыщIэ яхузощI къыздэщIахэм, къыздэзыIыгъахэм. Фи жыджэрагъымрэ щIэгъэкъуэнымрэ икъукIэ сэбэпышхуэ къысхуохъу. Сыт хуэдэ лъэпощхьэпо къытлъыкъуэкIами, сытым дежи ди гъусэ цIыхухэр щыIэщ, си текIуэныгъэхэмрэ рекордхэмрэ абыхэм ядэзгуэшыну сыхуейщ. Атлетикэ псынщIэм иджыри зэхьэзэхуэ, дамыгъэ куэд щыIэщ дынэмысауэ. Дызэгъусэу абыхэм дыхуэкIуэнщ, - жиIащ Марие.
КъыдэкIуэу, саугъэтым иджыри щIэбэнащ художественнэ гимнасткэ Аверинэ Динэ, фигуристкэ Щербаковэ Аннэ, фехтовальщицэ Великая Софье, спорт гимнасткэ Мельниковэ Ангелинэ сымэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2021 гъэм илъэс 28-рэ зи ныбжь Ласицкене Марие Токио щекIуэкIа Олимп джэгухэм я дыщэ медалыр къихьащ, Налкъутналмэс лигэм етхуанэу щытекIуэри дуней псом лъагэу дэлъеинымкIэ спортсменхэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ. Абы и рекорщ метрии 2-рэ сантиметри 5-рэ лъагапIэр.

 

Жыласэ Замир.
Поделиться: